Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Idrett

Temaplan for idrett

Planen er eit styringsdokument for politikarar og administrasjonen i kommunen, og eit verktøy for idretts- og friluftsorganisasjonar og engasjerte innbyggjarar.

Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-2025 finn du her

Spelemiddel til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Du kan søke om spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, dette gjeld ordinære anlegg, nærmiljøanlegg og friluftsanlegg. Bestemmelser for spelemiddelordninga vert publisert i juni kvart år og du finn dei her.

Alle som skal søke om spelemidlar inneverande år, må melde inn sine anlegg innan 15. mai slik at anlegget kjem på prioritert liste i august. Dette er eit krav for å kunne søke om spelemidlar Har du ønske om eit nytt anlegg, men ikkje har planen heilt klar vil me likevel høyre frå deg, då me ønsker ein oversikt over planlagte tiltak i kommunen. Desse anlegga blir lagt inn i ei uprioritert liste, som på ingen måte er bindande. Ved innmelding av anlegg til prioritert og uprioritert liste ber me deg fylle ut følgande to skjema:
Innmelding av anlegg til prioritert og uprioritert anleggsliste
Berekraftssjekken
Skjema sender du samla til postmottak@aal.kommune.no innan 30. mai.

For å søke spelemidlar til anlegg må du setje deg godt inn i bestemmelsene om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det er mykje dokumentasjon som må på plass i ein spelemiddelsøknad og me ber deg spesielt sjå på det som omhandlar dugnad. 

Fyll ut elektronisk søknad på anleggsregisteret.no innan 1. oktober.

Viktige fristar:

15.mai Frist for innmelding av anlegg til anleggslista m/berekraftssjekk
15.juni Nye bestemmelser for spelemiddelordninga komande år
Juni Søknadsportalen i anleggsregisteret opnar
August Handsaming anleggsliste i SUKO
1.oktober Søknadsfrist spelemiddelsøknadar
1.november Frist for handsaming i Ål Idrettsråd
November Handsaming spelemidlar i SUKO
Desember Handsaming spalemidlar i Formannskap og Kommunestyre
15.januar Frist for innsending av søknadar til fylket
15.april Fylkets frist for å sende søknadar til KUD
Mai Fordeling av tilskot frå KUD til fylkeskommunen
15.juli Fordeling av tilskot frå fylkeskommune til kommune

Du finn meir informasjon om spelemidlar i anleggsregisteret.

Sjå også godeidrettsanlegg.no for inspirasjon, tips og triks.

Ta kontakt med kulturkontoret i Ål kommune om du har spørsmål om spelemiddel.

Saksprotokoll Prioritert anleggsliste 2023
Saksprotokoll Prioritering av spelemidlar i Ål kommune 2023

Idrettsstipend til ungdom

Her finn du meir informasjon

Bading vinteren 23/24

Bassenga er ope frå etter haustferien fram til påske og følgjer skulane sine ferie og fridagar.

Familiebading på Nedre-Ål skule

Besøksadresse: Sundrevegen 43, 3570 Ål

Nedre-Ål har open symjehall fredagar.

17.30-20.00: Familiebading
Barn under 10 år må alltid ha med seg ein vaksen.

Barn: 30,-
Vaksne: 50,-
Betaling med VIPPS.

Bading på Torpo skule

Besøksadresse: Skulebakken 3, 3579 Torpo

Torpo har open symjehall tysdagar og torsdagar.

17.30-19.00: familiebading
19.00-20.00: ungdomsbading (5. klasse - 15 år). 
20.00-21.00: vaksne (badstue for damer tysdagar og for menn torsdagar). 

Barn: 25,-
Vaksne (medlem i Torpo IL): 30,-
Vaksne (ikkje medlem): 50,-.

Bading på Nordbygdene skule

Besøksadresse: Nordbygdvegen 950, 3570 Ål

Nordbygdene har open symjehall torsdagar.

