Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Utviklingsavdelinga

Utviklingsavdelinga

Utviklingsavdelinga i Ål kommune finn du på Tingstugu. Ver snill og ta kontakt med servicetorget for hjelp og informasjon og eventuell timeavtale med medarbeidarane i utviklingsavdelinga.

Hovudoppgåvene til avdelinga er mellom anna

 • Rådgjeving og forvalting innan næringsutvikling, jord- og skogbruk, viltstell, fiskestell, friluftsliv, kulturlandskap, planlegging, miljøvern, folkehelse, byggesak, kart og oppmåling
 • Forvalting av kommunale næringsfond
 • Handsaming av søknadar om tilskot, deling, konsesjon, bu- og driveplikt mm
 • Utviklingsprosjekt innan næringsutvikling, busetjing og miljøvern
 • Næringsareal
 • Sekretariat for vilt- og innlandsfiskenemnda, for sektorutval for teknisk, næring og ressurs, for formannskapet i næringssaker og for kommuneplanutvalet
 • Overordna planlegging og arealplanlegging
 • Reguleringsplanar og utbyggingsplanar
 • Byggesakshandsaming
 • Kartverk og oppmåling
 • Handsaming av søknadar om motorferdsel i utmark
 • Utvikling av næringsliv
 • Samfunnsutvikling
 • Folkehelse