Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Natur og miljø

Bandtvang

Bandtvang i Ål kommune er regulert i Lokal forskrift om hundehald. 
Det er ordinær bandtvang i perioden 1. april - 20. august

Av omsyn til beitande husdyr er det bandtvang f.o.m. 21. august t.o.m. 31. oktober.

Det er bandtvang i maskinpreparerte skiløyper frå 15. desember til 1. april i desse skiområda:

 1. Bergsjøområdet/Leveldåsen
 2. Liatoppen/Votndalen
 3. Torpo og Oppheimsåsen
 4. Hallingdal Feriepark
 5. Øvre-Ål/Kvinnegardslia
 6. Sangefjell
 7. Veståsen.

For generelle reglar kring bandtvang for hund, gjeld Hundeloven.

Biologisk mangfald

Om lag 150 verdfulle naturområde i Ål er avmerkt på kart. Det kan vera artsrike blomeengar, rike myrar, styvingstre, hekkeplassar osv. Kartet finn du i Miljødirektoratet sin Naturbase. Opplysningar som ikkje er offentlege er ikkje tilgjengeleg i basen.

Smalfrøstjerne

Ål kommune har fått i oppdrag å ta særkilt vare på denne raudlistearten. Smalfrøstjerne er knytt til turr slåtteeng og beitemark og er i sterk tilbakegang.

Bålforbod

Det er forbode å gjera opp eld på ein slik måte at det kan føre til brann.
Det er eit generelt bålforbod i Noreg i perioden 15.april - 15.september 

I denne perioden er det ikkje tillatt å tenne bål i skog og mark utan å varsle den lokale brannsjefen.
Slikt varsel vert å sende same dagen ved å ringe: 33314110 
Tlf.nr. til døgnbemanna brannvakt: 907 90 799

CWD - Skrantesjuke

Rapport: 5 år med skrantesjuke

Dyrevernnemnda

Dyrevernnemnda er underlagt Mattilsynet DK Hallingdal, tlf. 32 02 38 00.
Bekymringsmeldingar kan også sendast inn på “Varsle oss” på Mattilsynet si heimeside 

Det er sjølvsagt også mogeleg å ta direktekontakt med medlemmane:

 • Halvor Gauteplass, Skurdalen
 • Jorunn Teksle Gurigard, Leveld
 • Signe Hovden, Gol
Friluftsliv i Ål

Ål kommune har dei seinare åra gjort mykje for å leggje til rette for eit godt friluftsliv både i sentrum og på fjellet. Mellom anna er det opparbeidd 280 km merka skiløyper, 150 km merka turstigar, 25 km av "sykkelveg 7" som går gjennom Hallingdal og omlag 10 km rydda og merka fiskestigar, dette for å nevne noko.

At Ål kommune er ein kommune som vektlegg miljø og friluftsliv i stor grad, går og fram i Kommuneplanens langsiktige del, der det mellom anna står at "Alle i bygda skal ha gode og allsidige høve til fysisk aktivitet som mosjon, friluftsliv og idrett for å sikre helse og trivsel." Det er ikkje berre kommunen gjennom dei tilsette som har jobba for at tilhøva ligg til rette slik som dei gjer i dag. Også barn og unge har gjennom skulene og barnehagane delteke aktivt. Mellom anna har dei vore med på å utarbeide temakartet "Grøne verdiar", som tek for seg friluftsliv, rekreasjon, kultur, natur, og område som vert brukt av barn og unge. Kommuneplanutvalet har vedteke at ein ved planlegging av nye utbyggingsprosjekt i sentrum skal gjera miljøkonsekvensvurderingar i høve til dei tema og element som er teikna inn på dette kartet.

I tillegg til temakartet har skulene og barnehagane også gjennomført prosjektet "Opplev Ål gjennom barneauge", som ein start på auka satsing innan friluftsliv og miljølære.

Her finn du lenke til meir informasjon om friluftsliv i Ål kommune

Her finn du lenke til Skisporet.no

Gaupesporing

I det nasjonale overvakingsprogrammet for store rovdyr skal Statens naturoppsyn (SNO) registrere spor etter gaupe. Registreringa skal foregå fram til utgangen av februar. Observasjonane gjeld forttrinnsvis spor etter familiegrupper av gaupe.  

I  dette arbeidet er forvaltninga heilt avhengig av at folk melder frå til SNO’s lokale rovviltkontaktar når de finn spor etter gaupe.  

Dersom ein treffer spor etter fleire gauper, så bør dette straks meldast  til den lokale rovviltkontakten. Rovviltkontakten vil då foreta feltkontroll og vurdere om det er ein gaupefamilie som har vore på vandring.

Gaupene går ofte i spora til kvarandre. Det kan derfor sjå ut som det berre har vore eitt dyr som har gått der sjølv om det er ein heil familie. Men dei ”splitter seg” og går ved sida av kvarandre innimellom. Ved å følge sporet over lengre avstand kan det dokumenterast om det er ei familiegruppe eller ikkje.

Kompostering av hushaldningsavfall

Du får 20% lågare renovasjonsavgift viss du komposterer kjøkkenavfallet ditt. Krava for å få rabatt er at du har godkjent isolert kompostbinge, har delteke på kurs, har underteikna avtale med Ål kommune og komposterer alt matavfallet ditt sjølv.

