Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Høyringar og kunngjeringar

Høyringar 

Avgrensa høyring og offentleg ettersyn - Revidering av arealdelen av kommuneplanen 2023 - 2035

Kommuneplanutvalet vedtok i sak 4/24 i møtet den 08.01.2014 endringar i planforslag til ny arealdel av kommuneplanen for Ål kommune. Endringane er av ein slik karakter at dei krev ei avgrensa høyring. Oversikt over endringane ser du i vedlagt saksprotokoll.

Saksprotokoll sak 4/24
Høyringsbrev

Planføresegner
Plankart - arealdelen av kommuneplanen 2023 - 2035
Detaljkart - arealdelen av kommuneplanen 2023 - 2035, utan fare og støy
Temakart - flaum
Temakart - skred
Plankart utan faresoner for flaum og skred

Konsekvensutgreiing
Planbeskrivelse
Rådmannes vurdering av innkomne høyringsuttaler - 3. gongs handsaming

Det vil berre vere mogleg å kome med merknader til endringane som ble vedtatt i sak 4/24. Høyringsuttaler kan sendast på e-post til postmottak@aal.kommune.no eller som brev til Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål.

Høyringsfristen er 09. februar 2024.

 

Høyring - Forslag til endring av lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Høringsbrev gebyrforskrift.pdf

Høringsforslag til lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg.pdf

Send høyringssvar til Hallingdal brann- og redningsteneste IKS: på mail post@hbr.no eller post til Hallingdal brann- og redningsteneste IKS, Torpomoen 27, 3579 Torpo
Alle høyringssvar vil bli offentleggjort.
Svaret må merkes med saksnr. 2023/3967
Høyringsfrist: 15. januar 2024

Kunngjeringar

Kunngjering av planvedtak - kommunestyresak 107/2023 - Detaljregulering Rosengardshovda Sør, planID 2021001

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Ål kommunestyre i møtet den 15.11.2023, sak 107/2023, Detaljregulering Rosengardshovda Sør, planID 2021001 med tilhøyrande føresegner, planomtale og utbyggingsavtale.  

Planområdet ligg innanfor området H3 i Kommunedelplan for Primhovda (planID 2006006) avsett til fritidsbustader. Planen legg opp til 75 tomter for fritidsbustader, samt infrastruktur.    

Vedteken detaljregulering finn ein under Planarkivet med planID 2021001.   

Kommunestyret sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovas §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovas kap.VI, påklagast til departementet. Det kan ikkje klagast på tilhøve som tidlegare har vore avgjort etter klage eller motsegn på detaljreguleringa.

Klagefristen er tre veker, rekna frå den dagen vedtaket kom fram.

Ei eventuell klage må sendast skriftleg til Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål, eller på e-post til postmottak@aal.kommune.no. Ein må opplyse om datoen for mottak av vedtaket, kva for vedtak ein klagar på, endringar ein ynskjer og dei grunnar klagen støttar seg på. Klagen må vere underskriven. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 – tre – år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaket jf. plan- og bygningslova §§ 15-2 og 15-3.   

Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Ål kommune. 

Planomtale vedteke 15.11.2023.pdf

Planføresegn vedteke 15.11.2023.pdf

Reguleringsplan vedteke 15.11.2023.pdf

Signert revidert utbyggingsavtale vedteke 15.11.2023.pdf

Saksprotokoll Vedtak i kommunestyret 15.11.23 - Detaljregulering Rosengardshovda Sør, planID 2021001 (1).PDF

Kunngjering av planvedtak – kommunestyresak 108/2023 – Detaljregulering turveg Breie – Kleivi, planID 2019001 

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Ål kommunestyre i møtet den 15.11.2023, sak 108/23, Detaljregulering turveg Breie - Kleivi, planID 2019001 med tilhøyrande føresegner og planomtale.   

Planområdet strekker seg frå Breie i aust til Kleivi i vest, og er på om lag 50 daa. Turvegtraséen skal lokaliserast mellom riksveg 7 og Strandafjorden, og det skal bli etablert ei gangbru over rv. 7 i Tellehaug.  

Vedteken detaljregulering finn ein under Planarkivet med planID 2019001.  

