Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Helse- og omsorgssektoren

Ein sektor for utvikling, vekst og trivsel.

Ål helsesenter

Ål helsesenter består av både fysio- og ergoterapiteneste, psykisk helseteneste, heimesjukepleie, omsorgsbustader og korttids- og langtidsavdeling. Ål legekontor, Hallingdal sjukestugu og prehospitale tenester er samlokaliserte med Ål helsesenter. Miljøterapitenesta har base på Prestegardsjordet. Det er eit godt og tett tverrfagleg samarbeid mellom dei ulike tenestene og med frivillige og Ål frivilligsentral.

Me har stort fokus på fag, kvalitet og utvikling. Du kan rekne med variert og spennande jobb - i eit arbeidsmiljø med engasjerte og fagleg dyktige medarbeidarar. Det er fokus på tilrettelagt aktivitet og gode opplevingar for pasientane. Dei fleste tenestene er samlokaliserte saman med Hallingdal sjukestugu og prehospitale tenester.

"Varierte arbeidsdagar. Eg får nytta eigenskapane mine på ein god måte. Det er eit veldig givande yrke med tanke på kor mykje ein blir satt pris på." (sitat frå ein tilsett innan eldreomsorg)

Våre avdelingar

Avd. Meistring er ei nyoppretta tverrfagleg avdeling som gir lågterskeltenester med tilbod innan fysioterapi, psykisk helse og rus, dagsenter og Friskliv.

Avd. Stugu er Ål kommune si langtidsavdeling ved Ål helsesenter for personar med ulike geriatriske problemstillingar og demens.  Avdelinga har 33 plassar delt i grupper etter funksjonsnivå.

Avd. Heimetenester har base på Ål helsesenter der dei andre kommunale helse- og omsorgstenestene er lokaliserte.

Satsingsområde

Me har fleire spennande utviklingsprosjekt i gang både lokalt og regionalt, og eit arbeidsmiljø med engasjerte og fagleg dyktige medarbeidarar.

Ål kommune legg til rette for relevant vidareutdanning, og det er godt organisert internopplæring og kurs. Gjennom Halllinghelse blir det lagt til rette for m.a. mobil ferdigheitstrening og regionale fagkurs.

Leiarutvikling

Ønskjer du å lære meir om leiing og stå sterkare ved framtidige søknader om leiarstilling? Ål kommune har eit eige leiarutviklingsprogram - "Til Topps". Det var oppstart på nytt program hausten 2022 med interne og eksterne kurshaldarar.

Les meir om leiarutviklingsprogrammet

Utdanning

Sjukepleiarutdanning i Hallingdal

Frå hausten 2022 har innbyggjarar i Hallingdal kunne ta ein fleksibel, desentralisert sjukepleiarutdanning i nærleiken av der dei bur. 

AdobeStock_141715002.jpeg

Det er mogleg fordi kommunane i Hallingdal har etablert eit samarbeid med Universitetet i Søraust-Noreg. Studiet vil gi same kompetanse som ein ordinær bachelorutdanning i sjukepleie. Ein må vere kvalifisert for opptak til sjukepleiarutdanning og bu i ein av kommunane som samarbeidar med USN for å bli tatt opp på studiet. Dette er eit deltidsstudium, og det vil vere både nettundervisning og fysiske samlingar. Praksis og praksisretta studium utgjer halvparten av studiet, og det er lagt opp til at studentane skal ha praksis i eigen kommune, eller i ein nærkommune. USN er eit universitet som har tett kontakt med arbeidslivet, og det vil studentane merke på dette studiet.  Undervisarane arbeider sjølve ute i kommunane, er utdanna sjukepleiarar og vil kunne gi oppdatert kompetanse.

Søknadsfrist for fleksibel sjukepleiarutdanning er den same som for andre studium.

USN forventa mange søkjarar til dette studiet, så det har vore ein fare for at det ville bli stor konkurranse til dei 25 plassane me har totalt for innbyggjarane i øvre Buskerud. I tillegg til innbyggjarar i Ål kan innbyggjarar i desse kommunane søkje: Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Krødsherad, Nesbyen, Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal.

Meir informasjon om dette og om sjølve studiet står i omtala om studiet på universitetet sine nettsider: usn.no/fleksisykepleieviken