Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Næring

Kontakt

For informasjon og bestilling av straum, ta kontakt på 3208 6600 eller på e-post aal.kraftverk@fortum.com

Avtalane som blir presentert på denne sida gjeld næring.

Leverandør: Ål Kraftverk KF, Organisasjonsnummer: 971 030 577 
Adresse: Torget 1, 3570 ÅL
Kundeforholdet  blir administrert av Fortum Strøm AS, NO 982 584 027 (MVA),
Postboks 184 Skøyen, 0212 Oslo

Ål Kraftverk Spotpris
 • Påslag: 0 øre/kWh
 • Fastbeløp: 0 kr/md

Det er inga bindingstid, og me seier opp dine tidligere avtaler for deg.
Spotprisavtale som fylgjer straumprisen time for time.
For å få avtala må du ha godkjent kredittvurdering.
Det blir gjeve tilbod om avtala til abonnement/målar som er innanfor Ål kommune sine kommunegrenser.

Straum til spotpris

Straumavtala Ål Kraftverk Spotpris fylgjer prisen på straum i marknaden, time for time. Historisk sett har ein hatt lange periodar med låge spotprisar, særleg i sumarhalvåret. Av denne grunn har spotprisavtaler vore billige.

Avtala har eit fastbeløp på 0 kroner, i tillegg eit påslag på 0 øre/kWh, og gjeld berre for kundar i Ål kommune. Det kan bli gjort ei kredittvurdering av kunden. Resultatet av kredittvurderinga  kan føre til krav om sikkerheit, avslutning av leveranse, eller at ein ikkje kan bli kunde.

Dersom du ynskjer å bytte leverandør eller skal seie opp straumavtala, kan dette ta inntil 14 dagar.

Korleis er spotprisavtaler utforma?

Spotprisavtaler er ei dynamisk straumavtale som fylgjer prisen på straum i marknaden, nøyaktig time for time. I staden for ein fastsett pris som ein vil finne i eldre, meir tradisjonelle avtaletyper, svingar spotprisen i takt med endringar i marknaden.
Prisen i avtala svingar med endringar i etterspurnad og tilbod, som blir påverka av faktorar som vær, kapasitet på overføringsnett og produksjonstilhøve.

Grunnlaget for spotprisen:

Kjerna i korleis spotprisen blir sett ligg i det konstante samspelet mellom tilbod, altså kor mykje straum som er tilgjengeleg til ein viss pris, og etterspurnad, altså kor mykje straum folk og bedrifter ynskjer å bruke til gitte prisar. Når etterspurnaden er høg og tilbudet lågt, kan prisane  gå kraftig opp, medan prisane kan synke ved lågare etterspurnad eller auka tilbod.

Prisvariasjonar over døgnet

Vidare er ein viktig detalj ved spotprisavtaler korleis du blir fakturert. Med denne typen avtale blir straumforbruket ditt rekna time for time.  Dette tyder at du betaler for straumen slik den faktiske marknadsprisen for kvar enkelt time i døgnet er, noko som gir ein høg grad av samsvar mellom prisen du ser og prisen i engrosmarknaden. Dette gjer det mogleg for deg å tilpasse  forbruket ditt til prisvariasjonar i marknaden.

Fordelar med spotprisavtale

Potensiale for lågare straumrekning: Historisk sett har spotprisavtale vist seg å gje ein låg kostnad når spotprisen har vore låg. (Historisk om sumaren og når det har vore mykje nedbør) .

Transparens og marknadsbaserte prisar: Med spotpris betaler du det straumen faktisk kostar i marknaden den timen.

Ulemper med spotprisavtale

Prissvingninger og usikkerheit: Spotprisane har vist seg å kunne gå kraftig opp i enkelte periodar. Med ei spotprisavtale vil du risikere å få store utlegg når spotprisen er høg. (Historisk om vinteren eller ved sjokk i kraftmarknaden som til dømes Ukrainakrigen med auke.)

Har du dette produktet betalar du det same som engrosprisen (spot) for straumen med eventuelle tillegg, pr. no er det ingen tillegg.

Du vil med ei slik avtale fylgje endringane i engrosmarknaden med ei gong. Når prisane fell, nyt du godt av det med ein gong. Tilsvarande vil du få prisstigning når marknaden går opp. I tillegg til engrosprisen kjem mva.

