Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Legetenester

Legevakt heile døgnet: tlf.nr. 116 117

Ved akutt/livstrugande sjukdom eller skade: tlf.nr. 113

Konstituert kommuneoverlege:

Geir Strømmen
Tlf: 997 25 898 

Dersom det ikkje hastar, ta helst kontakt på e-post: geir.strommen@aal.kommune.no

Smittevernlege:

Toril Bøyum
Tlf: 997 25 898

E-post: toril.boyum@aal.kommune.no

Ål Legekontor
Ål legekontor
Helsetunvegen 17
3570 Ål
 
Telefon
32 08 53 50
 
På telefon kan du bestille legetime, resept, blodprøvetaking, sårskift o.l.
Hugs å bestille resept i god tid.
 
Opningstid på telefon måndag-fredag: 
kl. 08.30-12.00
kl. 13.00-15.00
 
 
Øyeblikkeleg hjelp: 116 117
Livstrugande tilstandar: 113
 
Ved legekontoret er det tilsett åtte fastlegar. I tillegg har me éin turnuslege. Det er til saman ni kommunalt tilsette sjukepleiarar ved kontoret.
 
Kontakt oss på nett
 
Reseptar og timebestilling: Helsenorge eller last ned Helsenorge appen.

Merk! Du kan berre bestille time hjå fastlegen.

 
E-post
 
For bestilling av resept og til enkle spørsmål rundt medisinar eller reseptar: legekontoret@aal.kommune.no

E-post til legekontoret blir ikkje vurdert som 100% sikker kommunikasjon; det kan vera risiko for at uvedkomande kan få tilgang til e-posten. Det er difor viktig at du ikkje skriv personnummeret ditt eller annan sensitiv informasjon i e-post til legekontoret; bruk berre fullstendig namn.

Me vil òg at du oppgir eit telefonnummer/mobilnummer der me kan nå deg dersom det er behov for avklaringar rundt bestilling, spørsmål eller beskjed me får frå deg.

Betaling

Når du har vore på legekontoret får du ein SMS på mobilen din med link til eit val om å betale med vipps eller med kortbetaling på mobil. Linken vil vera gyldig i 48 timar. Dersom du ikkje betalar via linken, vil du automatisk få ein faktura med 70 kroner i gebyr.

Mi har ikkje lenger betalingsautomat på legekontoret. Dersom du ikkje har mogelegheit til å nytte vipps eller kortbetaling via mobil, vil du få tilbod om gebyrfritt betaling via faktura.

Me minner om at du må betale for forbruksmateriell. Dette gjeld òg dersom du har frikort, og det gjeld for barn.

Døve - SMS teneste

Ål legekontor tilbyr SMS-teneste for døve.

Mobiltlfnr: 991 17 718
På denne telefonen kan du bestille/avbestille time hjå fastlegen din og bestille reseptar – berre via SMS. 
Det blir svara på slike SMS'ar på alle kvardager kl. 08.30-15.30, men dette er ingen akutt-telefon

Ved akutte og livstrugande tilstandar:
Nødvarsling for teksttelefon: 1412

Nødvarsling på SMS: 2080 (begynn med å skrive 149,  deretter mellomrom og så melding med namn, døv, kva, kor)                                                                              

Har du behov for øyeblikkeleg hjelp (legevakt):  Reis direkte til legevakta. Me arbeider med å finne betre løysingar på dette.

Fastlegeordninga

Alle personar som har folkeregistrert adresse i Noreg, og asylsøkjarar som har D-nummer, har rett til å stå på ei fastlegeliste. Dersom du har krav på fastlege, vil også dine eigne barn under 16 år ha rett til å stå på den same fastlegelista som foreldra. Personar som har flytt innanfor Noreg, og innan 3 år flyttar tilbake til tidlegare kommune, kan få tilbake tidlegare fastlege.

Dersom du vel å stå utanfor fastlegeordninga, har du ikkje krav på legetime hjå ein fastlege, berre øyeblikkeleg hjelp. 

Du kan byte fastlege to gonger pr. kalenderår. I tillegg kan du byte fastlege dersom du melder flytting til Folkeregisteret, eller dersom fastlegen sluttar eller reduserer lista si.

