Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Vassområde Hallingdal (VOH)

Om Vassområde Hallingdal

Vannforskriften fra 2006 var en milepæl i norsk vannforvaltning. Nå skulle alle innsjøer, elver, grunnvann og kystvann forvaltes på en helhetlig måte, uavhengig av kommune- eller fylkesgrenser. Vassområde Hallingdal omfatter hele nedbørsfeltet til Hallingdalselva der den renner ut i Drammenselva ved Gravfoss. Med andre ord er det åtte kommuner som samarbeider om målsetningen om at alt vann skal ha god økologisk tilstand i 2027. Her kan du lese mer om det regionale samarbeidet i Vassområde Hallingdal, og om status for den økologiske tilstanden i elver og innsjøer.

Aktuelt

Rapport fra fiskeundersøkelser i Trøimsåne i 2021

Vassområdet Hallingdal har finansiert en undersøkelse av gyte- og leveområdene for ørret i den nedre delen av Trøimsåne i 2021. Bakgrunnen er blant annet spørsmålet om bunnplastringen under rv52-brua utgjør et vandringshinder for fisken. Rapport.

Høringen av den reviderte vannforvaltningsplanen for perioden 2022-2027 ble avsluttet 31. mai 2021. Lenke til høringsdokumentene. Sammendrag av høringen med tillegg for Vassområde Hallingdal. Kommunene i vannområdet sendte et felles høringssvar for kommunene i vannområdet.

Vassområdeutvalg

Vassområdeutvalget (VOU) er Vassområde Hallingdals øverste organ, og består av ordførerne fra alle kommunene som har større areal i vannområdet, samt en politisk representant fra fylkeskommunen. Her kan du finne en oversikt over medlemmene i vassområdeutvalget, samt møteinnkallinger, sakspapirer og referater fra møter.

Administrativ gruppe

Administrativ gruppe består av leder/kommunaldirektør for teknisk/utvikling i alle kommunene i vannområdet. Administrativ gruppe møtes oftere enn vannområdeutvalget, og følger opp tiltak som settes i verk for å bedre vannmiljøet. Her kan du finne en oversikt over medlemmene i administrativ gruppe, samt arbeidsdokumenter og referater. 

Faggrupper

I Hallingdal finnes det allerede etablerte fagfora for både landbruk og avløp, og disse benyttes også for saker som vannområdekoordinator ønsker å diskutere med fagmiljøene i vannområdet. Ved behov kan det opprettes det andre faggrupper, for eksempel faggrupper for plan eller vassdragsovervåkning, eller prosjektgrupper for avgrensede tiltak og prosjekter. Her kan du finne dokumenter og referater fra ulike faggruppemøter.

Referansegruppe

Ved behov vil det innkalles til møter i referansegruppa. I referansegruppa er alle organisasjoner og interessenter invitert til å dele sin kunnskap og diskutere aktuelle problemstillinger.

Nyhetsbrev

Noen ganger i året sender vannområdekoordinator ut et nyhetsbrev på epost, med stort og smått fra vannområdet. Ønsker du også å motta slike nyhetsbrev?
Send en e-post til vannområdekoordinator: elin.merete.blixhavn@aal.kommune.no 

Her finner du et arkiv over nyhetsbrevene.

Skolefond

Er du lærer, barnehagelærer, fritidsleder for barn eller student? For 2022 har Vassområdeutvalget satt av 30.000,- som skal deles ut til prosjekter som engasjerer barn og unge i temaer om vannmiljø og biologisk mangfold. Les mer her.

Rapporter og plandokumenter

Her finner du rapporter fra for eksempel overvåkningen av Hallingdalselva, fiskeundersøkelser og en samlet oversikt over plandokumentene fra tidligere og nåværende planperioder.

Lenker

Her finner du en beskrivelse av nyttige nettsteder som handler om vann og vannmiljøet, samt lenker til disse.