Månadsprisen er eit vegd gjennomsnitt av spotprisane time for time referert til prisen for Bergen (NO5) i den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Du vil betale for variasjonen i forbruket over veka (dyrare på dag og virkedagar, når du har høgst forbruk.)
I tillegg til sjølve kraftprisen må du betale statlege avgifter (mva og andre avgifter) og nettleige til lokalt nettselskap.

Avtalevilkår for kundar av Ål Kraftverk KF

Ål Kraftverk FLEKSI 1 år

Produktpresentasjon Fleksikraft – delvis fastprisavtale

Ål Kraftverk Fleksikraft 1 år – kombinasjon av fast- og spotpris med 1 års bindingstid.

 • Påslag: 0 øre/kWh.
 • Fastbeløp: 0 kr/md.
 • Fastpris på inntil 80 % av forventa årsforbruk med fast profil gjennom året

Pris på fastprisandel pr. 01.07.2024: 63,08 øre/kWh. (utan mva)

 • Spotpris på forbruk ut over avtalt fastprisvolum.
 • Kombinasjon av fastpris og spotpris
 • Fastlagte kostnader på fastprisdelen av forbruket
  • Oversikt over fastprisfordelinga per måned tilsendt per e-post eller post
 • Forbruk til spotpris
  • Du kan regulere forbruket i høve til prisutviklinga.
   • Høg pris: Senk forbruket
   • Lågare pris: Auka forbruk medfører mindre kostnader på kraftdelen av rekninga. (same pris på nettleige og avgifter).
 • Gjer deg merksam på straumbruken

Spotprisen fylgjer straumprisen time for time.
Bindingstid: 1 år.
Brotgebyr: 3000,- + differansen mellom restverdien av fastpris delen og marknadsverdien av attverande fastprisvolum på opphørstidspunktet.
For å få avtalen må du ha godkjent kredittvurdering.
Det blir gjeve tilbod om avtala til abonnement/målar som er innanfor Ål kommune sine kommunegrenser.

Straum med avrekning etter fleksikraftavtale

Straumavtala Ål Kraftverk Fleksikraft gjer det mogleg å binde opp kraftprisen på delar av forbruket. Ein kan binde opp prisen på eit forbruk som svarar til inntil 80 % av fjorårets forbruk.

Forbruket som blir bunde til fastpris blir fordelt ut over året med mest på vinter og mindre på sumar etter ein fast profil. Fordelinga skjer heilt ned på timesnivå. I den enkelte time er det ei avrekning der avtala volum til fastpris blir avrekna til fastpris og  forbruk ut over avtala fastprisvolum for den timen blir avrekna til spotpris ( sjå avtaleinformasjon om spotpris for nærare informasjon om spotpris).

Avtala har eit fastledd på 0 kroner, i tillegg eit påslag på 0 øre/kWh, og gjeld berre for kundar i Ål kommune. Det kan bli gjort ei kredittvurdering av kunden. Resultatet av kredittvurderinga  kan føre til  krav om sikkerheit, avslutning av leveranse, eller at ein ikkje kan bli kunde.

Dersom du ynskjer å bytte leverandør til avtala, kan det ta inntil 14 dagar å få avslutta med tidlegare leverandør. Me vil gjere dette arbeidet.

Viktig å vite: Avtala har bindingstid og brotgebyr. Ingen forskotsbetaling. 

Korleis er fleksikraftavtaler utforma?

Fleksikraftavtaler er ei blanding av fastprisavtale og spotprisavtale. 
Den faste delen gjer at ein får ein føreseieleg kostnad for delar av forbruket sitt, inntil 80 % av forbruket siste år. For den delen som har spotpris har ein ein dynamisk straumavtale som fylgjer prisen på straum i marknaden, nøyaktig time for time. Den faste delen vil ha ein fast pris som er gjeve i framkant, medan delen som har spotpris svingar i takt med endringar i marknaden. Prisen i spotdelen svingar med endringar i etterspurnad og tilbod, som blir påverka av faktorar som vær, kapasitet på overføringsnett og produksjonstilhøve.

Fastprisdelen av fleksikraftavtala

Fastprisdelen av avtala blir sett av framtidsprisen på kraft i den finansielle kraftmarknaden ved avtaletidspunktet, i tillegg til at ein må ha tillegg som dekkjer forbruksprofil og anna usikkerheit. Ål Kraftverk KF går ut i marknaden og dekkjer opp inngåtte avtaler. På denne måten gir ein kunden tilgang til sikringsmarknaden for kraft.