Du kan velje fritt mellom fastlegar som har ledig plass på si liste. Det er ikkje mogleg å setje seg på venteliste hjå ein fastlege som har full liste. Du kan velje fastlege i ein annan kommune enn der du bur.

Du kan byte fastlege sjølv ved å gå inn på MinFastlege. Her finn du òg ei oversikt over tilgjengelege fastlegar i ditt fylke og kommune.  Du kan òg byte fastlege ved å ta kontakt med Fastlegetelefonen på tlf.nr. 810 59 500. Fastlegebytet gjeld frå den første dagen i månaden etter at det er registrert.

Treng du meir informasjon? Sjå helsenorge.no eller ring Fastlegetelefonen nr. 810 59 500.

Fastlegar i Ål

Me har åtte fastlegar i Ål:

 • Robert Tunestveit
 • Paschal O. Nyangoto
 • Johannes H. Poulsen 
 • Karoline Horn Strømmen Solheim
 • Jørn Yngve Tømmerstrand (permisjon til 18. 08.2024)
 • Marthe Ulltang Løbø
 • Karolina I.M. Nilsson Eriksson
 • Toril Bøyum
 • Turnuslege: Sandra Stadheim

Alle legane har opne lister innimellom. Dersom du ikkje er fornøgd med fastlegen din eller har lang ventetid på time hos fastlege, oppmodar me deg til å byte fastlege sjølv ved å gå inn på MinFastlege. Du kan òg få rettleiing ved å ringje Ål legekontor.

Dersom du har behov for øyeblikkeleg hjelp, vil du nokre gonger få time hjå ein annan lege enn fastlegen din. Dette fordi me av praktiske årsaker har flytta øyeblikkeleg hjelp-funksjonen ut frå legekontoret. Dei ulike fastlegane jobbar ø-hjelp (daglegevakt) på omgang.

Hallingdal nattlegevakt

Hallingdalskommunane unntatt Flå har samarbeid om felles nattlegevakt.
Legevakta på natt, dvs i tidsrommet 23.00 – 08.00, vil vere fast lokalisert på Ål.

Lokala ligg i underetasjen i det nye helsetunbygget (Helsetunvegen 15). 
Legevakta er bemanna med lege og sjukepleiar som er til stades i vaktlokala gjennom heile natta.

Vi ber deg likevel om ringe før du kjem. Dette både for å unngå unødig venting og for få gode råd. Nokre gonger kan ei slik samtale gjera legevaktbesøket unødvendig.

Tlf.nr.: 116 117

Mine reseptar

Mine resepter er ei Internett-basert teneste som er eit tilbod frå Helsedirektoratet.

Tenesta gir deg som har fått ein eller fleire elektroniske reseptar (e-reseptar), oversikt over dei aktive reseptane dine, legemiddel/varer du har fått utlevert hjå apotek, og talet på utleveringar som eventuelt står att.   Løysinga omfattar òg reseptane til barna dine (0-16 år) og eventuelle fullmakter.

Du må ha ein elektronisk ID på sikringsnivå 4 for å få tilgang til Mine resepter; BankID, Buypass-ID eller Commfides e-ID. 

Du kan lesa meir om tenesta Mine resepter her, eller kontakte e-resepttelefonen 800-43573 (800 Helse)

Nødnett

Nødnettet er felles for nødetatane brann, helse og politi, og skal sikre ein betre og meir effektiv kommunikasjon innanfor og mellom nødetatane.  
Politi, brannvesen og ambulansetenesta har allereie tatt systemet i bruk. 

Etter innføring av nødnett i Hallingdal vil alle telefonar til legevakt bli svara på ved Hallingdal Legevaktsentral heile døgnet.  Det er altså legevaktnummeret som heretter blir svara på av operatør på Hallingdal Legevaktsentral, og som deretter varslar rett legekontor.

Tlf.nr. til legevakt heile døgnet: 116 117  

Ved akutt/livstrugande sjukdom eller skade ringjer du som før 113.

