Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Ungdom

Illustrasjonsteikning av ungdom

Ungdata

Korleis er det å vere tenåring i Ål?

På oppdrag frå Ål kommune gjennomførte forskingsinstituttet NOVA ved OsloMet og Kompetansesenter rus - region sør (KoRus Sør) ei kartlegging av viktige sider ved livsstilen og levekåra til ungdom i kommunen.

Les rapporten her:

Nøkkeltallsrapport Ål ungdomsskule 2021.pdf

HallUng

HallUnglogo.jpg

Ungdomsrom for alle i Hallingdal fra 8. kl til Vg3 på Ål kulturhus. Her finner du bla. biljard, airshuffle, brettspill, bordtennis og husets beste wifi. HallUng på Facebook

BUA

BUA.png

På BUA ÅL kan du låne alt av sports- tur- og fritidsutstyr heilt gratis!

Aldersgruppe: For alle

Opningstid tysdag og torsdag - mellom kl 15.00 - 18.00

Les meir

Ungdomskonsulenten

Ungdomskonsulenten er organisert under oppvekst, og er tilgjengeleg der ungdom er.

Målet er heilskapleg og målretta satsing for å nå ungdom 13-18 (23) år i risiko. 
Ungdomskonsulenten er representert i støtteteam på ungdomsskulen og samarbeider med foreldre og andre hjelpeinstansar. 
Ungdomslosen
Ungdomslosen skal vere med og samordne tilbod og legge til rette for tettare oppfølging av elevar på ungdomsskulen som er i risikosonen. 
Målsetting med ungdomslos er mellom anna:
Førebygge rusproblematikk og potensielle utfordringar i den psykiske helsa.
Fange opp elevar som har manglande omsorg, støtte og oppfølging frå føresette.
Førebygge og fange opp elevar som manglar nettverk, opplever mobbing og sosial isolasjon. 
Ungdomskonsulenten/ungdomslosen kan tilby støttesamtaler, ulike gruppetilbod, jobbe med relasjonsbygging, motivasjonsarbeid og styrke foreldresamarbeid.

Kven kan ta kontakt med ungdomskonsulenten/ungdomslosen:
Elevar, Føresette, Tilsette i skulen, Samarbeidsinstansar

Kontaktinformasjon:
Ann Beate Øyre Bjørnsen er ungdomslos/ungdomskonsulent i Ål kommune.
Ho jobbar 75% og er å treffe på ungdomsskulen og på Familiens hus. 
Telefon: 468 12 535
E-post: ann.beate.oyre@aal.kommune.no
Ungdom med MOT
Ungdomskulen har MOT programmet Robust ungdom 13-16 år som består av 12 økter gjennom ungdomskulen. 

MOT har tre verdiar- MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei.
For dei som ynskjer å vite meir om MOT:
Her kan du sjå ein video på kun 3,5 minutt.

Meir informasjon om MOT
 
UngeMOTivatorer (UMM) 
Ungdomsskulen søker kvart år etter elevar som ynskjer å bli UMM. Formålet med Ung MOTivator er todelt: Å skape ein tryggare overgang frå barne- til ungdomsskulen, og bruke positive rollemodellar for å forsterke eit godt skule- og oppvekstmiljøet, gjennom at ungdommane sjølv  tek ansvar. Ung MOTivator er ein rollemodell på å være seg sjølv, bry seg og inkludere alle.

Ål ungdomsråd

Ungdomsrådet er eit rådgivande medverknadsorgan i kommunen jf. kommunelova § 5-12. Ungdomsrådet består av inntil 15 medlemmer og 9 varamedlemmer. Eitt medlem frå kvar klasse på ungdomstrinna (8., 9. og 10. trinn). Elevar i videregåande skule kan halde fram som medlemmer etter ungdomsskulen om dei ynskjer det. Ungdomsrådsrepresentantane vert valt av kommunestyret for eitt år om gangen, og funksjonstida følgjer skuleåret.

Medverknadsorgana er partipolitiske uavhengige og rådgjevande organ. Alle saker som gjelder ungdom kan leggast fram for ungdomsrådet. Rådet kan også ta opp saker på eige initiativ. Formålet med ungdomsrådet er å bidra til å sikre ei brei, open og tilgjengeleg medverknad i saker som gjeld ungdom. Ungdomsrådet fordeler midlar frå kontoen for sals- og skjenkeavgifter.

Ein representant fra ungdomsrådet sit i Hallingdal ungdomsråd (HUR).

Ungdomsrådet 2022/2023 

Ål ungdomsråd 2022-2023

Frå venstre: Embrik Hagen Paulsen (vara) Embrik Luksengard Slåtto(vara) Mari Sandelien(vara) Vera Gudbrandsgard, Sara Røe-Sundrehagen(vara) Marius Fuglset(vara) Vilde Muledal Svanheld, Tøri Medgard Skår, Sten Vorsmann,  Adrian Nikolai Fuglesang Tveito (vara) Nora Karterud Sørensen (vara)

I midten frå venstre: Andreea Lacramioara Gabor, Telma Tveito, Aurora Strasser Gjeldokk(vara) Amalie Bergdølmo(vara) Framme får venstre: Aslak Kronholm Torgersen(nesteleiar) Solveig Vestenfor(ordførar) Emil Sehl Mørch (leiar) Stein-Erik Holto Roen, Karoline Fluto.

Ikkje til stades: Diis-Eirin Moholt Kolsrud, Tiril-Emilie Fuglesang Tveito.

Helsestasjon for ungdom

 

Informasjon om helsestasjon for ungdom finn du her.