Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Søk om helse og omsorgstenester

Søknadsskjema


• Dette skjema er meint som ei melding til kommunen første gong du treng hjelp som følgje av funksjonstap

• Innan ei veke etter at meldinga er registreret på omsorgskontoret vert du kontakta av ein fagperson som gjer avtale om heimebesøk. Fagpersonen gir deg informasjon og råd om kva for tenester kommunen kan tilby og hjelper deg med å fylle ut ein søknad. Tenestene skal leggjast til rette i samråd med deg.

• Sakshandsamingstid reknast til fire veker

• Alle som søker tenester får eit skriftleg svar med grungjevning på vedtaket

• Om du får avslag på søknad eller mindre hjelp enn du har søkt om, kan du klage. Du kan også klage på kvaliteten på tenesta du mottek. Ta kontakt om du treng hjelp til dette

• Ynskjer du informasjon om dei ulike tilboda i helse- og omsorgssektoren, ta kontakt med servicetorget, 3208 5000, som også formidlar kontakt til den enkelte avdeling

Telefonnr. til kommunen: Servicetorget 320 85 000
Omsorgskontoret 320 85 273