Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

"HANS" - tiltak og rapportar

Her finn du rapportar og tiltaksplanar etter Hans

Tiltaksvurdering for bekkar i Ål sentrum

Samandrag frå rapporten som Skred har utarbeidd:

I etterkant av ekstremværet «Hans» i august 2023 har Ål kommune bedt om bistand til vurdering av kritiske punkt og tiltak i Ål sentrum. Det var mye vann på avveie som vasket ut veier, som igjen tettet stikkrenner og reduserte kapasitet i bekkeløp. Skred AS har vurdert ulike tiltak og prioritering for kritiske punkt i syv bekker gjennom Ål sentrum. Dette er ment som et verktøy for kommunen for å planlegge tiltak og se sammenhengen av ulike tiltak. Mange av tiltakene vil være fordelaktig å gjøre samtidig.
Analysen viser at det vil komme mye vann i de vurderte bekkeløpene ved en
dimensjonerende flom og det er nesten ingen av punktene som i dag har kapasitet til en 200-årsflom med klimapåslag. Flere av bekkene går lukket gjennom store deler av sentrum og det vil derfor ikke være realistisk å klare å oppdimensjonere ledningsnettet til dagens sikkerhetsklasser. Man må derfor også planlegge for trygge flomveier, selv om det vil være naturlig å starte med tiltakene der det er størst skader etter «Hans» for å tåle framtidige
flomhendelser.
Hellinggrove er den som har flest punkter med høy prioritet, da det på nåværende tidspunkt er store skader etter «Hans», samtidig som det er denne bekken som har størst vannføring og dermed størst konsekvens om vann havner på avveie. I Stavegrove er det også en del kritiske punkt som bør prioriteres nokså raskt, som kryssingen ved Leksvolvegen og bekkeløpene gjennom bebyggelsen.

Tiltaksvurdering Ål sentrum

Dimensjonering av stikkrenner

Flomvegar og tiltakspunkt

Breie og omegn

Skredfare kartlegging for Breie, Tune og Skattebøl.pdf

Flomvegar og tiltakspunkt.pdf

Bilete frå Breiehagen - Breie - Sundbrei.pdf

Bilete frå Skattebøl - Noss.pdf

Bilete frå Tangeviki - Djupedokki - Bekkestad.pdf

Bilete frå Skattebøl - Noss.pdf