Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Ål Helsesenter

Adresse

Helsetunvegen 17, 3570 Ål

Korttidsplass

Gjestetunet - ei aktiv korttidsavdeling i hjarta av Ål sentrum

ansatte.jpg

Me er Ål kommune sin korttids-og rehabiliteringsavdeling og held til i nye, moderne lokale på Ål helsesenter.

Avdeling Gjestetunet er ei ny og moderne korttidsavdeling med totalt 16 plassar. Avdelinga har einerom av god storleik med store vindauge som gir mykje lys og utsikt.

pasientrom.jpgPasientrom

Me har lyse og fine fellesareal med utgang til stor terrasse og tilgang til sansehage i 1.etg.

Uteplass.jpgUteplass.

tv-stue.jpgTV-stugu

spiserom.jpgSpiserom

Visjonen vår:

Me ønskjer å vera ei avdeling der pasienten blir møtt med høg grad av fagleg kompetanse, profesjonalitet, respekt og likeverdige helsetenester.

Me har eit solid tverrfagleg team som består av fysioterapeut, ergoterapeut, sjukepleiarar, fagsjukepleiar, helsefagabeidarar og assistentar. Avdelinga har god legedekning med eigen sjukeheimslege.

Avdelinga har korttidsplassar for rehabilitering, avklarte akuttopphald, somatikk og palliativ pleie.

Gjestetunet skal gi eit tilbod til heimebuande pasientar som blir utskrivne frå sjukehuset og som treng avklaring, rehabilitering og opptrening for å kunne koma heim att. Målet er å kunne bu heime lengst mogeleg.

Me tilbyr følgjande opphald:

Korttidsopphald

Avdelinga kan tilby korttidsopphald for heimebuande som treng det etter tilvising frå fastlege. Under dette opphaldet blir det lagt vekt på ei tverrfagleg kartlegging av fysisk og kognitiv funksjon i tillegg til det totale omsorgsbehovet.

Pasientar på korttidsopphald må betale eigendel for opphaldet. Prisen blir regulert årleg etter staten sine satsar, og inkluderer opphald, mat, medisinar, utstyr, legetilsyn m.m.

Øyeblikkeleg hjelp

Pasientar som kommunen sjølv har mogelegheit til å utgreie/kartleggje, behandle eller yte omsorg til, kan bli tilbydde eit øyeblikkeleg hjelp-opphald (KAD). Behandlingsopplegget må då vera avklara på førehand av innleggande lege. Kommunen legg eigne forsvarlegheitsvurderingar til grunn for kvar enkel innlegging. I dei tilfella det er tvil, skal pasientane bli lagde inn på sjukehus.

Avlastingsopphald

Av og til kan avdelinga tilby avlastningsopphald dersom det er kapasitet til å ta imot på gitt tidspunkt. Dette tilbodet gjeld når pårørande treng avlasting frå tyngande omsorgsoppgåver. Avlastingsopphald er gratis, og inkluderer stell, pleie og mat. Pasienten har med eigne medisinar og eige medisinteknisk utstyr.

For meir informasjon om avdelinga, trykk på linken under og sjå den flotte velkomstbrosjyra vår.

Link til brosjyre for avdelinga

Kontakt

Avdeling Gjestetunet:  tlf.nr. 32 08 52 10

Avd.leiar Kari Stensaker: tlf.nr. 32 08 52 12

Ansvarssjukepleiar på vakt: tlf.nr. 959 61 400

Besøksadresse/postadresse:

Ål Helsesenter avd. Gjestetunet

Helsetunvegen 17

3570 Ål

Langtidsplass

Langtidsplass ved Ål Helsesenter er eit bu- og behandlingstilbod i dei tilfella der pleie- og omsorgstenestene ikkje kan gi tilstrekkeleg hjelp til brukaren i eigen heim.  

Alle kan få tildelt denne tenesta uavhengig av alder, men dei fleste brukarane er over 65 år. 
Tenesta blir tildelt dei som har samansette pleie- og omsorgsbehov som det ikkje er føremålstenleg å dekkje ved heimetenester. Tenesta blir tildelt ut ifrå ei samla vurdering av:

  • brukaren sin situasjon og eigenvurdering
  • pårørande sine vurderingar
  • legeopplysningar
  • tverrfagleg vurdering av helsesituasjonen til brukaren

Endra pleie- og omsorgsbehov kan gi grunnlag for:

  • utskriving til heimen
  • overflytting til anna avdeling ved institusjonen eller annan helseinstitusjon

Tenesta omfattar døgnkontinuerleg tilsyn og hjelp for å meistre aktivitetar i dagleglivet.   