Viss du vil bygge kompostbingen sjølv, kan du laste ned arbeidsteikningar her

Avtale om heimekompostering

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Køyring med motorisert køyretøy i utmark blir regulert av motorferdsellova med tilhøyrande forskrifter. Det er kommunen som handhever loven på dette området, delegert frå STNR. Statsforvaltaren gir rettleiing til kommunen og er klagemyndigheit for kommunale vedtak.

Dersom du har behov for å køyre snøskuter i Ål kommune, må du i dei fleste tilfelle søkje om løyve. Kommunen utskriver løyve, men kan ikkje overstyre grunneigars rett til å nekte motorferdsel på sin eigedom. Det er søkjars ansvar å ha grunneigars samtykke.

Områder i Ål med særskilde reglar:

 • All motorisert ferdsel i Reineskarvet sameige er forbode.
 • Motorisert ferdsel i verneområda Fødalen landskapsvernområde og Tuftelia skogreservat krev særskild løyve.
 • I LNF villreinområde er perioden for løyva 15. desember til og med 30. april.

Lovverk:

Motorferdsellova
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark
Rundskriv T-1/96
Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Ål kommune  

 

Ål kommune er godt dekt med leigekøyrarar som køyrer på oppdrag.

Oversikt over leigekøyrarar i Ål

Den som har leigekøyringsløyve pliktar å ha med køyreskjema der alle oppdrag skal førast inn. Kopi av dette skjema vert å sende inn til Ål kommune innan 1. juni kvart år. Dersom køyrelistene ikkje vert sendt inn, vert løyvet trekt attende.
 
 

Løyver

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark er forbode. Motorferdsellova opner for køyring utan løyve i visse tilfelle. Kommunen kan etter skriftleg søknad gi dispensasjon til føremål både på bar mark og vinterføre, etter § 5, §5a, §5b og § 6 i Forskrift om bruk av motorkøyretøy i utmark.

Formål som krev søknad/dispensasjon

§ 5 Kommunen kan gi tillating til bruk av snøscooter for:

a)     Leigekøyring
b)     Køyring for funksjonshemma
c)     Transport av bagasje og utstyr til eigen hytte
d)     Køyring i utmarksnæring for fastbuande
e)     Transport av ved
f)      Gruppeturar for bebuarar på helse- og omsorgsinstitusjonar

§ 5a. Bruk av motorkjøretøy til transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring

§ 5b. Bruk av snøscooter på vinterføre for utkjøring og tilsyn med jervebåser som er tillatt av statsforvalteren

§ 6 Andre unntak

Bruk av andre motorkøyretøy (ATV, motorbåt, luftfartøy osv.) blir også handsama av same lovverk.

 

Søknadsskjema

Søknadsskjema motorferdsel i utmark - elektronisk

Søknadsskjema - PDF

Køyreliste

Køyreliste

 

Løypekøyring: ski- og transportløyper Fast oppmerka ski-transportsleper skal vera godkjende av kommuna. Før kommuna gjev løyve må det føreliggje skriftleg godkjenning frå grunneigarar. I LNF villreinområde kan sesongen avgrensast f.o.m. vinterferien t.o.m. påskeferien.

 

Rovviltkontakt for Ål

Runar Tufto for Ål og Hol Tlf. 901 77 702
Harry Granli er reserve som er rovviltkontakt for Gol med tlf. 90767334

Ta kontakt ved mistanke om skade.

Tilstandsvurdering av kulturlandskap i Telemark og Buskerud

Norsk institutt for bioøkonomi har hatt eit prosjekt: «Tilstandsvurdering av kulturlandskap i Telemark og Buskerud»
Her finn du resultata frå dette prosjektet

Utmarksoppsyn

Ola Vaagan Slåtten er tilsett som utmarksoppsyn i Ål.
Ola har avgrensa politimynde, og er uniformert på oppdrag. Han blir å treffe i skog og mark frå våren og fram til haustferien. Oppsynet har ei vertskapsrolle i høve til alle som brukar utmarka i Ål, driv tilsyn med beitedyr og fører tilsyn etter relevante lovverk.
Dersom du treffer Ola i marka er det berre å ta kontakt anten spørsmålet gjeld lover og reglar, turtips, planter, sjuke og skadde dyr eller anna du har på hjarta.

Det er faglaga for landbruket i Ål har teke initiativ til å få etablert eit organisert utmarksoppsyn.

Ansvarleg for utmarksoppsynet er Ål Sankelag.
Kontaktinfo: Ola.Vaagan.Slatten@aal.kommune.no .
Telefon 476 71 651

Vilt

Viltnemnda Ål

Ove Flatland, tlf. 91 67 82 44

Viltpåkøyrsel

Registreringsskjema påkøyrsel av vilt.pdf

Votnaprosjektet

Ål kommune er i gang med eit kartleggingsarbeid i Nordbygdane. 

Vatsfjorden og Votna får litt for mykje forureining, og vi har som mål å få redusert dette. I sommar vil det difor bli tilsette ved kommunen som vil gå langs vassdraget for å sjå korleis tilstanden er. Mange vil og få besøk, slik at vi kan gjennomføre kartleggingsarbeid på den einskilde eigedom. Desse besøka blir avtalt på førehand.

Har de spørsmål om dette, ta kontakt med Ål kommune.

Prosjektplan

Rapport fra Asplan Viak, 30.03.2015.

Rapport fra Rambøll, 06.03.2014.

Ål fjellstyre

Leiar Sigmund Tveitehagen
Tlf 992 95 152