Spotprisdelen av fleksikraftavtala

Kjerna i korleis spotprisen blir sett ligg i det konstante samspelet mellom tilbod, altså kor mykje straum som er tilgjengelig til ein viss pris, og etterspurnad, altså kor mykje straum folk og bedrifter ynskjer å bruke til gitte prisar. Når etterspurnaden er høg og tilbudet lågt, kan prisane  gå kraftig opp, medan prisane kan synke ved lågare etterspurnad eller auka tilbod.

Døgnets prisvariasjonar

Vidare er ein viktig detalj ved spotprisavtaler korleis du blir fakturert. Med denne typen avtale blir straumforbruket ditt rekna time for time. Dette tyder  at du betaler for straumen slik den faktiske marknadsprisen for kvar enkelt time i døgnet er, noko som gir eit høgt grad av samsvar mellom prisen du ser og prisen i engrosmarknaden. Det gjer det mogleg for deg å tilpasse  forbruket ditt til prisvariasjonar i marknaden. Denne moglegheita til å tilpasse forbruket har ein også for fleksikraft, i og med at den siste kWh som ein bruker i den enkelte time, normalt vil være til spotpris.

Fordelar med Fleksikraftavtale

Prissvingningar og usikkerheit: Spotprisane har vist seg å kunne gå kraftig opp i enkelte periodar. Med ei fleksikraftavtale kan du sikre ein fast pris på delar av forbruket, det vil kome deg til gode når spotprisen er høg. Du velgjer sjølv kor mykje forbruk du ynskjer å sikre pris på, inntil 80 % av fjorårets forbruk.

Marknadsbaserte prisar på marginen: Med fleksikraft betalar du det straumen faktisk kostar i marknaden den enkelte time på den siste kWh du brukar, dersom du brukar meir enn avtala fastprisvolum. Det gjer deg moglegheit til å tilpasse forbruket ditt til marknaden.

Ulemper med fleksikraftavtale:

Historisk har ein hatt fleire periodar med låg spotpris. Når spotprisen er lågare enn inngått fastpris vil ein få ein høgare kostnad med fleksikraft enn med ei spotprisavtale. Med andre ord er fleksikraftavtalene mindre gunstig enn spotpriskontrakter når spotprisen er låg.

Historisk sett har spotprisavtale vist seg å være rimelegare enn andre avtaletyper i marknaden grunna det som står over.

Eksempel ved 80 % binding:

Truleg årsforbruk: 12 000 kWh
Mengde til fastpris: 9 600 kWh (80% av fjorårets forbruk) Truleg mengde til spotpris: 2400 kWh.
Faktisk årsforbruk: 13 000 kWh
Fakturert: 9 600 kWh til fastpris. 3 400 kWh til spotpris.

Gjeldande pris 01.07.2024 - 30.06.2025 - 63,08,- øre per kWh, eks.mva,  78,86 øre pr kWh, inkl.mva

Leverandør: Ål Kraftverk KF, Organisasjonsnummer: 971 030 577 
Adresse: Torget 1, 3570 ÅL
Kundeforholdet  blir administrert av Fortum Strøm AS, NO 982 584 027 (MVA), Postboks 184 Skøyen, 0212 Oslo

Avtalevilkår for kundar av Ål Kraftverk KF

Ål Kraftverk FLEKSI 2 år

Ål Kraftverk Fleksikraft 2 år – kombinasjon av fast- og spotpris med 2 års bindingstid.

 • Påslag: 0 øre/kWh.
 • Fastbeløp: 0 kr/md.
 • Fastpris på inntil 80 % av forventa årsforbruk med fast profil gjennom året
 • Kombinasjon av fastpris og spotpris
 • Fastlagte kostnader på fastprisdelen av forbruket
  • Oversikt over fastprisfordelinga per måned tilsendt per e-post eller post.
 • Forbruk til spotpris
  • Du kan regulere forbruket i høve til prisutviklinga.
   • Høg pris: Senk forbruket
   • Lågare pris: Auka forbruk medfører mindre kostnader på kraftdelen av rekninga. (same pris på nettleige og avgifter).
 • Gjer deg merksam på straumbruken.

Pris på fastprisdel pr. 01.07.2024: 60,40 øre/kWh. (utan mva)

Spotpris på forbruk ut over avtalt fastprisvolum.