Korleis få tenesta

Melding om behov for tenester frå helse- og omsorgssektoren

Du kan kontakte Omsorgskontoret v. Mariann E Hefte eller Servicetorget i kommunen for å få hjelp til å melde behov for tenester. Du har rett til å la næraste pårørande eller andre hjelpe deg med søknaden, men då må du gi ei skriftleg fullmakt som blir lagt ved søknaden.
Det blir innhenta opplysningar for å kunne gjere ei heilheitleg og fagleg vurdering av søknaden. Det blir fatta vedtak i Tildelingsteamet. 

Lovheimel

Tenesta blir tildelt etter Helse- og omsorgstenestelova. 

Klage

Viss du ønskjer å klage på vedtaket er det klagerett etter lova. Klagefristen er 3 veker etter at vedtaket er motteke. Klaga skal bli sendt til Tildelingsteamet, Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål.
Siste klageinstans er Statsforvaltaren i Buskerud fylkeskommune. 

Pris

Sjå Ål kommune sine betalingssatsar for opphald i institusjon. 

Forskrift langtidsopphald

Forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim i Ål k..pdf

For meir informasjon, kontakt:
Omsorgskontoret v. Mariann E Hefte, tlf.nr. 32 08 52 73
Avdeling Stugu v. avd.leiar Tone Fossgård Berg, tlf.nr. 32 08 52 22

Servicetorget Ål kommune tlf.nr. 32 08 50 00

Avlasting i institusjon

Avlasting ved Ål Helsesenter er eit bu- og behandlingstilbod for brukarar med pårørande som har behov for avlasting. Avlasting blir gitt i ei tidsavgrensa periode.

Tenesta blir tildelt ut ifrå ei fagleg vurdering der pårørande har eit særleg tyngande omsorgsarbeid.

Korleis få tenesta

Melding om behov for tenester frå helse- og omsorgssektoren

Du kan kontakte Omsorgskontoret eller Servicetorget i kommunen for å få hjelp til å melde behov for tenester. Du har rett til å la næraste pårørande eller andre hjelpe deg med søknaden, men då må du gi ei skriftleg fullmakt som blir lagt ved søknaden. Det blir innhenta opplysningar for å kunne gjere ei heilheitleg og fagleg vurdering av søknaden. Det blir fatta vedtak i Tildelingsteamet.

Lovheimel

Tenesta blir tildelt etter Helse- og omsorgstenestelova.

Klage

Viss du ønskjer å klage på vedtaket er det klagerett etter § 9-11 i Helse- og omsorgstenestelova. Klagefristen er 3 veker etter at vedtaket er mottatt, jf. femte ledd. Klaga skal bli sendt til Tildelingsteamet, Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål.
Siste klageinstans er Statsforvaltaren i Buskerud fylkeskommune. 

Pris

Avlasting er gratis.  Tenesta omfattar kost og losji.  Tenesta omfattar ikkje fysioterapi, legetenester osv.   Brukarar må ha med ev. eigne medisinar under avlastingsopphaldet.

For meir informasjon tek du kontakt med
Avdeling Tunet, avd.leiar Kari Stensaker, tlf.nr. 32 08 52 12.

Servicetorget Ål kommune tlf.nr. 32 08 50 00

Fritidstilbod for eldre

Fritidstilbod for eldre

Frisør 

Frisør ved Ål Helsesenter:
Olga Taktayeva, tlf.nr. 948 96 725

Fotpleiar

Silje Søderlund, tlf.nr. 32 08 52 53 / 456 13 670

Kafeteria

I kafeteriaen ved Ål Helsesenter er det sal av varm middag inkl. dessert og kaffe i tillegg til andre kantinemåltid.
Kafeteriaen er open alle kvardagar kl. 10.30-14.30
I helgene er det middagssal i Uppigarden kl. 13.00-14.00

Prisar:
Middag og dessert/suppe, heil porsjon med kaffe  kr. 110,-
Middag og dessert/suppe, halv porsjon med kaffe kr. 100,-
Middag og dessert/suppe, mini porsjon med kaffe kr.   80,-

I disken har me påsmurde baguettar, rundstykke, kaker, frukttallerken m.m. Nysteikte vaflar og salatbar.

Onsdagane i vinterhalvåret tilbyr me varm lunsj som f.eks. lasagne, bakt potet, pizza med salat, hamburger, karbonadesmørbrød og omelett.

Ved ønske om mat til arrangement, selskap o.l. kan du ta kontakt med kantineleiar Solveig Strendo på tlf.nr. 32 08 52 56 eller 901 86 991.

Velkomen inn!

 

Ønskjer du å gi ei gåve til Ål Helsesenter?

Gåver til Ål Helsesenter kan bli betalte inn til bankkontonr. 2320 32 10094.

Pengegåvene vil bli fordelte likt på dei ulike avdelingane.