Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Høyringar og kunngjeringar

Høyringar 

Høyringsutkast trafikktryggleik

Frist for høyring er 10.02.23.

Offentleg ettersyn - Rullering av plan for trafikktryggleik med handlingsprogram 2023 - 2027

Høyringsutkast - Plan for trafikktryggleik Ål kommune 2023 - 2027

Retta tiltaksplan etter STNR og SUKO

 

Innspel sendast ved bruk av dette skjema, på epost til postmottak@aal.kommune.no eller fysisk til Torget 1, 3570 Ål.

Kunngjeringar

Kunngjering av planvedtak - 48/2022 - Detaljregulering gang- og sykkelveg Wangen - Torpo stavkyrkje, planID 2019005 

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Ål kommunestyre i møtet den 18.08.2022, sak 48/22, Detaljregulering for gang- og sykkelveg Wangen – Torpo stavkyrkje, planID 2019005  med tilhøyrande føresegner og planomtale.

Planområdet strekker seg langs fylkesveg 2928 frå industriområdet i Wangen i vest til Torpo stavkyrkje i aust. Området er no regulert til gang- og sykkelveg og anna veggrunn – grøntareal.  
Vedteken detaljregulering finn ein under Plan og regulering på heimesida til Ål kommune, www.aal.kommune.no, under Høyringar og kunngjeringar, og i Planarkivet med planID 2019005.

Kommunestyret sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovas §§12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovas kap.VI, påklagast til departementet. Det kan ikkje klagast på tilhøve som tidlegare har vore avgjort etter klage eller motsegn på detaljreguleringa. Klagefristen er tre veker, rekna frå den dagen vedtaket kom fram.

Ei eventuell klage vert å sende skriftleg til Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål, eller på e-post til postmottak@aal.kommune.no. Ein må opplyse datoen for mottak av vedtaket, kva for vedtak ein klager på, endringar ein ynskjer,  og dei grunnar klagen støttar seg på. Klagen må vere underskriven.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 – tre – år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaket jf. Plan- og bygningslova §§15-2 og 15-3.
Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Ål kommune.  

 

Varsel om oppstart av planar

Endring av reguleringsplan for Leikvollstølen Ål kommune, plan ID 2009001

1. Varsel om oppstart

2. Forslag til reguleringsendring

3. Varslingskart

Detaljregulering Gullhagen bustadfelt, planID 2022001

1. Varsel om oppstart
2. Kart - foreløpig plangrense
3. Planinitiativ