Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

PPT

Pedagogisk psykologisk teneste for Ål (PPT) er ei kommunal teneste for Ål kommune.

Telefon: 32 08 52 80

Alle kommunar og fylkeskommunar skal ha ei pedagogisk psykologisk teneste. Tenesta har heimel i Opplæringslova.                        

Tenesta har ansvar for barn og unge som ikkje har tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet i. I tillegg har tenesta ansvar for vaksne med rett til grunnskoleopplæring.

Tenesta skal hjelpa skulen og barnehagen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggja opplæringa betre til rette for eleven/barnet med særlege behov. Den pedagogisk psykologiske tenesta skal sørgja for at det vert utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det.

Kva arbeider PPT med?

  • Funksjonshemmingar av ulike slag
  • Fagvanskar (t.d. lese-/skrivevanskar, matematikkvanskar)
  • Språk- og talevanskar
  • Åtferdsvanskar
  • Sosiale- og emosjonelle vanskar
  • Systemarbeid i skuleklassar/barnehageavdelingar

Kontakt med PPT

Foreldre kan sjølve ta kontakt med PPT for oppmelding. Når andre, til dømes skule eller barnehage, ynskjer at barnet skal meldast til PPT-kontoret, må alltid foreldra vera samde i dette, og skriva under tilmeldingskjemaet.

Klassar og barnehageavdelingar kan og meldast til PPT.

Meldingsskjema kan du få i barnehagar og skular eller ved å ta kontakt direkte med PPT-kontoret. Det er ingen søknadsfrist.  Meldingane vert handsama etter kvart som dei vert motteke.

Tilsette ved PPT-kontoret har teieplikt og alle tenester er gratis.

 

Besøksadresse: Sundrevegen 95, Ål

Postadresse: Torget 1, 3570 Ål

Org.nr. : 974.642.611