Kommunestyret sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovas §§ 12-12 og 1-9, jf.  forvaltningslovas kap.VI, påklagast til departementet. Det kan ikkje klagast på tilhøve som tidlegare har vore avgjort etter klage eller motsegn på detaljreguleringa. Ei eventuell klage  må sendast skriftleg til Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål, eller på e-post til postmottak@aal.kommune.no.

Ein må opplyse om datoen for mottak av vedtaket, kva for vedtak ein klager på, endringar ein ynskjer og dei grunnar klagen støttar seg på. Klagen må vere underskriven. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 – tre – år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaket jf. Plan- og bygningslova §§ 15-2 og 15-3.  

Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Ål kommune.  

Planføresegner vedteke 15.11.2023.pdf

Planomtale vedteke 15.11.2023.pdf

Reguleringsplan vedteke 15.11.2023.pdf

Saksprotokoll Vedtak - Kommunestyret 15.11.23 Detaljregulering turveg Breie- Kleivi, PlanID 2019001.PDF  

Sutøyvegen - Strandalivegen, planID 2023002

Det varslast med dette om igangsetting av planarbeid for del av eigedom 112/15, 111/13, 111/45, 111/12, 4000/4, og 111/10 som ligg mellom Strandalivegen og Sutøyvegen i Ål kommune jf. plan- og
bygningslova §§ 12-8.
Formålet med planarbeidet er å regulere ny køyreveg med tilhøyrande gang- og sykkelveg. Området er i kommunedelplan for Sundreområdet (vedtatt 21.09.2017) avsett til LNF og framtidig veg, V3
Planavgrensinga er på om lag 18 daa. Årsaka til at planavgrensinga er såpass stor er for å kunne optimalisere plassering av vegen, samtidig som ein tek vare på tilgrensande areal. Området vil kunne vere eigna til utbygging ved ein framtidig revidering av kommunedelplan for Sundreområdet.

Vedlagt ligg kart som syner foreløpig planavgrensning. Eigedomsgrensene vist i kartet er dagens eigedomsgrenser.
Eventuelle merknader vert å sende elektronisk via dette skjemaet eller til postmottak@aal.kommune.no eller skriftleg til Ål kommune, Torget 1 3570 Ål. Frist for merknader 30.11.2023.

Varsel om oppstart av planarbeid - Sutøyvegen - Strandalivegen - Oppsjøtippen, planID 2023002

Varslingskart - Detaljregulering Sutøyvegen - Strandalivegen, planID 2023002

Utsnitt KDP m_planavgrensing 2023002

Reguleringsendring for del av reguleringsplan Ulshagen-Votna bustadfelt, planID 1988002

Ål kommune vedtok den 31.05.2023, sak 2022/2934, delegert vedtak om reguleringsendring for del av «Ulshagen – Votna bustadfelt» med tilhøyrande plankart. Dette i medhald av plan- og bygningslova § 12-14.

Delegert vedtak, datert 31.05.2023

Plankart

Varsel om oppstart av planarbeid Oppsjøtippen, planID 2023001   

Det varslast med dette om igangsetting av planarbeid for del av eigedom 109/2 på Oppsjøtippen i Ål kommune jf. plan- og bygningslova §§ 12-8.
Formålet med planarbeidet er å regulere eit område på om lag 8.2 daa til kommunalteknisk område.
Kommunen har behov for meir lagringsplass som ligg relativt nært sentrum og andre kommunaltekniske anlegg.
Området er i kommunedelplan for Sundreområdet (vedtatt 21.09.2017) avsett til LNF og grenser til
detaljreguleringsplan for Oppsjøtippen, vedtatt 20.05.2021.

Varslingskart - Detaljregulering - kommunaltekniskområde Oppsjøtippen.pdf

Varsel om oppstart av planarbeid -
Detaljregulering kommunalteknisk område - Oppsjøtippen, planID 2023001

Kunngjering - vedtekter for kyrkjegarane i Ål, godkjend 11.05.2023

Vedtekter for kyrkjegardane i Ål

Kunngjering - Endeleg vedtak- Detaljregulering H7 Rødungen, planID 2019004

I medhald av plan- og bygningslova § 12-13 andre ledd, har Kommunal- og distriktsdepartementet godkjent Ål kommunestyre sitt vedtak 21.10.21 - Detaljregulering H7 Rødungen, planID 2019004.

