Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Ål introsenter

Ål introsenter består av flyktningteneste og vaksenopplæring. Avdelinga held til på Ål kulturhus.

Ål introsenter har ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for busette flyktningar og familiesameinte i Ål og Hol kommune. Skulen tilbyr også norskopplæring for arbeidsinnvandrarar og andre med behov for norskopplæring.

Ål introsenter Flyktningtenesta har ansvar for busetting og etablering av flyktningar med opphaldsløyve. I 2021 skal kommunen busette 14 flyktningar. Dei fleste flyktningane som blir busette i norske kommunar no er overføringsflyktningar (også kjent som kvoteflyktningar), frå mellom anna Syria, Kongo og Eritrea.

Bilete av nye innbyggjarar

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap er eit tilbod for alle som har rett og/eller plikt til norskopplæring.

Les meir om kven som har rett og plikt på opplæring på Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet sine nettsider

Målet for opplæringa er at deltakarane skal få norskferdigheiter som gjer det mogleg for dei å bruke eller bygge vidare på sin kompetanse i utdanning, i arbeid og samfunnsliv.
I tillegg skal deltakarane lære viktige trekk ved det norske samfunnet, og bli informert om rettigheiter, plikter og sentrale verdiar.
Les meir om opplæring i norsk og samfunnskunnskap her.

1. august kjem det nye læreplanar i norsk og samfunnskunnskap:
Ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere . Kompetanse Norge

Ål introsenter er godkjent prøvestad for statsborgarprøva, prøve i samfunnskunnskap og norskprøver.

Ål kommune og Hol kommune har eit samarbeid om norskopplæring. All undervisning for elevar frå Hol kommune skjer i Ål.

Det blir undervist i norsk og samfunnsfag måndag til torsdag frå kl. 09.00 - 13.45.
Ål introsenter held til i nye lokale på Ål kulturhus.

Kurstilbod:

  • Alfabetiseringskurs
  • Norskkurs A1-nivå
  • Norskkurs A2-nivå
  • Samfunnskunnskapskurs

På timeplanen har vi også arbeidslivskunnskap, symjing m.m.
Tilbodet er avhengig av søkjartal.

Søknadsskjema og prisar

Dersom du ynskjer å søke om plass så må du fylle ut søknadsskjema og levere det på servicetorget i Ål kommune saman med kopi av arbeids- eller opphaldsløyvet ditt.

Her finn du oversikt over kva det kostar.

Her finn du elektronisk skjema for søknad om vaksenopplæring

Her finn du søknadsskjema

Norskprøve

Norskprøve – munnleg kr. 1000,-
Norskprøve – skriftleg kr. 1.200,- (kr. 400,- pr. delprøve)
Statsborgarprøve/samfunnskunnskapsprøve kr. 850,-

Første prøve er gratis for elevar som har rett til norskopplæring. Privatistar må betale etter gjeldande satsar.

Ta kontakt med Ål introsenter ved behov for meir informasjon.

Grunnskuleopplæring for vaksne

Vaksne har rett til grunnskoleopplæring:

  • dersom dei ikkje har fullført 10-årig grunnskule
  • dersom dei ikkje har fullført 9-årig grunnskule
  • dersom dei ikkje har fullført 7-årig folkeskule
  • dersom dei manglar enkeltfag
  • dersom dei kjem frå eit anna land og manglar heilt eller delvis grunnskule
  • dersom dei har 7-årig folkeskule og ynskjer grunnskuleopplæring  

Gol vaksenopplæring har tilbod om grunnskuleopplæring for vaksne som er busett i Hallingdal. Du finn meir informasjon her: Gol vaksenopplæring

Busetting av flyktningar

I Ål kommune jobbar vi systematisk med å integrere flyktningar i vårt lokalsamfunn.
Kvart år bestemmer politikarane i Ål kor mange flyktningar kommunen skal ta imot, etter oppmoding frå Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 
I 2021 skal Ål kommune busette 14 flyktningar. Dei fleste flyktningane som blir busette i norske kommunar no er overføringsflyktningar (også kjent som kvoteflyktningar), frå mellom anna Syria, Kongo og Eritrea. Vi buset også flyktningar frå asylmottak.
Ål introsenter har ansvar for å etablere og følgje opp busette flyktningar, og for å organisere og følge opp introduksjonsprogrammet. 
Vi har godt samarbeid med lokalt næringsliv som gir moglegheiter for språkpraksis til alle flyktningar i introduksjonsprogram. 
Et sosialt nettverk er viktig for trivsel og integrering. Vi legg til rette for at nyankomne flyktningar får moglegheit til å treffe andre innbyggarar, og introduserer dei blant anna til fritidsaktivitetar, Frivilligsentralen, frivillige lag og organisasjonar og andre plassar kor dei kan engasjere seg i nærmiljøet.  
På Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sine nettsider finn du oppdaterte tal og informasjon om integrering i Ål kommune.
 

