Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Høyringar og kunngjeringar

Høyringar 

Offentleg ettersyn - Revidering av arealdelen av kommuneplanen 2023 - 2035

Kommuneplanutvalet har i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14 vedteke i sak 5/23 å leggje forslag til arealdelen av kommuneplanen ut til offentleg ettersyn. Arealdelen består av planskildring, plankart, temakart og føresegner og retningsliner datert 12.04.2023.

 

Høyringsbrev 

Føresegner og retningsliner 

Konsekvensutgreiing 

Planskildring

Risiko- og sårbarheitsanalyse

Detaljkart

Plankart

Høyringsinnspel sendast inn til postmottak@aal.kommune.no, innan 02.06.2023

 

Offentleg ettersyn -
Detaljregulering Rosengardshovda Sør, planID 2021001

Sektorutval for teknisk, næring og ressurs (STNR) vedtok med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12- 11, i møte den 13.12.2022, å leggje ut «Detaljregulering Rosengardshovda Sør, planID 2021001» med tilhøyrande føresegner, planomtale og utbyggingsavtale til offentleg ettersyn. Det vart i møtet også vedteke at planomtala skulle supplerast med ei utgreiing av trafikktilhøva for fv. 2934, samt ei skredfarevurdering for skred i bratt terreng.


Planområdet ligg ved Primhovda og Rosengardshovda i Ål kommune, og omfattar området H3 i Kommunedelplanen for Primhovda, avsett til fritidsbygg. Føremålet med planen er å leggje til rette for 88 tomter til fritidsbustader, samt infrastruktur.
Planområdet omhandlar ca. 358 daa.

Planmaterialet ligg tilgjengeleg i Planarkivet med planID 2021001.

Du finn og planmaterialet på Servicetorget.

Vedlagt ligg dei mest sentrale dokumenta.

Planomtale 5.9.22

Regplan_221220

Reguleringsbestemmelser

Saksprotokoll 1. gongshandsaming Detaljregulering Rosengardshovda Sør

Skredfarevurdering Rosengardshovda Sør

ROS-analyse

Utbyggingsavtale H3 Rosengardshovda sør

Notat - trafikk


Eventuelle merknader til planframlegget kan sendast skriftleg til Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål, via elektronisk skjema eller på e-post til postmottak@aal.kommune.no, innan 14.04.2023.

Offentleg ettersyn - Reguleringsendring for del av reguleringsplan Leikvollstølen, planID 2009001

1. Høyringsbrev
2. Plankart
3. Planføresegn
4. Planomtale

Komplett planmateriale finn du i planarkivet under planID 2009001.

Høyringsutkast trafikktryggleik

Frist for høyring er 10.02.23.

Offentleg ettersyn - Rullering av plan for trafikktryggleik med handlingsprogram 2023 - 2027

Høyringsutkast - Plan for trafikktryggleik Ål kommune 2023 - 2027

Retta tiltaksplan etter STNR og SUKO

Innspel sendast ved bruk av dette skjema, på epost til postmottak@aal.kommune.no eller fysisk til Torget 1, 3570 Ål.

Høyringsutkast Frivilligstrategi Ål kommune 2023-2028

Ål Frivilligsentral og kulturkontoret i Ål kommune har laga utkast til ny frivilligstrategi i samarbeid med Frivillighet Norge og lokale lag og organisasjonar. Frivilligstrategien skal verte nytta som eit grunnlag for Ål kommune sin utøvande frivilligpolitikk og styrke samarbeidet mellom kommune og frivillig sektor, og mellom organisasjonane.

Frivilligstrategi 2023-2028 Høyringsutkast

Vedlegg - Rapport med anbefalingar frå Frivilligheit Norge

Høyringsinnspel sendast skriftleg til Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål, via elektronisk skjema eller på e-post til postmottak@aal.kommune.no, innan 09.05.2023

Kunngjeringar

Reguleringsendring for del av reguleringsplan Ulshagen-Votna bustadfelt, planID 1988002

Ål kommune vedtok den 31.05.2023, sak 2022/2934, delegert vedtak om reguleringsendring for del av «Ulshagen – Votna bustadfelt» med tilhøyrande plankart. Dette i medhald av plan- og bygningslova § 12-14.

