Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Strategisk næringsplan

Strategisk Næringsplan for Ål 2021 - 2024

Strategisk næringsplan (SNP) skal vera eit styringsverktøy for ein heilskapleg næringspolitikk. 
Den skal vera retningsgjevande for dei prioriteringar kommunen gjer i planperioden.
Planen skal gje aktørane innan næringslivet signal om kva satsingsområdekommunen vektlegg spesielt.

Næringslivet er med å leggja basis for SNP gjennom fleire høyringsrundar. Ål kommune definerer si rolle til å vera med å leggja til rette for utvikling på dei områda som er vedteke i denne planen. Dette vert gjennom økonomisk støtte, rådgjeving om anna finansiering, god sakshandsaming og gode plan- og rammeverk.

Strategisk Næringsplan 2021-2024

Søknadsskjema for næringstilskot