Spotprisen fylgjer straumprisen time for time.
Bindingstid: 2 år.
Brotgebyr: 3000,- + differansen mellom restverdien av fastpris delen og marknadsverdien av attverande fastprisvolum på opphørstidspunktet.
For å få avtalen må du ha godkjent kredittvurdering.
Det blir gjeve tilbod om avtala til abonnement/målar som er innanfor Ål kommune sine kommunegrenser.

Straum med avrekning etter fleksikraftavtale:

Straumavtala Ål Kraftverk Fleksikraft gjer det mogleg å binde opp kraftprisen på delar av forbruket. Ein kan binde opp prisen på eit forbruk som svarar til inntil 80 % av fjorårets forbruk.

Forbruket som blir bunde til fastpris blir fordelt ut over året med mest på vinter og mindre på sumar etter ein fast profil. Fordelinga skjer heilt ned på timesnivå. I den enkelte time er det ei avrekning der avtalt volum til fastpris blir avrekna til fastpris og forbruk ut over avtalt fastprisvolum for den timen blir avrekna til spotpris ( sjå avtaleinformasjon om spotpris for nærare informasjon om spotpris).

Avtala har eit fastledd på 0 kroner, i tillegg eit påslag på 0 øre/kWh, og gjeld berre for kundar i Ål kommune. Det kan bli gjort ei kredittvurdering av kunden. Resultatet av kredittvurderinga kan føre til krav om sikkerheit, avslutning av leveranse, eller at ein ikkje kan bli kunde.

Dersom du ynskjer å bytte leverandør til avtala, kan det ta inntil 14 dagar å få avslutta med tidlegare leverandør. Me vil gjere dette arbeidet.

Viktig å vite: Avtala har bindingstid og brotgebyr. Ingen forskotsbetaling. 

Slik er fleksikraftavtaler utforma:

Fleksikraftavtaler er ei blanding av fastprisavtale og spotprisavtale.  Den faste delen gjer at ein får ein føreseieleg kostnad for delar av forbruket sitt, inntil 80 % av forbruket siste år. For den delen som har spotpris har ein ei dynamisk straumavtale som fylgjer prisen på straum i marknaden, nøyaktig time for time. Den faste delen vil ha ein fast pris som er gitt i framkant, medan delen som har spotpris svingar i takt med endringar i marknaden. Prisen i spotdelen svingar med endringar i etterspurnad og tilbod, som blir påverka av faktorar som vær, kapasitet på overføringsnett og produksjonstilhøve.

Fastprisdelen av fleksikraftavtala

Fastprisdelen av avtala blir sett av framtidsprisen på kraft i den finansielle kraftmarknaden ved avtaletidspunktet, i tillegg til at ein må ha tillegg som dekkjer forbruksprofil og anna usikkerheit. Ål Kraftverk KF går ut i marknaden og dekkjer opp inngåtte avtaler. På denne måten gir ein kunden tilgang til sikringsmarknaden for kraft.

Spotprisdelen av fleksikraftavtala:

Kjerna i korleis spotprisen blir satt ligg i det konstante samspelet mellom tilbod, altså kor mykje straum som er tilgjengelig til ein viss pris, og etterspurnad, altså kor mykje straum folk og bedrifter ynskjer å bruke til gitte prisar. Når etterspurnaden er høg og tilbudet lågt, kan prisane  gå kraftig opp, medan prisane kan synke ved lågare etterspurnad eller auka tilbod.

Døgnets prisvariasjonar:

Vidare er ein viktig detalj ved spotprisavtaler korleis du blir fakturert. Med denne typen avtale blir straumforbruket ditt rekna time for time. Det vil sei at du betalar for straumen slik den faktiske marknadsprisen for kvar enkelt time i døgnet er, noko som gir ein høg grad av samsvar mellom prisen du ser og prisen i engrosmarknaden. Det  gjer det mogleg for deg å tilpasse forbruket ditt til prisvariasjonar i marknaden. Denne moglegheita til å tilpasse forbruket har ein også for fleksikraft i og med at den siste kWh som ein bruker i den enkelte time normalt vil være til spotpris.

Fordelar med Fleksikraftavtale:

Prissvingninger og usikkerheit: Spotprisane har vist seg å kunne gå kraftig opp i enkelte periodar. Med ei fleksikraftavtale kan du sikre ein fast pris på delar av forbruket, det vil kome deg til gode når spotprisen er høg.  Du velgjer sjølv kor mykje forbruk du ynskjer å sikre pris på, inntil 80 % av fjorårets forbruk.

