Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Nordbygdene barnehage

Postadresse: Torget 1, 3570 Ål

Adresse

Postadresse: Torget 1, 3570 Ål
Besøksadresse: Nordbygdvegen 948, 3570 Ål

Styrar

Einfrid Hagen, tlf. 32 08 54 70 / 995 27 757

Nordbygdene barnehage, Foto: Even Medhus

Generell informasjon

Nordbygdene barnehage er ein kommunal barnehage med 36 plassar fordelt på to avdelingar. Dei fleste borna som går her kjem i frå bygdene Votndalen, Leveld og Vats. Desse tre småbygdene vert tilsaman kalla Nordbygdene.

Barnehagen har vore i drift sidan hausten 1989. Nordbygdene barnehage ligg vegg i vegg med Nordbygdene skule, og har eit tett samarbeid m/skulen når det gjeld uteleikeplass, turområde, bruk av gymsal, symjebasseng og felles personalrom.

Rundt omkring oss har me ei levande bygd med gardsdrift, husdyr og flotte turområde i skogen og på fjellet. På vinteren er me så heldige å ha fleire akebakkar og oppkøyrde skiløyper rundt barnehagen/skulen.

Vår visjon og vårt grunnsyn      

"LEIKEGLEDE OG LÆRINGSLYST I EIT INKLUDERANDE FELLESSKAP"

Alle born som går i Nordbygdene barnehage skal oppleve:

 • å verte respekterte og verdsatt for den dei er
 • omsorg og inkludering i eit aldersblanda fellesskap i barnehagen
 • leik og aktivitetar som gjev dei kjensle av glede, meistring og meiningsfull læring
 • alle vaksne som varme, anerkjennande og tydelege (= autoritative vakse)
 • glede og humor i kvardagen
 • nærleik og kjennskap til eit levande bygdemiljø med fokus på vår kulturarv, lokalhistorie og folk som bur i bygda
 • turar som gjev dei positive naturopplevingar og kjennskap til mangfaldet i naturen
 • positive møtepunkt mellom ulike aldersgrupper slik at overgangen frå barnehagen til skulen blir trygg og god
 • å bli høyrd og sett slik at dei kan vere med å påverke kvardagen i barnehagen
 • hjelp og støtte til å takle følelsar både i motgang og medgang
 • å få høve til å roe seg ned og slappe av/kvile i løpet av dagen
Årsplan

Årsplan for Nordbygdene bhg 2023-2024.pdf

Være sammen - barnehage

Nordbygdene barnehage har tatt i bruk programmet "Være sammen" som er utarbeidd av Pål Roland m/fleire. Ved å arbeide systematisk med dette programmet over tid vil me styrke barnehagen sitt psykososiale miljø slik at alle born skal kjenne seg verdsatt og inkludert i fellesskapet.

Me legg difor vekt på:

- gode relasjonar mellom barn og vaksne

- den autoritative vaksenstilen (dvs. varme og tydelege vaksne i samspel med medverkande barn)

- barns sosiale kompetanse og handtering av utfordrande adferd

- fagleg kompetanseheving og veiledning av personalet

Progresjonsplan - Være Sammen

Opningstid

Vanleg drift:  07.00 - 16.30 (til kl. 17.00 ved behov)

Barnehageåret 2023 - 2024 er barnehagen stengt i jul, påske og veke 29, 30.

Planleggingsdagar barnehageåret 2023/2024:

 •  Fredag 17.11.23
 •  Tysdag 02.01.24 
 •  Fredag 10.05.24
 •  Torsdag 15.08.24
 •  Fredag 16.08.24
Råd og utval

FAU 2023/2024: 

 • Leiar: Eirik Lystrup
 • Nestleiar: Vilde Springgard
 • Andre FAU- representantar: Lisa Marie Dokk, Martin Skjauff

SU 2023/2024:

Nordbygdene barnehage og Nordbygdene skule har felles SU;  4 foreldre, 4 tilsette, 2 elevar, 1 politikar.  Styrar og rektor deltek på møtene som sakshandsamar og referent.

 • Leiar: Eirik Lystrup
 • Nestleiar: Ragna Torkelsgard
Felles informasjon

Her finn du felles informasjon om barnehagane i Ål kommune.