Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Høyringar og kunngjeringar

Høyringar 

Oppvekst 2023 - Høyringsfrist 02.09.2023

Sektorutval for kultur og oppvekst handsama sak 56/2023 i møte 20.06.2023, og gjorde vedtak om å sende rapporten frå arbeidsgruppa 
«Oppvekst 2030 – korleis rigge sektoren i Ål fram mot synkande elevtal»
ut på høyring.

Høyringa skal til SUKO for handsaming 26. september 2023.

Du finn meir informasjon her.

Kunngjeringar

Bebyggelsesplan for området mellom Bakke og Sehl - Sletthovdun

Det varslast hermed om igangsett planarbeid for endring av bebyggelsesplan for området mellom Bakke og Sehl - Sletthovdun, planid 1986001

Foreløpig plangrense

Varsel om oppstart av planarbeid -Reguleringsendring – Bebyggelsesplan for området mellom Bakke og Sehl – Sletthovdun

Det bes om at eventuelle merknader sendes skriftlig til Asplan Viak AS, Sundrejordet 4, 3570 Ål, (rannveig.brattegard@asplanviak.no) innen 28.08.2023.

Reguleringsendring for del av reguleringsplan Ulshagen-Votna bustadfelt, planID 1988002

Ål kommune vedtok den 31.05.2023, sak 2022/2934, delegert vedtak om reguleringsendring for del av «Ulshagen – Votna bustadfelt» med tilhøyrande plankart. Dette i medhald av plan- og bygningslova § 12-14.

Delegert vedtak, datert 31.05.2023

Plankart

Varsel om oppstart av planarbeid Oppsjøtippen, planID 2023001   

Det varslast med dette om igangsetting av planarbeid for del av eigedom 109/2 på Oppsjøtippen i Ål kommune jf. plan- og bygningslova §§ 12-8.
Formålet med planarbeidet er å regulere eit område på om lag 8.2 daa til kommunalteknisk område.
Kommunen har behov for meir lagringsplass som ligg relativt nært sentrum og andre kommunaltekniske anlegg.
Området er i kommunedelplan for Sundreområdet (vedtatt 21.09.2017) avsett til LNF og grenser til
detaljreguleringsplan for Oppsjøtippen, vedtatt 20.05.2021.

Varslingskart - Detaljregulering - kommunaltekniskområde Oppsjøtippen.pdf

Varsel om oppstart av planarbeid -
Detaljregulering kommunalteknisk område - Oppsjøtippen, planID 2023001

Kunngjering - vedtekter for kyrkjegarane i Ål, godkjend 11.05.2023

Vedtekter for kyrkjegardane i Ål

Kunngjering - Endeleg vedtak- Detaljregulering H7 Rødungen, planID 2019004

I medhald av plan- og bygningslova § 12-13 andre ledd, har Kommunal- og distriktsdepartementet godkjent Ål kommunestyre sitt vedtak 21.10.21 - Detaljregulering H7 Rødungen, planID 2019004.

Grunngjevinga til departementet er at dei fire nye fritidsbustadene blir liggjande innanfor eit område med fritidsbustader, og verknadene for landskap og villrein vert difor avgrensa.

Motsegna frå Statsforvaltaren i Oslo og Viken er ikkje teke til følgje. Vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast.

Detaljplan H7

Bestemmelser H7

Kunngjering av planendring - Detaljplan for H9 Torkjelstjørni - Votndalen

Ål kommune har med heimel i plan- og bygningslova § 12-14 vedteke mindre endring av Detaljplan for H9 Torkjelstjørni – Votndalen – planid. 2017001.

Føremålet med reguleringsendringa er:

  • Endre tomteplassering for BFR 11 og tilkomstveg til BFR 12.
  • Regulere areal for vatn- og avlaupsanlegg, samt tilsynsveg til avløpsanlegget.

Endringar i plankart og føresegner kan du sjå nedanfor.

Torkelstjørn - Plankart endring 2022-12-01

Reguleringsføresegn - Detaljplan for H9 Torkeltjørni 2022-12-01

H9 Torkelstjørn - samla merknader til oppstartsvarsel

Eventuell klage på vedtaket kan sendast skriftleg til Ål kommune, Torget 1 3570 Ål eller på e-post til postmottak@aal.kommune.no, innan 10. januar 2023.

Kunngjering av planvedtak - 48/2022 - Detaljregulering gang- og sykkelveg Wangen - Torpo stavkyrkje, planID 2019005 

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Ål kommunestyre i møtet den 18.08.2022, sak 48/22, Detaljregulering for gang- og sykkelveg Wangen – Torpo stavkyrkje, planID 2019005  med tilhøyrande føresegner og planomtale.

Planområdet strekker seg langs fylkesveg 2928 frå industriområdet i Wangen i vest til Torpo stavkyrkje i aust. Området er no regulert til gang- og sykkelveg og anna veggrunn – grøntareal.  
Vedteken detaljregulering finn ein under Plan og regulering på heimesida til Ål kommune, www.aal.kommune.no, under Høyringar og kunngjeringar, og i Planarkivet med planID 2019005.

Kommunestyret sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovas §§12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovas kap.VI, påklagast til departementet. Det kan ikkje klagast på tilhøve som tidlegare har vore avgjort etter klage eller motsegn på detaljreguleringa. Klagefristen er tre veker, rekna frå den dagen vedtaket kom fram.

Ei eventuell klage vert å sende skriftleg til Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål, eller på e-post til postmottak@aal.kommune.no. Ein må opplyse datoen for mottak av vedtaket, kva for vedtak ein klager på, endringar ein ynskjer,  og dei grunnar klagen støttar seg på. Klagen må vere underskriven.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 – tre – år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaket jf. Plan- og bygningslova §§15-2 og 15-3.
Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Ål kommune.  

 

Varsel om oppstart av planarbeid

Reguleringsendring for del av Torpo industriområde og masseuttak, plan ID 2009006

1. Varsel om oppstart av planarbeid

2. Forslag til endring - plankart

3. Søknad om endring

Reguleringsendring for del av Wangen næringsområde Ål kommune, plan ID 2017008

1. Varsel om oppstart av planarbeid

2. Plankart

3. Føresegn

Reguleringsendring for del av reguleringsplan Ulshagen - Votna bustadfelt, planID 1988002  

1. Varsel om oppstart

2. Forslag til reguleringsendring