Marknadsbaserte prisar på marginen: Med fleksikraft betaler du det straumen faktisk kostar i marknaden den enkelte time på den siste kWh du brukar, dersom du brukar meir enn avtalt fastprisvolum. Det gjer deg moglegheit til å tilpasse forbruket ditt til marknaden.

Ulemper med fleksikraftavtale:

Historisk har ein hatt fleire periodar med låg spotpris. Når spotprisen er lågare enn inngått fastpris vil ein få ein høgare kostnad med fleksikraft enn med ein spotprisavtale. Med andre ord er fleksikraftavtalene mindre gunstig enn spotpriskontrakter når spotprisen er låg.

Historisk sett har spotprisavtale vist seg å være rimelegare enn andre avtaletyper i marknaden grunna det som står over.

Eksempel ved 80 % binding:

Truleg årsforbruk: 12 000 kWh
Mengde til fastpris: 9 600 kWh (80% av fjorårets forbruk) Truleg mengde til spotpris: 2400 kWh.
Faktisk årsforbruk: 13 000 kWh
Fakturert: 9 600 kWh til fastpris. 3 400 kWh til spotpris.

Ei straumavtale med meir sikre prisar, og som likevel gir deg moglegheten til å tilpasse forbruket ved høge prisar. (Du kan sikre inntil 80% av forrige års forbruk når du inngår avtale). Forbruk ut over dette vil prisast til spotpris med påslag. (Påslaget er no kr. 0,-)

 • Kombinasjon av fastpris og spotpris
 • Fastlagte kostnader på fastprisdelen av forbruket
  • Oversikt over fastprisfordelinga per måned tilsendt per e-post eller post.
 • Forbruk til spotpris
  • Du kan regulere forbruket i høve til prisutviklinga.
   • Høg pris: Senk forbruket
   • Lågare pris: Auka forbruk medfører mindre kostnader på kraftdelen av rekninga. (same pris på nettleige og avgifter).
 • Gjev deg merksam på straumbruken.

Gjeldande pris 01.07.2024 - 30.06.2026 - 60,40 øre/kWh, eks.mva, 75,50 øre/kWh, inkl mva.

Avtalevilkår for kundar av Ål Kraftverk KF

Ål Kraftverk FLEKSI 3 år

Ål Kraftverk Fleksikraft 3 år er kombinasjon av fast- og spotpris med 3 års bindingstid

 • Påslag: 0 øre/kWh.
 • Fastbeløp: 0 kr/md
 • Fastpris på inntil 80 % av forventa årsforbruk med fast profil gjennom året

Pris på fastprisandel pr. 01.07.2024: 57,40 øre/kWh. (utan mva)

Spotpris på forbruk ut over avtala fastprisvolum.

Spotprisen fylgjer straumprisen time for time.
Bindingstid: 3 år.
Brotgebyr: 3000,- + differansen mellom restverdien av fastpris delen og marknadsverdien av attverande fastprisvolum på opphørstidspunktet.
For å få avtalen må du ha godkjent kredittvurdering.
Det blir gjeve tilbod om avtala til abonnement/målar som er innanfor Ål kommune sine kommunegrenser.

Straum med avrekning etter fleksikraftavtale:

Straumavtala Ål Kraftverk Fleksikraft gjer det mogleg å binde opp kraftprisen på delar av forbruket. Ein kan binde opp prisen på eit forbruk som svarar til inntil 80 % av fjorårets forbruk.

Forbruket som blir bunde til fastpris blir fordelt ut over året med mest på vinter og mindre på sumar etter ein fast profil. Fordelinga skjer heilt ned på timesnivå. I den enkelte time er det ei avrekning der avtalt volum til fastpris blir avrekna til fastpris og forbruk ut over avtalte fastprisvolum for den timen blir avrekna til spotpris (sjå avtaleinformasjon om spotpris for nærare informasjon om spotpris).

Avtala har eit fastledd på 0 kroner, i tillegg eit påslag på 0 øre/kWh, og gjeld berre for kundar i Ål kommune. Det kan bli gjort ei kredittvurdering av kunden. Resultatet av kredittvurderinga  kan føre til krav om sikkerheit, avslutning av leveranse, eller at ein ikkje kan bli kunde.

