Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Høyringar og kunngjeringar

Høyringar 

1.gongshøyring Detaljregulering Breieslåtta – Kleivi Næringspark planid 2021005 

Sektorutval for teknisk, næring og ressurs (STNR) handsama sak 60/2022, i møtet den 03.05.2022, og Rådmannen si innstilling vart samrøystes vedteke. Sektorutval for teknisk, næring og ressurs (STNR) vedtok med heimel i Plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12- 11 at “Detaljregulering for Breieslåtta – Kleivi Næringspark planid 2021005”, med tilhøyrande føresegner, plankart og planomtale, vert lagt ut på 1. gongshøyring.

Planområdet ligg på sørsida av Hallingdalselva, og er på om lag 15 daa. Føremålet med planen er å omregulere gnr. 127 bnr. 17 og 49 i Kleivi frå landbruksføremål til industriføremål. Det ligg ca. 7 daa dyrka mark i området, men det er avsett eit kompensasjonsareal som skal dyrkast opp ca. 1 km mot vest, i Hol kommune. Planforslaget legg til rette for ei utviding av Hallingplast AS si verksemd. Det skal også etablerast ein turtrasé langs vassdraget.

Saka er å finne i Planarkivet med planid 2021005. Under ligg dei mest sentrale dokumenta. Skredrapportar frå området ligg i saka i Planarkivet.

Planarbeidet er utarbeidd av Asplan Viak på vegne av Hallingplast AS. Innspel kan sendast skriftleg til Ål kommune, Torget 1 3570 Ål eller på e-post til postmottak@aal.kommune.no, innan 17.06.2022. 

Planbeskrivelse Breieslåtta 28.04.22

Reg.bestemmelser Breieslåtta Kleivi 28.04.22

Regplan 22.02.15

Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Høyring av lokal gebyrforskrift

Høyringsbrev

Forslag til lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Detaljregulering - Sentralområdet for Ål skisenter -  planid. 2020003 med plankart, føresegner og planomtale er no lagt ut på 1.gongshøyring.
Sektorutval for teknisk, næring og ressurs (STNR) handsama sak 28/2022 i møtet den 22.03.2022 og vedtok følgjande: "Sektorutval for teknisk, næring og ressurs (STNR) vedtek med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 at detaljregulering for sentralområdet for Ål skisenter, planID 2020003, med tilhøyrande føresegner og planskildring vert lagt ut på høyring. Det vert samstundes varsla om at denne planen skal erstatte følgjande planer: 2004004 Slåttaheisen og 2006028 Flytting av veg Ål skisenter, som vil bli oppheva som følgje av planvedtaket.
Delar av reguleringsplanen Svarteberg skiheiser A2, planID 1995005 og delar av Svarteberg skiheiser, planID 1982003 vil bli erstatta av detaljreguleringa for Sentralområdet for Ål skisenter.
Høyringsfristen er 6 veker.
 
HR Prosjekt har på vegne av Ål skisenter AS utarbeidd eit forslag til detaljregulering for sentralområdet for Ål skisenter. 
Føremålet med planarbeidet er å:
  • oppdatere rekkefølgjekrav om planfri kryssing av løype til Slåttaheisen,
  • regulere inn tilkomst til parkeringsareal,
  • fornye reguleringsplan for sentralområdet for Ål skisenter
  • og rydde opp i eksisterande planar i området.
Planområdet utgjer eit areal på ca. 352 daa. 
 
Eventuelle innspel kan sendast skriftleg til Ål kommune, Torget 1 3570 Ål eller på e-post til postmottak@aal.kommune.no, innan høyringsfristen 16.05.22.

Planbeskrivelse - Ål skisenter 01.11.21

Planbestemmelser - Ål skisenter 06.01.22

Ål skisenter A1 2000 01.11.21 

Detaljregulering for gang- og sykkelveg Wangen – Torpo Stavkyrkje, planID 2019005  

Sektorutval for teknisk, næring og ressurs (STNR) handsama saka, 41/2022, i møtet den 22.03.2022, og Rådmannen si innstilling vart samrøystes vedteke. 

STNR vedtok med heimel i Plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12- 11 at “Detaljregulering for gang- og sykkelveg Wangen – Torpo Stavkyrkje, planid 2019005, med tilhøyrande plankart, planføresegn og planomtale, vert lagt ut på 1. gongshøyring.  

Planområdet strekker seg på sørsida av fylkesveg 242 frå industriområdet ved Wangen i vest til Torpo Stavkyrkje i aust. Den samla strekninga er på ca. 1 km. ny gang- og sykkelveg. Det blir også lagt VA-leidningar som skal følgje denne turvegen der det er naturleg. Føremålet er å sikre trygg ferdsel for mjuke trafikantar på denne strekninga langs fv. 242, og vil gi ein samanhengande løysing for mjuke trafikantar frå Kringlevegen til Torpo.  

Saka er å finne i Planarkivet GISLINE WebPlan 4.1.13 med planid 2019005.

Planarbeidet er utarbeidd av Asplan Viak AS på oppdrag frå Ål kommune.

Eventuelle innspel kan sendast skriftleg til Ål kommune, Torget 1 3570 Ål eller på e-post til postmottak@aal.kommune.noinnan høyringsfristen 10.05.2022. 

