Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Koordinerande eining

Koordinerande eining i Ål kommune skal medverke til at det blir gitt eit heilskapleg, samordna og planlagt tenestetilbod. Aktuelle samarbeidspartnar er til dømes legetenesta, helsestasjonen, avdeling meistring, familiens hus, pleie- og omsorgstenesta, BUP, miljøterapitenesta og NAV. Vidare samarbeid koordinerande eining med barneverntenesta, grunnskular, barnehagar, vidaregåande skuler, pedagogisk-psykologisk teneste (PPT), oppfølgingstenesta (OT) og attføringsbedrifter.

Koordinerande eining i Ål kommune skal:

  • Ta imot melding om behov for personleg koordinator og individuell plan
  • Utnemne koordinator og koordineringsgruppe
  • Gje opplæring og rettleie koordinatorar
  • Ha overordna ansvar for individuell plan
  • Ha oversikt over både kommunen og spesialisthelsetenesta sine tilbod til målgruppa

Personar med langvarig behov for koordinerte helse- og omsorgstenester, deira pårørande, samt tenesteytarar kan ta direkte kontakt med koordinerande eining.

Kva er ein individuell plan (IP)?

Ein individuell plan skal hjelpe deg som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstenester å sette langsiktige mål for å meistre kvardagen din. Planen skal beskrive dine mål og behov og kva tiltak ein skal sette i verk og kven som er ansvarleg for tiltaka. Spesialisthelsetenesta skal også vere med i planarbeidet dersom dei er involverte. Ein individuell plan gir deg ikkje rett til fleire tenester, men er eit verktøy for å strukturere og konkretisere korleis ein skal nå måla. I Ål kommune nyttar ein Visma Samspill til arbeid med individuell plan. Du får tilgang til planen din ved innlogging via ID-porten. Ein individuell plan skal berre utarbeidast om du ynskjer det sjølv.

Kva er ein personleg koordinator?

Ein personleg koordinator er din kontaktperson i kommunen og den som skal hjelpe deg med å samordne dine tenester. Koordinatoren har også ansvaret for igangsetjing av arbeidet med individuell plan når det er ynskjeleg. Ved val av koordinator skal det takast omsyn til kven du ynskjer som koordinator.

Kven har rett på individuell plan og koordinator?

Om du har behov for langvarig og koordinerte helse- og omsorgstenester kan du ha rett på ein individuell plan og ein koordinator. Om du ikkje ynskjer å få utarbeida ei individuell plan, kan du likevel ha rett på ein personleg koordinator.   Ved behov for individuell plan og/eller koordinator ynskjer me at du melder ditt behov på skjemaet som du finn på sida her. Om du har behov for hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du ta kontakt med koordinerande eining eller med ein av tenesta du allereie får hjelp frå.

Koordineringsgruppe

Ein vanleg arbeidsmåte for å sikre at tenesta du mottar blir samordna er å etablere ein koordineringsgruppe. Koordineringsgruppa består vanlegvis av ein person frå kvar av tenestene du mottar. Din personlege koordinator planlegg og gjennomfører saman med deg møte med koordineringsgruppa.

Kontakt

Koordinerande eining har kontor i avdeling Meistring og kan nås i hovudsak på torsdagar og fredagar frå kl. 09:00 til kl. 15:00.

Leiar i koordinerande eining:
Live Magnetun

Tlf kontor: 3208 5261

Tilsette i koordinerande eining:
Birgitte Skare
Tlf kontor: 3208 5264
Mob: 481 54 553
E-post: birgitte.skare@aal.kommune.no

Maria Rusås Helling
Tlf kontor: 3208 5264
Mob: 481 54 553
E-post: maria.helling@aal.kommune.no

 

Melding til koordinerande eining