Dersom du ynskjer å bytte leverandør til avtala, kan det ta inntil 14 dagar å få avslutta med tidlegare leverandør. Me vil gjere dette arbeidet.

Kontakt vårt kundesenter på telefon 32 08 66 00 eller e-post aal.kraftverk@fortum.com for å nytte deg av dei gode avtalene Ål Kraftverk tilbyr deg som kunde i Ål kommune.

Viktig å vite: Avtala har bindingstid og brotgebyr. Ingen forskotsbetaling. 

Slik er fleksikraftavtaler utforma:

Fleksikraftavtaler er ei blanding av fastprisavtale og spotprisavtale. Den faste delen gjer at ein får ein føreseieleg kostnad for delar av forbruket sitt, inntil 80 % av forbruket siste år. For den delen som har spotpris har ein ei dynamisk straumavtale som fylgjer prisen på straum i marknaden, nøyaktig time for time. Den faste delen vil ha ein fast pris som er gitt i framkant, medan delen som har spotpris svingar i takt med endringar i marknaden. Prisen i spotdelen svingar med endringar i etterspurnad og tilbod, som blir påverka av faktorar som vær, kapasitet på overføringsnett og produksjonstilhøve.

Fastprisdelen av fleksikraftavtala:

Fastprisdelen av avtala blir satt av framtidsprisen på kraft i den finansielle kraftmarknaden ved avtaletidspunktet, i tillegg til at ein må ha tillegg som dekkjer forbruksprofil og anna usikkerheit. Ål Kraftverk KF går ut i marknaden og dekkjer opp inngåtte avtaler. På denne måten gir ein kunden tilgang til sikringsmarknaden for kraft.

Spotprisdelen av fleksikraftavtala:

Kjerna i korleis spotprisen blir sett ligg i det konstante samspelet mellom tilbod, altså kor mykje straum som er tilgjengelig til ein viss pris, og etterspurnad, altså kor mykje straum folk og bedrifter ynskjer å bruke til gitte prisar. Når etterspurnaden er høg og tilbudet lågt, kan prisane gå kraftig opp, medan prisane kan synke ved lågare etterspurnad eller auka tilbod.

Døgnets prisvariasjonar:

Vidare er ein viktig detalj ved spotprisavtaler korleis du blir fakturert. Med denne typen avtale blir straumforbruket ditt rekna time for time. Dette tyder at du betaler for straumen slik den faktiske marknadsprisen for kvar enkelt time i døgnet er, noko som gir ein høg grad av samsvar mellom prisen du ser og prisen i engrosmarknaden. Det gjer det mogleg for deg å tilpasse  forbruket ditt til prisvariasjonar i marknaden. Denne moglegheita til å tilpasse forbruket har ein også for fleksikraft i og med at den siste kWh som ein bruker i den enkelte time normalt vil være til spotpris.

Fordelar med Fleksikraftavtale:

Prissvingningar og usikkerheit: Spotprisane har vist seg å kunne gå kraftig opp i enkelte periodar. Med ei fleksikraftavtale kan du sikre ein fast pris på delar av forbruket, det vil kome deg til gode når spotprisen er høg.  Du velgjer sjølv kor mykje forbruk du ynskjer å sikre pris på, inntil 80 % av fjorårets forbruk.

Marknadsbaserte prisar på marginen: Med fleksikraft betaler du det straumen faktisk kostar i marknaden den enkelte time på den siste kWh du brukar, dersom du brukar meir enn avtala fastprisvolum . Det gjer deg moglegheit til å tilpasse forbruket ditt til marknaden.

Ulemper med fleksikraftavtale:

Historisk har ein hatt fleire periodar med låg spotpris. Når spotprisen er lågare enn inngått fastpris vil ein få ein høgare kostnad med fleksikraft enn med ein spotprisavtale. Med andre ord er fleksikraftavtalene mindre gunstig enn spotpriskontrakter når spotprisen er låg.

Historisk sett har spotprisavtale vist seg å være rimelegare enn andre avtaletyper i marknaden grunna det som står over.

 • Kombinasjon av fastpris og spotpris
 • Fastlagte kostnader på fastprisdelen av forbruket
  • Oversikt over fastprisfordelinga per måned tilsendt per e-post eller post.
 • Forbruk til spotpris
  • Du kan regulere forbruket i høve til prisutviklinga.
   • Høg pris: Senk forbruket
   • Lågare pris: Auka forbruk medfører mindre kostnader på kraftdelen av rekninga. (same pris på nettleige og avgifter).
 • Gjev deg merksam på straumbruken.

