Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Heimesjukepleie

Heimesjukepleie er ei døgnkontinuerleg teneste som blir gitt til personar som bur heime eller oppheld seg i Ål kommune og har behov for nødvendig helsehjelp. Dette kan vere  

  • Alle tjenester vil først bli gitt ved hjelp av velferdsteknologi der det er mulig
  • sjukepleie, hjelp med medisinar, smertebehandling, ernæring, personleg hygiene eller sårstell
  • rehabilitering/etterbehandling
  • opptrening gjennom kvardagsrehabilitering
  • observasjon eller utgreiing av helsetilstanden
  • omsorg ved livets slutt  

Heimesjukepleie er ei gratis teneste.