Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Ferietilskot

Ål kommune har sett av kr 100 000 til dekking av utgifter til følgje (ledsagerutgifter) eller annan særskilt tilrettelegging i samband med ferie- aktivitetsreiser for personar med nedsett funksjonsevne, og som sjølv ikke har økonomi til å dekke desse utgiftene.  
Tilskotet vert tildelt personar som grunna si varige funksjonsnedsetting har behov for følgje (ledsagar) i samband med ferie- aktivitetsreiser/-turar, og som er avhengig av praktisk eller personleg hjelp for å meistre dagleglivets gjeremål.

Søknadsfristar 1. mai og 1. november

Du finn meir informasjon om ordninga her

Sist endret: 16.05.2024