Eksempel ved 80 % binding:

Truleg årsforbruk: 12 000 kWh
Mengde til fastpris: 9 600 kWh (80% av fjorårets forbruk) Truleg mengde til spotpris: 2400 kWh.
Faktisk årsforbruk: 13 000 kWh
Fakturert: 9 600 kWh til fastpris. 3 400 kWh til spotpris.

Ein avtale der prisen er fastlagt for forbruket skjer på inntil 80% av forventa forbruk. (Basert på forbruket året før). Forbruk ut over 80% av forventa forbruk blir prisa til spotpris. (No5 – Bergen)

Gjeldande pris 01.07.2024 - 30.06.2027 - 57,40 øre /kWh, eks mva -  71,75 øre per kWh, inkl mva

Avtalevilkår for kundar av Ål Kraftverk KF

Ål Kraftverk - Vinter

Ål Kraftverk Vinter er kombinasjon av fast- og spotpris med binding i avtaleperioden

 • Påslag: 0 øre/kWh.
 • Fastbeløp: 0 kr/md.
 • Fastpris på inntil 80 % av forventa årsforbruk med fast profil gjennom året
 • Pris på fastprisandel pr. 01.11.2024 - 30.04.2025: 72,60 øre/kWh.
 • Spotpris på forbruk ut over avtalt fastprisvolum.

Spotprisen fylgjer straumprisen time for time.
Bindingstid: frå signering av avtalen, for perioden 01.11.2024-30.04.2025. 
Brotgebyr: 3000,- + differansen mellom restverdien av fastpris delen og marknadsverdien av attverande fastprisvolum på opphørstidspunktet.
For å få avtala må du ha godkjent kredittvurdering.
Avtala vert kun tilbudt til abonnement/måling som er innan Ål kommune.

Straum med avrekning etter fleksikraftavtale

Straumavtala Ål Kraftverk Vinter gjer det mogleg å binde opp kraftprisen på delar av forbruket. Ein kan binde opp prisen på eit forbruk som svarar til inntil 80 % av fjorårets forbruk for gitt periode.

Forbruket som blir bunde til fastpris blir fordelt ut perioden etter ein fast profil. Fordelinga skjer heilt ned på timesnivå. I den enkelte time er det ei avrekning der avtala volum til fastpris blir avrekna til fastpris og  forbruk ut over avtala fastprisvolum for den timen blir avrekna til spotpris ( sjå avtaleinformasjon om spotpris for nærare informasjon om spotpris).

Avtala har eit fastledd på 0 kroner, i tillegg eit påslag på 0 øre/kWh, og gjeld berre for kundar i Ål kommune. Det kan bli gjort ei kredittvurdering av kunden. Resultatet av kredittvurderinga  kan føre til krav om sikkerheit, avslutning av leveranse, eller at ein ikkje kan bli kunde.

Dersom du ynskjer å bytte leverandør til avtala, kan det ta inntil 14 dagar å få avslutta med tidlegare leverandør. Me vil gjere dette arbeidet.

Viktig å vite: Avtala har bindingstid og brotgebyr. Ingen forskotsbetaling. 

Korleis er Vinterprisavtala utforma?

Vinterpristavtala er ei blanding av fastprisavtale og spotprisavtale. Den faste delen gjer at ein får ein føreseieleg kostnad for delar av forbruket sitt, inntil 80 % av forbruket for perioden siste år. For den delen som har spotpris har ein ei dynamisk straumavtale som fylgjer prisen på straum i marknaden, nøyaktig time for time. Den faste delen vil ha ein fast pris som er gitt i framkant, medan delen som har spotpris svingar i takt med endringar i marknaden. Prisen i spotdelen svingar med endringar i  etterspurnad og tilbod, som blir påverka av faktorar som vær, kapasitet på overføringsnett og produksjonstilhøve.

Fastprisdelen av Vinterprisavtala:

Fastprisdelen av avtala blir sett av framtidsprisen på kraft i den finansielle kraftmarknaden ved avtaletidspunktet, i tillegg til at ein må ha tillegg som dekkjer forbruksprofil og anna usikkerheit. Ål Kraftverk KF går ut i marknaden og dekkjer opp inngåtte avtaler. På denne måten gir ein kunden tilgang til sikringsmarknaden for kraft.