Grunngjevinga til departementet er at dei fire nye fritidsbustadene blir liggjande innanfor eit område med fritidsbustader, og verknadene for landskap og villrein vert difor avgrensa.

Motsegna frå Statsforvaltaren i Oslo og Viken er ikkje teke til følgje. Vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast.

Detaljplan H7

Bestemmelser H7

Kunngjering av planendring - Detaljplan for H9 Torkjelstjørni - Votndalen

Ål kommune har med heimel i plan- og bygningslova § 12-14 vedteke mindre endring av Detaljplan for H9 Torkjelstjørni – Votndalen – planid. 2017001.

Føremålet med reguleringsendringa er:

  • Endre tomteplassering for BFR 11 og tilkomstveg til BFR 12.
  • Regulere areal for vatn- og avlaupsanlegg, samt tilsynsveg til avløpsanlegget.

Endringar i plankart og føresegner kan du sjå nedanfor.

Torkelstjørn - Plankart endring 2022-12-01

Reguleringsføresegn - Detaljplan for H9 Torkeltjørni 2022-12-01

H9 Torkelstjørn - samla merknader til oppstartsvarsel

Eventuell klage på vedtaket kan sendast skriftleg til Ål kommune, Torget 1 3570 Ål eller på e-post til postmottak@aal.kommune.no, innan 10. januar 2023.

Kunngjering av planvedtak - 48/2022 - Detaljregulering gang- og sykkelveg Wangen - Torpo stavkyrkje, planID 2019005 

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Ål kommunestyre i møtet den 18.08.2022, sak 48/22, Detaljregulering for gang- og sykkelveg Wangen – Torpo stavkyrkje, planID 2019005  med tilhøyrande føresegner og planomtale.

Planområdet strekker seg langs fylkesveg 2928 frå industriområdet i Wangen i vest til Torpo stavkyrkje i aust. Området er no regulert til gang- og sykkelveg og anna veggrunn – grøntareal.  
Vedteken detaljregulering finn ein under Plan og regulering på heimesida til Ål kommune, www.aal.kommune.no, under Høyringar og kunngjeringar, og i Planarkivet med planID 2019005.

Kommunestyret sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovas §§12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovas kap.VI, påklagast til departementet. Det kan ikkje klagast på tilhøve som tidlegare har vore avgjort etter klage eller motsegn på detaljreguleringa. Klagefristen er tre veker, rekna frå den dagen vedtaket kom fram.

Ei eventuell klage vert å sende skriftleg til Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål, eller på e-post til postmottak@aal.kommune.no. Ein må opplyse datoen for mottak av vedtaket, kva for vedtak ein klager på, endringar ein ynskjer,  og dei grunnar klagen støttar seg på. Klagen må vere underskriven.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 – tre – år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaket jf. Plan- og bygningslova §§15-2 og 15-3.
Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Ål kommune.  

 

Varsel om oppstart av planarbeid

Reguleringsendring for del av Torpo industriområde og masseuttak, plan ID 2009006

1. Varsel om oppstart av planarbeid

2. Forslag til endring - plankart

3. Søknad om endring

Reguleringsendring for del av Wangen næringsområde Ål kommune, plan ID 2017008

1. Varsel om oppstart av planarbeid

2. Plankart

3. Føresegn

Reguleringsendring for del av reguleringsplan Ulshagen - Votna bustadfelt, planID 1988002  

1. Varsel om oppstart

2. Forslag til reguleringsendring                                                             

Varsel om oppstart av planarbeid, Detaljregulering Kleivi Industriområde Øst, planID 2024001         

I henhold til plan- og bygningslova § 12-8 varslast det om oppstart av planarbeid med detaljregulering for Kleivi Industriområde Øst. Planområdet omfattar delar av eigedomane 125/3 og 125/8, og føremålet med planarbeidet er å regulere arealet til næring- og industriverksemd. 

Eventuelle merknader sendast skriftleg til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3576 Ål eller rannveig.brattegard@asplanviak.no, innan 26. februar 2024. 

Varslingsbrev

Varslingskart

Planinitiativ

Referat oppstartsmøte - Detaljregulering Kleivi Aust