Planbeskrivelse

Regplan

Reguleringsbestemmelser 8.3.22

Detaljregulering turveg  Breie - Kleivi, planID 2019001

Sektorutval for teknisk, næring og ressurs (STNR) handsama sak 12/2022, i møtet den 25.01.2022 og Rådmannen si innstilling vart samrøystes vedteke.

Sektorutval for teknisk, næring og ressurs (STNR) vedtok med heimel i Plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12- 11 at “Detaljregulering for turveg Breie – Kleivi” PlanID 2019001,
med tilhøyrande føresegner, plankart og planomtale, vert lagt ut på 1. gongshøyring.

Planområdet strekker seg langs Riksveg 7 og Strandafjorden på strekninga mellom Breie og Kleivi, og er på om lag 50 daa. Føremålet med detaljreguleringa er
å etablere ein turveg som vil sikre trygg ferdsel for mjuke trafikantar langs Rv. 7.

Saka er å finne i planregisteret under plan og regulering/planarkiv med planID 2019001. 

Planarbeidet er eit samarbeidsprosjekt mellom Styringsgruppa for Strandafjorden Rundt og Ål kommune.

Innspel kan sendast skriftleg til Ål kommune, Torget 1 3570 Ål eller på e-post til postmottak@aal.kommune.no, innan 31.03.2022.

Plankart

Planomtale

Du kan sende innspele elektronisk via denne lenka, eller til Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål.

Kunngjeringar

Kunngjering av planvedtak: Detaljregulering for Hallingdal feriepark, byggetrinn2 - Vangen – planID 2015001.

Kommunestyret vedtok i møtet den 20.01.2022, sak 5/2022: Detaljregulering for Hallingdal feriepark byggetrinn 2 -Vangen, planID 2015001 med tilhøyrande utbyggingsavtale, plankart, føresegner og planomtale.

Planområdet ligg vest for Kvinda og grensar mot Hallingdalselva i sør. Området er no regulert til fritids – og turistformål. Vedteken detaljregulering med vedlegg finn ein under Plan og regulering på heimesida til Ål kommune, www.aal.kommune.no, under Høyringar og kunngjeringar, og i Planarkivet med planID 2015001.

Kommunestyret sitt vedtak kan i samsvar med Plan- og bygningslova §§ 12-12 og 1-9, og jf. Forvaltningslova kap. VI, påklagast til departementet. Det kan ikkje klagast på tilhøve som tidlegare har vore avgjort etter klage eller motsegn på detaljreguleringa. Ei eventuell klage må sendast skriftleg til Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål, eller på e-post til postmottak@aal.kommune.no, innan 02.03.2022.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må bli fremma skriftleg innan 3 – tre- år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaket jf. Plan- og bygningslova §§ 15-2 og 15-3.

Detaljplan Hallingdal Feriepark byggetrinn 2

2015001_Detaljplan Hallingdal Feriepark byggetrinn 2_planbeskrivelse_ ALT1

2015031 Planbestemmelse byggetrinn 2_ALT1_070122 (1) PDF


Reguleringsendring for del av detaljregulering tursti Bråta og omegn, planID 2017003

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14 vedtok Ål kommune den 20.10.2021 med delegert myndighet frå seltorutval for teknisk, næring og ressurs, reguleringsendring for del av detaljregulering tursti Bråta og omegn, planID 2017003, delegert sak 533/21, med tilhøyrande plankart og planføresegner.

Formålet med reguleringsendringa var utviding av område for badeplass/nærmiljøanlegg, utviding av område for båtplass 2, samt opning for bygg på badeplass og båtplass 2. 

Plankart og planføresegn er revidert.

Varslingsmateriale og innkomne merknader til varsel om oppstart av planarbid ligg i kommunens planarkiv under planID 2017003, Detaljregulering tursti Bråta og omegn, mindre endringar.

Vedtaket kan i samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage ver å sende skriftleg til Ål kommune, Torget 1 3570 Ål, postmottak@aal.kommune.no. Klagefristen er tre veker, rekna frå den dagen vedtaket kom fram. 

Vedtaksdokument:
1. Delegert vedtak - Reguleringsendring for del av detaljregulering tursti Bråta og omegn
2. Plankart - vedtatt 20.10.2021
3. Reviderte planføresegn 20.10.2021

Varsel om oppstart av planar

Detaljregulering Gullhagen bustadfelt, planID 2022001

1. Varsel om oppstart
2. Kart - foreløpig plangrense
3. Planinitiativ

Detaljregulering gang- og sykkelveg Wangen - Torpo Stavkyrkje, planID 2019005

1. Varslingsbrev
2. Kart - Område for gang og sykkelveg - Torpo

Reguleringsendring for del av detaljregulering tursti Bråta og omegn, planID 2017003

1. Varslingsbrev
2. Forslag til reguleringsendring
3. Forslag til føresegn

Områdereguleringsplan Bakketeigen

1. Varslingsbrev
2. Varslingskart
3. Planinitiativ
4. Planprogram (HØRING)
5. Referat oppstartsmøte 

Detaljregulering Rosengardshovda sør

1. Varslingsbrev
2. Varslingskart
3. Planinitiativ
4. Referat oppstartsmøte