Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Tilskot, stipend og kulturpris

Ål kommune har tilskotsordningar til frivillige lag og organisasjonar som du kan lese meir om i nedtrekkmenyane nedanfor. Her finn du og informasjon om kulturpris og stipend til ungdom.

Viktige fristar å merke seg er:
15. november - Kulturpris og stipend
15. desember - Kulturtilskot og arrangementstilskot

Kulturtilskot

Før du søker, ber me deg om å lese retningsliner for kulturtilskot.

Både einskildpersonar, grupper, lag og organisasjonar kan søke kulturtilskot frå Ål kommune. Det er politiske føringar på tildelingane.

Prosjekt og einskildarrangement kan også nytte same søknadsskjema gjennom heile året. Søk seinast fire veker før prosjektet tek til eller arrangementet skal haldast.

Det finst ulike tilskotsordningar under kultur:

- Lag for og med born og unge
- Musikk
- Grendehus
- Idrett
- Generelle

Søknadsfristen for tilskot til drift er 15. desember kvart år. Søk gjennom skjemaet under.

Viss du er usikker på kva tilskotsordning du skal søke på, kan du kontakte Servicetorget.

Søknadsskjema for kulturtilskot

Arrangementstilskot

Organisasjonar, institusjonar og personar i Ål kommune kan få tilskot til å utvikle og realisere kultur- og idrettsarrangement. Søknadsfristen er 15. desember kvart år.

Søknader om tilskot til arrangement vert saksbehandla av kultursjef/kulturkonsulent og næringsrådgjevar. Næringsstyret vedtek løyving på første møte i året.

Søknadsskjema for arrangementstilskot

Integreringstilskot

Som eit ledd i arbeidet med å integrere flyktningar i lokalsamfunnet Ål ynskjer kommunen å yte tilskot til dei frivillige lag og organisasjonar som har eit særskild fokus på slike aktivitetar. 

Søknad om tilskot kan gjelde både fast og einskilde arrangement og kan sendast gjennom heile året.

Søknadsskjema for integreringstilskot

Kulturpris
Ål kommune deler ut kulturpris til nokon kommunen ynskjer å heidre for framifrå arbeid for kultur- eller idrettslivet i bygda.

Prisen er eit trykk av Trond Andersson og 10.000,- kroner. 
Alle som ynskjer det kan koma med grunngjevne framlegg til kandidatar.

Sektorutval for kultur og oppvekst kan også sjølv koma med framlegg til kandidatar.

Søknadsfrist: 15. november kvart år.

Sektorutval for kultur og oppvekst vurderer søknadene og avgjer tildelinga.

I 2022 var det Trond Anderson som fekk den gjeve prisen.

Kulturprisvinnarar fram til og med 2022

Stipend til ungdom

Ål kommune deler eitt kulturstipend og eitt idrettsstipend til ungdom som lukkast med prestasjonar i sine aktivitetar og slik representerar lokalsamfunnet Ål på ein framifrå måte. Stipendet skal gje ungdomane inspirasjon og høve til å vidareutvikle seg innan sitt felt.

Stipenda er på 10 000 kroner kvar.

Kriteria for tildeling av stipend:

1.    Stipendet skal gå til einskildpersonar eller/og grupper av personar som har bustadadresse i Ål

2.    Aldersgruppe: 15-24 år

3.    Den einskilde ungdom kan sjølv søkje om stipend og andre kan sende inn framlegg til kandidatar

4.    Det skal leverast ei grunngjeving med søknaden/framlegget

Dei ulike kandidatane kan drøftast med relevante fagmiljø (Ål idrettsråd, Ål musikkråd, utøvande/fagpersonar innan aktuelle felt).

Søknadsfrist: 15. november kvart år.

I 2022 vart ungdomsstipend for kultur tildelt Olav Andreas Stræte Lie, og ungdomsstipend for idrett vart tildelt Ingrid Gullhagen.

Stipend for ungdom - vinnarar fram til og med 2022

Sektorutval for kultur og oppvekst vurderer søknadene og avgjer tildelinga.
Prisen vert delt ut i Kommunestyret i desember.

Tilskot frå Ål Musikkråd
Prosjektmidlar:
Midlane skal nyttast til å støtte musikalske prosjekt gjennomført i Ål kommune eller av utøvarar som høyrer til i Ål kommune. Ål Musikkråd gjev til vanleg ikkje tilskot til gjentakande prosjekt, store arrangement, eller arrangement av kommersiell karakter.
 
Underskotsgaranti:
Midlane skal nyttast til å støtte musikalske prosjekt i Ål kommune eller av utøvarar som høyrer til i Ål kommune. Underskotsgaranti vert gjeve til framsyningar/hendingar som har billettinntekter.
 
 
Dugnadspott:
Midlane i denne potten skal i hovudsak nyttast til å honorere lag og grupperingar som gjer ein ideell musikalsk innsats for innbyggarane i Ål, utan å få godtgjersle frå arrangør. Ål Musikkråd prioriterer lag/grupperingar for og med born og unge ved tildeling av midlar frå dugnadspotten.
 
Retningsliner for dugnadspotten finn du her.
 
Søknad om prosjektmidlar og underskotsgaranti kan ein fremje heile året.
Søknaden skal sendast inn før oppstart av prosjekt, og skal innehalde ei prosjektomtale, antatt ferdigdato og budsjett.
 
Ål Musikkråd har og ein konto øyremerka korpsmusikk:
- Midlane kan bli nytta til oppretting av nytt skulekorps
- Lag/grupper som vil starte med korpsmusikk kan søke om midlar frå denne kontoen
- Lag/grupper/einskildpersonar kan søke om midlar til treblåser-/messinginstrument
Midlane blir låst til dette formålet i tre år (t.o.m. 01.01.2023).
 
Søknad om midlar frå Ål Musikkråd sender du til postmottak@aal.kommune.no
Tilskot frå Ål Idrettsråd

Idrettslag og undergrupper tilslutta Norges Idrettsforbund kan søke Ål Idrettsråd om midlar til å dekke trenar- og leiarutdanning.

Legg ved dokumentasjon på kurset i søknaden.

Søknad sender du til postmottak@aal.kommune.no

Eksterne tilskotsordningar for kultur og idrett

Her kan du finne tilskotsordningar:

Trygve Hoffs Minnepris_2024_2.pdf
Tilskudd.dfo.no
Idrettsforbundet
Kulturdirektoratet
Stipendportalen.no
Støtteordninger.no
Viken Fylkeskommune
Kulturtanken
Norsk Musikkråd
Musikkontoret
Music Norway
Kulturrom
Frifond
Lottostiftelsen
Klubben.no
Anleggsregisteret
Sparebankstiftelsen
Gjensidigestiftelsen
Sparebankstiftelsen Hallingdal