Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Skjenkeløyve

Kontaktinformasjon

Sakshandsamar er Tonje Tufto,
Tlf: 32 08 50 00,  Ål kommune, Servicetorget

Skjenkeløyve

Når treng du skjenkeløyve?

Alle som driv ein serveringsstad og ønsker å skjenke alkohol må søke om skjenkeløyve. Skjenkeløyve gjeld vanlegvis i fire år.

 • Når du har serveringsløyve frå før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkeløyve.
 • Når du skal starte ein serveringsstad med skjenking må du søke om skjenkeløyve før oppstart.
 • Når du har overtatt ein eksisterande serveringsstad, må du søke om skjenkeløyve. Du kan drive vidare på tidlegare eigar sitt løyve i maks tre månader medan du ventar på at din søknad vert behandla.

Det kan søkjast på elektronisk eller manuelt skjema.  

Fast skjenkeløyve

Søknad om skjenkeløyve - elektronisk


Søknad om serveringsløyve/skjenkeløyve - elektronisk

Vedlegg du må ha med i søknaden

 • firmaattest for alle selskap som er involvert i drifta. Last ned firmaattesten frå altinn.no
 • foretaksregisteret si rolleoversikt for fysiske personar som eig meir enn ein tredel av føretaket og for føretaket sin daglege leiar. Last ned rolleoversikta frå altinn.no
 • skatteattest for driftsselskapet. Du kan bestille skatteattesten på altinn.no
 • teikning av lokalet med avmerking for inne- og uteservering
 • vitnemål frå kunnskapsprøve om alkohollova som stadfestar at styrar og vikar for styrar har greidd prøva
 • såkalla "konseptutgreiing": opplysningar om kva slag skjenkestad det er, målgruppe, opningstider, eventuell underhaldning eller anna verksemd i tilknyting til skjenkestaden

Endring i løyve

Er det endring i skjenke/sal/serveringsløyva: areal, styrar, vikar for styrar etc. Bruk dette skjema til å sende inn endringen.

Elektronisk skjema

Korleis få skjenkeløyve?

 • styrar og vikar for styrar må ha bestått kunnskapsprøve i alkohollova for å kunne søke om skjenkeløyve
 • dagleg leiar må ha bestått etablerarprøva for å kunne søke om serveringsløyve
 • styrar og vikar for styrar må vere over 20 år
 • styrar og vikar for styrar må vere tilsett på staden eller arbeide der i kraft av eigarstilling
 • det er krav om uklanderleg vandel

Kor lang tid tek det?

Det kan ta opptil tre månader før du får svar på søknaden. Søk difor i god tid før oppstart.

Kva kostar det?

Det er gratis å søke om skjenkeløyve, men alle som har eit skjenkeløyve skal betale årleg bevillingsgebyr til kommunen. Dette gjøres ved å melde inn forventa omsetning - omsetningsrapport. 

Lov forskrift og lokale vedtak

Alkohollova  

Alkoholpolitiske retningsliner

Serveringslova

Store arrangement - sikkerhet og sjekkliste

Når ein skal halde store arrangement, kan det vera vanskeleg å hugse på alt som må ordnast og informerast om. Det er difor utarbeida ei sjekkliste som skal gjere det enklare for arrangørane å halde oversikt over alle gjeldande lovar og reglar. Sjekklista er utarbeidd i samarbeid med lokalt brannvesen og mattilsyn.

Me ønskjer dykk lykke til med vidare planlegging av arrangement!

Sikkerheit ved store arrangement i Hallingdal