Introduksjonsprogram

Nyankomne flyktningar som er busette i Ål kommune har rett og plikt til å delta i eit introduksjonsprogram, som gir innføring i norsk, samfunnskunnskap og arbeidsliv.
Stortinget har vedteke ny lov integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringslov), som gjeld frå 1. januar 2021. Målet med den nye loven er at fleire skal få varig fotfeste i norsk arbeidsliv. Gapet mellom kva kvar einskild har med seg og behovet på arbeidsmarknaden, skal fyllast og det blir satt tydelige mål for flyktningar og kommunane.
Målet er å styrke den enkeltes økonomiske sjølvstende, og bidra til at fleire kjem i arbeid eller utdanning når programmet er ferdig.
Introduksjonsprogrammet er eit kommunalt tilbod, som er regulert av introduksjonsloven og integreringsloven.
 
Les mer om programmet på Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sine nettsider
 

Vil du hjelpe til med ei betre integrering av busette flyktningar i Ål kommune?

Flyktningtenesta  treng hjelp til mange oppgåver. Det har vore store endringar i flyktningsituasjonen siste året. I Ål kommune har vi og busett fleire, vi vil vera med å ta ansvar i denne situasjonen. I 2015 busette vi 15 personar og i 2016 skal vi busette 25 personar inkludert familiegjenforening.  Av desse har 10 familiemedlemmar alt kome. Dei fleste kjem frå Eritrea , men vi har og busett frå Syria og Burundi i haust. Dei fleste er einslege, og mange unge, flest menn , men og nokre kvinner. 

Vertsfamiliar

Ta kontakt med oss  om familien  kan vera  vertsfamilie for ein einsleg mindreårig, i fyrste omgang berre helger og ferier.   Til hausten skal  vi busette 4-5 einslege  mindreårige. Det fyrste året vil dei gå på Hallingdal  folkehøgskule på Gol, men dei skal ha tilknyting  til Ål kommune som vil vera deira heimkommune. Etter året på folkehøgskule vil dei bli busett i bufellesskap/eigen leilegheit i Ål. Vi treng vertsfamiliar til desse ungdommane, ein familie som dei kan koma til i delar av feriar og nokre helger. Om din familie  er interessert så ta kontakt med  flyktningtenesta for å få meir informasjon. 

Bustader/praksisplassar

Vi busett no mange einslege vaksne, og vi treng fleire leilegheiter/hyblar.  Ein flyktning som  blir busett går fyrst to år på introduksjonsprogam for flyktningar. Målet med programmet er  å komme i arbeid eller starte med utdanning etter  dei to åra. Dei går på vaksenopplæring 4 dagar i veka og har språkpraksis ein dag. Praksisplassane er viktige for å praktisere norsk og for å få kjennskap til arbeidslivet. 

Flyktningven

I haust og vinter har vi fått fleire flyktningvener og mange positive erfaringar med det. Ein norsk flyktningven kan ha kontakt med ein busett  person eller ein familie, dei kan treffast 1-4 gongar i månaden og gjere noko  saman, lage mat, gå ein tur, handle, idrett, spel, musikk osv. Ta kontakt med Frivilligsentralen. 

Språktrenarar

Vi treng og nokon fleir som kan vera språktrenar på vaksenopplæringa. Dette er språktrening etter skuletid for dei vaksne som skal lære seg norsk. 

Skiutstyr/syklar

Har du skiutstyr (mange vart  inspirert til meir skigåing etter skidag i vinterferien)  og syklar til overs, vil og nokon sette stor  pris på det. 

For at  dei som kjem nye til Ål  skal få eit godt liv er det viktig at dei føler seg velkomne. Dei treng eit nettverk  og ting dei kan delta på. Dei vil bli kjent og lære nye ting og ha moglegheiter for å bruke det nye språket. 

Ei oppmoding frå uss:  Hels på dei på gata og butikken, og snakk gjerne litt med dei. Og har du litt ekstra tid meld deg som flyktningven. 

Kan du hjelpe til med noko så ta kontakt med flyktningtenesta , Frivilligsentralen  eller servicetorget. 

Følg oss også på Facebook: Ål introsenter

Introduksjonsprogram - skjema for påmelding