Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Om vassområde Hallingdal

Hvilken tilstand har vannet i Hallingdal?

Generelt kan en si at mye av vannet i Vassområde Hallingdal har god økologisk tilstand, men det finnes også elver og innsjøer som ikke oppnår målsetningen om god økologisk tilstand. I noen områder påvirker hus og hytter med spredte avløpsanlegg som ikke fungerer godt nok elvene og innsjøene negativt, ved at de får tilført for mye næringsstoffer. Samme effekt har landbruket i noen områder. Selv om Vassområde Hallingdal ikke er preget av intensiv jordbruksdrift, kan gjødselspredning for nær bekker, manglende kantvegetasjon, og gjødselspredning på ugunstige tidspunkt føre til avrenning av næringsstoffer til vassdragene. Tilførsel av næringsstoffer kan føre til algeoppblomstring, at vannlevende organismer som krever rent vann dør, og det kan føre til at bunnvannet i innsjøer blir uten oksygen. Tilførsel av næringsstoffer til elver og innsjøer kan også føre til at vannet får redusert bruksverdi som badevann eller til drikkevann for husdyr, eller får redusert estetisk verdi på grunn av gjengroing. Omtrent 4% av naturlige elver og innsjøer i Vassområde Hallingdal har ikke god nok økologisk tilstand.

I tillegg til de naturlige elvene og innsjøene, finnes det en god del elver og innsjøer i Vassområde Hallingdal som defineres som "Sterkt modifiserte vannforekomster" (SMVF). Dette er elver og innsjøer som er så sterkt påvirket av menneskelig utbygging at de har mistet sin opprinnelige økologiske funksjon. Eksempler på slike er oppdemmede innsjøer, elver uten minstevannsføring, elvestrekninger med flomforebygninger og så videre. I Vassområde Hallingdal oppnår ikke 48% av disse SMVF'ene målsetningen om godt økologisk potensial. I mange tilfeller vurderer man at den samfunnsmessige nytten av de menneskeskapte endringene veier tyngst, og man vil i stedet sette mindre strenge miljømål for disse elvene og innsjøene. For andre slike SMVF'er skal man sette inn tiltak for å øke det økologiske potensialet til godt, for eksempel innføre minstevannsføring, gjøre fysiske biotoptiltak for at fisken skal komme seg forbi vandringshindre og så videre.  

Organisering av arbeidet

Vassområde Hallingdal er et regionalt samarbeidsorgan som skal støtte gjennomføringen av EUs vanndirektiv/vannforskriften og være pådriver for at målene i vannforskriften nås. Vannet skal forvaltes der det renner, uavhengig av kommune- og fylkesgrenser. Innsjøer og elver skal sikres god økologisk og kjemisk tilstand. Vassområde Hallingdal er en del av Vannregion Innlandet og Viken.

Vassområde Hallingdals øverste organ er vannområdeutvalget (VOU), som består av ordførerne fra alle kommunene som har større areal innenfor vannområdet. I tillegg er det utnevnt en politisk representant med vara fra fylkeskommunen. VOU møtes to ganger i året for å avgjøre saker av overordnet karakter, samt vedta budsjett/regnskap. Leder av VOU representerer vannområdet i vannregionutvalget (VRU).

Administrativ gruppe består av lederne/kommunaldirektørene for teknisk/utvikling/plan i kommunene i vannområdet, og møtes ved behov for å holde seg orientert om status for vannforskriftarbeidet og følge opp tiltak knyttet til arbeidet i vannområdet.

Vannområdet har tilsatt en vannområdekoordinator i 50% stilling.

Planer og tiltak

Arbeidet med å gjennomføre tiltak i de elvene og innsjøene som ikke oppfyller målsetningen om god økologisk tilstand, er sammenfattet i regionale vannforvaltningsplaner med tiltaksprogram. Den gjeldende vannforvaltningsplanen gjelder for perioden 2022-2027.

Kontakt

Vannområdekoordinator Elin M. Blixhavn.