Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Nordbygdene barnehage

Postadresse: Torget 1, 3570 Ål

Adresse

Postadresse: Torget 1, 3570 Ål
Besøksadresse: Nordbygdvegen 948, 3570 Ål

Styrar

Einfrid Hagen, tlf. 32 08 54 70 / 995 27 757

Nordbygdene barnehage, Foto: Even Medhus

Generell informasjon

Nordbygdene barnehage er ein kommunal barnehage med 36 plassar fordelt på to avdelingar. Dei fleste borna som går her kjem i frå bygdene Votndalen, Leveld og Vats. Desse tre småbygdene vert tilsaman kalla Nordbygdan.

Barnehagen har vore i drift sidan hausten 1989. Nordbygdene barnehagen ligg vegg i vegg med Nordbygdene skule, og har eit tett samarbeid m/skulen når det gjeld uteleikeplass, turområde, bruk av gymsal og felles personalrom.

Rundt omkring oss har me ei levande bygd med gardsdrift, husdyr og flotte turområde i skogen og på fjellet. På vinteren er me så heldige å ha akebakke og oppkøyrde skiløyper på jordet rundt barnehagen/skulen, og lysløypa er like ved.

Vår visjon og grunnsyn      

"LEIKEGLEDE OG LÆRINGSLYST I EIT INKLUDERANDE FELLESSKAP"

Alle born som går i Nordbygdene barnehage skal oppleve:

 • å verte respekterte og verdsatt for den dei er
 • omsorg og inkludering i eit aldersblanda fellesskap i barnehagen
 • leik og aktivitetar som gjev dei kjensle av glede, meistring og meiningsfull læring
 • alle vaksne som varme, anerkjennande og tydelege (= autoritative vakse)
 • glede og humor i kvardagen
 • nærleik og kjennskap til eit levande bygdemiljø med fokus på vår kulturarv, lokalhistorie og folk som bur i bygda
 • turar som gjev dei positive naturopplevingar og kjennskap til mangfaldet i naturen
 • positive møtepunkt mellom ulike aldersgrupper slik at overgangen i frå barnehagen til skulen blir trygg og god
 • å bli høyrd og sett slik at dei kan vere med å påverke kvardagen i barnehagen
 • hjelp og støtte til å takle følelsar både i motgang og medgang
 • å få høve til å roe seg ned og slappe av/kvile i løpet av dagen
Årsplan 2022-2023

Årsplan Nordbygdene bhg 2022-2023.pdf

Ein "Være sammen"- barnehage

Nordbygdene barnehage har tatt i bruk programmet "Være sammen" som er utarbeida av Pål Roland m/fleire. Ved å arbeide systematisk med dette programmet over tid vil me styrke barnehagen sitt psykososiale miljø slik at alle born skal kjenne seg verdsatt og inkludert i fellesskapet.

Me legg difor vekt på:

- gode relasjonar mellom barn og vaksne

- den autoritative vaksenstilen (dvs. varme og tydelege vaksne i samspel med medverkande barn)

- barns sosiale kompetanse og handtering av utfordrande adferd

- fagleg kompetanseheving og veiledning av personalet

Progresjonsplan - Være Sammen.docx

Opningstid

Vanleg drift:  07.00 - 16.30 (til kl. 17.00 ved behov)

Barnehageåret 2022 - 2023 er barnehagen stengt i jul, påske og veke 29, 30.

Planleggingsdagar barnehageåret 2022/2023:

 •  Måndag 15.august 2022
 •  Tysdag 16.august 2022
 •  Måndag 21.november 2022
 •  Måndag 2.januar 2023 
 •  Fredag 19.mai 2023
Råd og utval

FAU 2022/2023: 

 • Leiar: Inette Sofia F. Engelsvik 
 • Nestleiar: Eirik Lystrup
 • Andre FAU- representantar: Tor Audun Eriksen, Liv-Marit Øynebråten

SU 2022/2023:

Nordbygdene barnehage og Nordbygdene skule har felles SU;  4 foreldre, 4 tilsette, 2 elevar, 1 politikar.  Styrar og rektor deltek på møtene som sakshandsamar og referent.

 • Leiar: Inge Bjørnsvik Løkensgard
 • Nestleiar: Eirik Lystrup
Felles informasjon

Her finn du felles informasjon om barnehagane i Ål kommune.