Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Avdeling Meistring

Avdeling Meistring gir eit variert tenestetilbod avhengig av kva den enkelte treng. Det er ei lågterskelteneste der brukaren sjølv kan ta kontakt for hjelp. Mange vert også tilvist frå lege eller andre samarbeidspartar og me har godt etablert samarbeid med spesialisttenesta.
 
Me er ei verksemd i utvikling og som ynskjer at våre innbyggjarar skal ha ei dør inn til våre tenester der me er på lag med brukaren om målretta tenester som hjelper den enkelte til å meistre kvardagen.
 
Trening
 
Fysioterapi 
6 kommunale fysioterapeutar i faste stillingar. 
3 privatpraktiserande fysioterapeutar med driftstilskot.  
• 1-1 behandling og oppfølging. 
• Gruppetilbod – Aktiv A (aktiv med artrose), Fallforebyggande gruppe for eldre. 
• Frisklivssentralen – helsesamtaler ift. kosthald, tobakk, søvn og fysisk aktivitet. Gruppetilbod ift. fysisk aktivitet. Lærings- og meistringstilbod/kurs i samarbeid med dei andre Frisklivssentralane i Hallingdal.  
• Behandlingsbasseng – 1-1 oppfølging og gruppetilbod.  
• Kvardagsrehabilitering – i samarbeid med heimetenesta.  
• Psykomotorisk fysioterapi. 
• Rehabilitering i institusjon.  
 
Ergoterapi 
2 kommunale ergoterapeutar i faste stillingar. 
• Hjelpemiddel.  
• Bustadkartlegging. 
• Syn – og høyrselskontakt i kommunen.  
• Rehabilitering i institusjon. 
• Kvardagsrehabilitering.  
• Velferdsteknologi.  
Heimevaktmester  
50 % stilling knytt til avdelinga. 
• Utkøyring og montering av hjelpemiddel.  
 
Oppsøkande team 
100 % stilling totalt. Teamet består av 2 sjukepleiarar og ein ergoterapeut.  
• Førebyggande heimebesøk  - tilbod til eldre i kommunen over 80 år som ikkje mottar kommunale tenester.  
• Demensteam – ansvar for kartlegging av demens ved henvisning frå lege og oppfølging av pasient og pårørande i etterkant av kartlegginga. Arrangerer pårørandeskule for personar med demens.  
• Kartleggingsbesøk på bestilling frå Tildelingsteamet – behov for kartlegging der søkar er ukjent og ikkje mottar kommunale tenester frå før.  
 
Rehabiliteringsteam 
Tverrfagleg team beståande av lege, psykiatrisk sjukepleiar, ergoterapeut og fysioterapeut.  
Teamet tilbyr hjelp til personar med samansette vanskar, hjelp til å orientere seg på nytt og til å leve under nye føresetnadar.  
 
Koordinerande eining 
50 % stilling frå oppvekstsektoren og 50 % stilling frå helsesektoren. Avdelinga har ansvaret for funksjonen Koordinerande eining (KE) og personalansvar for den tilsette frå helse.  
Målgruppa for KE er personar med behov for samansette og langvarige tenester. KE skal ha overordna ansvar for arbeidet med individuell plan (IP), og for oppnemning, opplæring og rettleiing av personlege koordinatorar. 
Les meir om koordinerande eining
 
Dagsenter ergoterapi 
3 aktivitørar med 2,5 stilling totalt.  
• Er ope for heimebuande i private heimar og omsorgsbustader. Dei vanlegaste brukargruppene er:  
- eldre som bur aleine, med ulike grader av funksjonsnedsetjingar,  
- brukarar med lettare demens eller sviktande minne,  
- tyngre funksjonshemma som bur heime og  
- unge funksjonshemma som fell utanfor andre tilbod,  
• Tilbyr samvere med andre, meiningsfylte aktivitetar, kognitiv stimulering, trim og turgåing, kjøkkentrening, turar og utflukter, og næringsrik lunsj og middag. 
 
Dagsenter hukommelsessvikt 
1 aktivitør og 1 helsefagarbeider med 1,5 stilling totalt.  
Dagtilbod til personar med demens som bur heime. Målet med tiltaket er å skapa eit trygt miljø der god mat, hyggeleg fellesskap, tilrettelagte aktivitetar og gode opplevingar kan bremse eller redusere demensutviklinga.  
Transporttenesta
1 sjåfør i 50 % stilling og ein eigen buss med rullestolrampe som skyssar brukarane av dagsentertilboda våre tur-retur heimen og Ål helsesenter. 
Psykisk helse og rus 
• Lågterskel møteplass - Varmestugu 
Huset har ein nøkkelfunksjon for både brukarar og tilsette, ein uformell møteplass der brukarar av tenesta har ein trygg møteplass. Faste tider til felles måltid, turar og felles ansvar for at huset skal vere ein trygg og triveleg møteplass. 
 
• Butiltak 
Bufellesskapet på Leksvol. Her er det 8 sjølvstendige husvære og eit stort felles areal.  
 
• Miljøterapi 
Forenkla sagt så er miljøterapi å legge til rette for deltaking i dagleglivet med det formål å lære brukarane praktiske og sosiale ferdigheiter. Det kan være eigenomsorg, daglege gjeremål, det å omgåast med andre og ta ansvar for fellesskapet. Mykje praktisk hjelp og bistand. Les meir om miljøterapi
 
• Gruppetilbod med vekt på fysisk aktivitet 
Grupper for lett styrketrening, ballgruppe og tur kvar onsdag tilpassa vær og føre. 
 
• KID-kurs (kurs i depresjonsmeistring) 
Kvart år gjennomfører avdelinga KID-kurs, eit kurs som gir den enkelte verktøy og meistringsstrategiar for å meistre depressive tankar og periodar. 
 
• Nettverksmøtet 
Er ein metode som er basert på teorien om open dialog, der familie og nettverk vert invitert av den som tek i mot helsehjelp med formål om å dele, hente støtte og finne løysingar i lag. 
 
• Pårørandearbeid 
Pårørande er ein viktig ressurs for den som blir sjuk. Behovet for oppfølging og informasjon skal alltid undersøkjast og følgjast opp. Pårørandegruppe kan vere ein del av dette. 
 
• Behandlingssamtaler 
Behandling gjennom samtale enten på kontor eller ved heimebesøk som tek utgangspunkt i det den enkelte beskriv som utfordring og han/ho har eit mål for kva han/ho ynskjer å oppnå gjennom behandlinga.  
Motivasjonssamtaler for å endre på rusvanar og avhengigheit er også ein del av dette. 
 
• Koordinering av tenester 
Mange av brukarane har samansett problematikk og har mange kontaktar i hjelpeapparatet, og det er krevjande å halde oversikt. Ein del av dette er samarbeidsmøte, ansvarsgrupper og IP (Individuell plan). 
 
• Tilrettelegging av arbeid / aktivitet 
Forpliktande avtaler om arbeid og deltaking i eit fellesskap er ofte den viktigaste faktoren til betring og stabilisering. Mange har difor faste oppdrag tilpassa den enkelte, andre har varig tilrettelagt arbeid på Vinn. 
 
• Sorg- krisearbeid 
Psykisk helse har ein representant i det faste Sorg- og kriseteamet i kommunen. Alle tilsette i avdelinga kan bli involvert i oppfølgingsarbeid etter ei alvorleg krise eller ulukke. 
 
Organisasjonskart
 
Organisasjonskart for Avdeling Meistring