Delegert vedtak, datert 31.05.2023

Plankart

Kunngjering - vedtekter for kyrkjegarane i Ål, godkjend 11.05.2023

Vedtekter for kyrkjegardane i Ål

Kunngjering - Endeleg vedtak- Detaljregulering H7 Rødungen, planID 2019004

I medhald av plan- og bygningslova § 12-13 andre ledd, har Kommunal- og distriktsdepartementet godkjent Ål kommunestyre sitt vedtak 21.10.21 - Detaljregulering H7 Rødungen, planID 2019004.

Grunngjevinga til departementet er at dei fire nye fritidsbustadene blir liggjande innanfor eit område med fritidsbustader, og verknadene for landskap og villrein vert difor avgrensa.

Motsegna frå Statsforvaltaren i Oslo og Viken er ikkje teke til følgje. Vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast.

Detaljplan H7

Bestemmelser H7

Kunngjering av planendring - Detaljplan for H9 Torkjelstjørni - Votndalen

Ål kommune har med heimel i plan- og bygningslova § 12-14 vedteke mindre endring av Detaljplan for H9 Torkjelstjørni – Votndalen – planid. 2017001.

Føremålet med reguleringsendringa er:

  • Endre tomteplassering for BFR 11 og tilkomstveg til BFR 12.
  • Regulere areal for vatn- og avlaupsanlegg, samt tilsynsveg til avløpsanlegget.

Endringar i plankart og føresegner kan du sjå nedanfor.

Torkelstjørn - Plankart endring 2022-12-01

Reguleringsføresegn - Detaljplan for H9 Torkeltjørni 2022-12-01

H9 Torkelstjørn - samla merknader til oppstartsvarsel

Eventuell klage på vedtaket kan sendast skriftleg til Ål kommune, Torget 1 3570 Ål eller på e-post til postmottak@aal.kommune.no, innan 10. januar 2023.

Kunngjering av planvedtak - 48/2022 - Detaljregulering gang- og sykkelveg Wangen - Torpo stavkyrkje, planID 2019005 

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Ål kommunestyre i møtet den 18.08.2022, sak 48/22, Detaljregulering for gang- og sykkelveg Wangen – Torpo stavkyrkje, planID 2019005  med tilhøyrande føresegner og planomtale.

Planområdet strekker seg langs fylkesveg 2928 frå industriområdet i Wangen i vest til Torpo stavkyrkje i aust. Området er no regulert til gang- og sykkelveg og anna veggrunn – grøntareal.  
Vedteken detaljregulering finn ein under Plan og regulering på heimesida til Ål kommune, www.aal.kommune.no, under Høyringar og kunngjeringar, og i Planarkivet med planID 2019005.

Kommunestyret sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovas §§12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovas kap.VI, påklagast til departementet. Det kan ikkje klagast på tilhøve som tidlegare har vore avgjort etter klage eller motsegn på detaljreguleringa. Klagefristen er tre veker, rekna frå den dagen vedtaket kom fram.

Ei eventuell klage vert å sende skriftleg til Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål, eller på e-post til postmottak@aal.kommune.no. Ein må opplyse datoen for mottak av vedtaket, kva for vedtak ein klager på, endringar ein ynskjer,  og dei grunnar klagen støttar seg på. Klagen må vere underskriven.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 – tre – år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaket jf. Plan- og bygningslova §§15-2 og 15-3.
Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Ål kommune.  

 

Varsel om oppstart av planarbeid

Reguleringsendring for del av Torpo industriområde og masseuttak, plan ID 2009006

1. Varsel om oppstart av planarbeid

2. Forslag til endring - plankart

3. Søknad om endring

Reguleringsendring for del av Wangen næringsområde Ål kommune, plan ID 2017008

1. Varsel om oppstart av planarbeid

2. Plankart

3. Føresegn

Reguleringsendring for del av reguleringsplan Ulshagen - Votna bustadfelt, planID 1988002

1. Varsel om oppstart

2. Forslag til reguleringsendring