17.30-19.00: familiebading
19.00-20.30: vaksne

Barn (under 6 år): gratis
Barn (over 6 år): 20,-
Vaksne (medlem i Fjellet IL): gratis
Vaksne (ikkje medlem): 50,-

Ål idrettshall

Hugs frist for å søkje om treningstid i hallen er 30.mai.

For skuleåret 2024/2025:

Ål idrettsråd og kulturkontoret i Ål kommune vil lage eit forslag til fordeling av treningstid. Jf. retningsliner for tildeling av treningstid skal me prioritere barn, unge og grupper som har primær idrettsaktivitet/hovudsesong innandørs. Det er stort press på treningstid i idrettshallen, og grupper med få deltakarar må rekne med å få ein mindre del av hallen. Det er også mogleg å kontakte skulane for å trene i gymsal dersom ein har mindre krav til areal og takhøgde. Ynsker du å ha eit arrangement i idrettshallen i løpet av sesongen 2024/2025 vil me gjerne at du søkjer om dette også via søknadsskjemaet for treningstid.

Søkjarane vil få ein e-post med forslag til treningstider innan utgangen av juni.

 

Tildeling av tider for sesongen 2023/24 er no ferdig. Oversikta kan du finne her.

Kamptider for sesongen 2023/24 finn du her.

Leige av Ål idrettshall

Lag og organisasjonar som ønsker å leige idrettshallen til aktivitet eller arrangement må sende inn søknad innan 30. mai kvart år for komande skuleår. Fordeling av treningstider skjer etter gjeldande retningsliner.

Søknad skal sendast til postmottak@aal.kommune.no

Søknadsfrist 30. mai kvart år

Skjema for søknad om leige av Ål Idrettshall finn du her

Betalingssatsar for Ål Idrettshall finn du her

Leigetakar sine plikter og ansvar:

  • Det må vere ein ansvarleg person over 18 til stades.
  • Kommunens eigedom skal nyttast på forsvarleg måte.
  • Overhold tildelt treningstid. Opprigg og nedrigg skal skje innanfor tildelt treningstid.
  • Forlat eigedomen slik du vil finne han sjølv.
  • Meld frå ved endringar i treningstid eller planlagt bruk av hallen.
  • Trenar/lærar skal vere den siste som går ut av garderobene etter endt trening/gymtime. Dette for å hindre hærverk og oppdage hærverk tidleg. Dei som utfører hærverket må betale for skadene.
Fritid Hallingdal

På www.fritidhallingdal.no kan du sjå alle faste, organiserte fritidsaktivitetar i heile Hallingdal!

Lag og organisasjonar legg sjølv inn sine aktivitetar her.

Idrettslaga i Ål

Ål Idrettslag heldt til på Bråta og har tilbod innan fotball, handball, alpin, langrenn, orientering, svømming, teakwon-do, klatring, e-sport og rekkert. Dei har og ein rekke store arrangement gjennom året.
Meir info om Ål IL finn du på aalil.no

Fjellet Idrettslag heldt til i Nordbygdene og har tilbod innan ski, allidrett og trim. I tillegg står dei for familiebading på Nordbygdene skule.
Meir info om Fjellet IL finn du på fjelletil.no

Torpo Idrettslag heldt til på Bakketun og har tilbod innan allidrett, fotball, ski og friluftsliv. I tillegg står dei for familiebading på Torpo skule.
Meir info om Torpo IL finn du på torpoil.no

Ål Skiskytterlag heldt til på Liatoppen og har tilbod innan skiskyting. I tillegg arrangerer dei verdas største skiskyttarrenn.
Meir info om Ål SSL finn du på aalskiskytterlag.no

Me har også mange andre lag og organisasjonar som driv med sport, idrett og friluftsliv, både for barn og vaksne. Komplett oversikt over alle lag og organisasjonar i Ål finn du her.

 

Korleis kontaktar du oss?

Alle henvendingar og søknadar skal sendast til postmottak@aal.kommune.no eller via gjeldande søknadsskjema.