Spotprisdelen av Vinterprisavtala:

Kjerna i korleis spotprisen blir sett ligg i det konstante samspelet mellom tilbod, altså kor mykje straum som er tilgjengelig til ein viss pris, og etterspurnad, altså kor mykje straum folk og bedrifter ynskjer å bruke til gitte prisar. Når etterspurnaden er høg og tilbudet lågt, kan prisane  gå kraftig opp, medan prisane kan synke ved lågare etterspurnad eller auka tilbod.

Døgnets prisvariasjonar:

Vidare er ein viktig detalj ved spotprisavtaler korleis du blir fakturert. Med denne typen avtale blir straumforbruket ditt rekna time for time. Dette tyder at du betaler for straumen slik den faktiske marknadsprisen for kvar enkelt time i døgnet er, noko som gir eit høgt grad av samsvar mellom prisen du ser og prisen i engrosmarknaden. Det gjer det mogleg for deg å tilpasse forbruket ditt til prisvariasjonar i marknaden. Denne moglegheita til å tilpasse forbruket har ein også for fleksikraft i og med at den siste kWh som ein bruker i den enkelte time normalt vil være til spotpris.

Fordelar med Vinterprisavtale:

Prissvingninger og usikkerheit: Spotprisane har vist seg  å kunne gå kraftig opp i enkelte periodar.  Med ei Vinterprisavtale kan du sikre ein fast pris på delar av forbruket, det vil kome deg til gode når spotprisen er høg.  Du velgjer sjølv kor mykje forbruk du ynskjer å sikre pris på, inntil 80 % av fjorårets forbruk for perioden.

Marknadsbaserte prisar på marginen: Med Vinteprisavtale betalar du det straumen faktisk kostar i marknaden den enkelte time på den siste kWh du brukar, dersom du brukar meir enn avtala fastprisvolum. Det gjer deg moglegheit til å tilpasse forbruket ditt til marknaden.

Ulemper med Vinterprisavtale:

Historisk har ein hatt fleire periodar med låg spotpris. Når spotprisen er lågare enn inngått fastpris vil ein få ein høgare kostnad med Vinteprisavtale enn med ei  spotprisavtale. Med andre ord er Vinterprisavtalen mindre gunstig enn spotpriskontrakter når spotprisen er låg.

Historisk sett har spotprisavtale vist seg å være rimelegare enn andre avtaletyper i marknaden grunna det som står over.

Kombinasjon av fastpris og spotpris
Fastlagte kostnader på fastprisdelen av forbruket. Oversikt over fastprisfordelinga per måned tilsendt per e-post eller post.
Forbruk til spotpris. Du kan regulere forbruket i høve til prisutviklinga.Høg pris: Senk forbruket
Lågare pris: Auka forbruk medfører mindre kostnader på kraftdelen av rekninga. (same pris på nettleige og avgifter).
Gjev deg merksam på straumbruken.
Gjeldande frå 01.11 2024 - 30.04.2025

Ein kombinasjon av fastpris og spotpris
Inntil 80 % av forventa vinterforbruk til fastpris
Kostnader på fastprisdelen av forbruket er kjent på avtaletidspunktet.Oversikt over fordelinga pr. månad blir tilsendt på stadfesting av kontrakta.
Kor mykje straum du brukar vil påverke den delen som ligg til spotpris.Du kan påverke kostnaden din.Høg pris i kraftmarknadens: Senk forbruket
Lågare pris: Du vil ikkje få fullt så stor rekning (Hugs at avgifter og nettleige nesten ikkje blir påverka av kraftmarknaden, du vil få innsparing ved mindre forbruk sjølv når kraftprisen er låg.)
Ein innsats for miljøetSpart forbruk fører til mindre utslepp, fyrst og fremst frå kolkraftverk på kontinentet.
Bli klar over din eigen straumbruk.

Eksempel: 
Venta årsforbruk:
20 000 kWh
Faktisk årsforbruk
22 000 kWh
Avtale
80% av forventa forbruk om vinteren til fastpris. Reisten av forbruket om vinteren til spotpris med påslag. (0,- i påslag no)
Fakturert:
16 000 kWh til fastpris
6000 kWh til spotpris med påslag.

Gjeldande pris: 79,01 øre/kWh, eks mva. og 98,76 øre/kWh, inkl mva.

Avtalevilkår for kundar av Ål Kraftverk KF