Prøvetaking og medikamentell behandling

Prøver føreskrive av andre enn legar ved Ål legekontor

Ål legekontor er vanlegvis behjelpelege med å få tatt blodprøver og andre type prøver føreskrive av andre instansar enn fastlege ved legekontoret. Me ber om at du som pasient samtykker i at prøvesvar blir sendt både til instansen som har føreskrive prøva og til fastlegen. Dette for å sikre at journalen din ved Ål legekontor inneheld alle nødvendige opplysningar.

Ål legekontor er likevel ikkje behjelpeleg med prøver der fastlegen vurderer det slik at den etterspurte prøva ikkje er medisinsk nødvendig for å utgreie eller behandle sjukdom, skade eller lyte. Dette er ei følgje av gjeldande «Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse av sykdom, skade eller lyte», § 1.

I slike tilfelle vil Ål legekontor enten avvise å ta den aktuelle prøva, eller kunne påta seg å ta prøva mot at kostnaden med dette fullt ut blir dekt av pasienten eller av den som har føreskrive prøva. Me rår pasienten til å drøfte dette med instansen som har føreskrive prøva. Dersom denne instansen meiner at det likevel vil kunne vera medisinske grunnar til å ta den aktuelle prøva, bør ei slik grunngjeving bli sendt skriftleg til fastlegen.

Dersom fastlegen / Ål legekontor skulle vera villig til å ta og sende inn ei prøve som ikkje er grunngitt medisinsk,  vil du som pasient kunne få ei førebels berekning av kostnaden med sjølve prøvetakinga, forsendingskostnad, administrative kostnader, analysekostnad og kostnad med oppfølging.

Medikament føreskrive av andre enn legar ved Ål legekontor

Ål legekontor er vanlegvis behjelpeleg med medikamentell behandling (t.d. setjing av sprøyter) føreskrive av andre instansar enn fastlege ved legekontoret.

Det er likevl nokre krav som må vera oppfylte:

 1. Det må liggje føre ei epikrise eller eit brev frå den legen eller den instansen som har føreskrive medikamentet. Her må det gå fram kva som er bakgrunnen for medisineringa, og det må vera formulert ei form for bestilling av dei tenester fastlegen / Ål legekontor / heimesjukepleia blir bedde om å utføre.
 2. Fastlegen må på denne bakgrunnen vurdere behandlinga som medisinsk forsvarleg, dvs. at behandlinga ikkje kan medføre nokon risiko eller ha større skade enn nytte for pasienten.
 3. Medikamentet må vera godkjent til bruk i Noreg. Dersom medikamentet ikkje er registrert i Noreg, er det same instans som har føreskrive medikamentet som må søkje om registreringsfritak. Ein viser til regelverket: Legemiddelverket - Godkjenning av legemidler

Pasienten må kunne vise til ei skriftleg godkjenning frå Legemiddelverket og føreskrivande instans må gjennom brev eller epikrise ha bedt om at fastlegen / Ål legekontor tek på seg oppgåver i samband med behandlinga.

Ål legekontor kan ikkje vera behjelpeleg  med medikamentell behandling som ikkje tilfredsstiller krava ovanfor.

Røykeslutt
Har du vore inne på tanken om å slutte? Dei fleste kjenner at dei både vil og ikkje vil slutte. Passar det eigentleg å slutte akkurat no? Til det vil nok mange, og kanskje du òg, svare at det aldri passar heilt. Likevel er du tvungen til å bestemme deg dersom du vil stumpe røyken for godt. Den som sit på gjerdet og ventar på augneblikket at alle brikker fell på plass, kan bli sitjande lenge.
 
Her er stader du kan vende deg til for å få litt drahjelp på vegen:

Du kan òg laste ned "Slutta"-appen gratis til din telefon. 

Les mer om røyke- og snusslutt på www.helsenorge.no

Frisklivssentralen tlf.nr. 32 08 52 03 / 959 80 495

Torget 1, 3570 Ål

E-post: friskliv@aal.kommune.no 
Frisklivssentralen har individuelle samtalar og tilbod om røykesluttkurs. 

Tannlege

Telefonliste over tannlegar i Hallingdal

Tannlegevakt

Ved behov for akutt tannlegebehandling i helg og heilagdagar tar du kontakt med tannlegevakta på tlf.nr. 993 51 555.
Opningstider er laurdagar og heilagdagar kl. 16.00-18.00

Opningstider om sommaren