Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Ungdom

Illustrasjonsteikning av ungdom

Ungdata

Korleis er det å vere tenåring i Ål?

På oppdrag frå Ål kommune gjennomførte forskingsinstituttet NOVA ved OsloMet og Kompetansesenter rus - region sør (KoRus Sør) ei kartlegging av viktige sider ved livsstilen og levekåra til ungdom i kommunen.

Les rapporten her:

Nøkkeltallsrapport Ål ungdomsskule 2021.pdf

HallUng

HallUnglogo.jpg

Ungdomsrom for alle i Hallingdal fra 8. kl til Vg3 på Ål kulturhus. Her finner du bla. biljard, airshuffle, brettspill, bordtennis og husets beste wifi. HallUng på Facebook

BUA

BUA.png

På BUA ÅL kan du låne alt av sports- tur- og fritidsutstyr heilt gratis!

Aldersgruppe: For alle

Opningstid tysdag og torsdag - mellom kl 15.00 - 18.00

Les meir

Ungdomskonsulenten

Ungdomskonsulenten er organisert under oppvekst, og er tilgjengeleg der ungdom er.

Målet er heilskapleg og målretta satsing for å nå ungdom 13-18 (23) år i risiko. 
Ungdomskonsulenten er representert i støtteteam på ungdomsskulen og samarbeider med foreldre og andre hjelpeinstansar. 
Ungdomslosen
Ungdomslosen skal vere med og samordne tilbod og legge til rette for tettare oppfølging av elevar på ungdomsskulen som er i risikosonen. 
Målsetting med ungdomslos er mellom anna:
Førebygge rusproblematikk og potensielle utfordringar i den psykiske helsa.
Fange opp elevar som har manglande omsorg, støtte og oppfølging frå føresette.
Førebygge og fange opp elevar som manglar nettverk, opplever mobbing og sosial isolasjon. 
Ungdomskonsulenten/ungdomslosen kan tilby støttesamtaler, ulike gruppetilbod, jobbe med relasjonsbygging, motivasjonsarbeid og styrke foreldresamarbeid.

Kven kan ta kontakt med ungdomskonsulenten/ungdomslosen:
Elevar, Føresette, Tilsette i skulen, Samarbeidsinstansar

Kontaktinformasjon:
Ann Beate Øyre Bjørnsen er ungdomslos/ungdomskonsulent i Ål kommune.
Ho jobbar 75% og er å treffe på ungdomsskulen og på Tingstugu avd. oppvekst. 
Telefon: 468 12 535
E-post: ann.beate.oyre@aal.kommune.no
Ungdom med MOT
Ungdomskulen har MOT programmet Robust ungdom 13-16 år som består av 12 økter gjennom ungdomskulen. 

MOT har tre verdiar- MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei.
For dei som ynskjer å vite meir om MOT:
Her kan du sjå ein video på kun 3,5 minutt.

Meir informasjon om MOT
 
UngeMOTivatorer (UMM) 
Ungdomsskulen søker kvart år etter elevar som ynskjer å bli UMM. Formålet med Ung MOTivator er todelt: Å skape ein tryggare overgang frå barne- til ungdomsskulen, og bruke positive rollemodellar for å forsterke eit godt skule- og oppvekstmiljøet, gjennom at ungdommane sjølv  tek ansvar. Ung MOTivator er ein rollemodell på å være seg sjølv, bry seg og inkludere alle.

UMM 2021/2023:
 
Øvst frå venstre: Sten Vorsmann, Erlend Karterud, Didric Fuglset, Eirik Nestegard
Nedst frå venstre: Ann Beate Øyre Bjørnsen, Tøri Medagard Skår, Aurora Strasser Gjeldokk, Una Lystad  Linderud, Tuva Ølmheim Sønnesyn.
For spørsmål om MOT ta kontakt med Ann Beate Bjørnsen MOT koordinator i Ål på tlf 46812535 eller e-post: ann.beate.oyre@aal.kommune.no
Ål ungdomsråd 
Ål ungdomsråd har to representantar frå kvart trinn på ungdomsskulen, samt nokre representantar frå dei vidaregåande skulene i Hallingdal. Ungdomskonsulenten er sekretær for rådet. Ordførar og rådmann er med på møta ved høve. Ungdomsrådet er eit medverknadsorgan i kommunen. Saker som gjeld barn og ungdom i Ål bør leggast fram for ungdomsrådet.
 
Ål ungdomsråd

Ål ungdomsråd har to representantar frå kvart trinn på ungdomsskulen, samt nokre representantar frå dei vidaregåande skulene i Hallingdal.

Ungdomskonsulenten er sekretær for rådet, og ordførar og rådmann er med på møtene ved høve. 
Ål ungdomsråd jobbar med ulike saker, og administrasjonen nytter rådet til drøfting og ber om innspel i saker som gjeld born og unge. Ål ungdomsråd samarbeider tett med ungdomskonsulenten, og jobbar med å få til eit ungdomsrom på Ål kulturhus.

Ungdomsrådet 2021/2022 

Ål ungdomsråd 2021 2022

Øvst frå venstre:
Diis-Eirin Moholt Kolsrud , Vera Gudbrandsgard , Telma Tveito, Dedan Samuel Debesay(vara), Jørgen Frantzen Brandlie, Vetle Åsegård Kaspersen

Nedst frå venstre: Emil Sehl, Tiril Emilie Fuglesang Tveito, Solveig Vestenfor, Stein Erik Holto Roen. 
Ikkje til stades: Bjarte Laa, Elias Medgard Skår, Frida Gudrandsgard Kollhus, Kevin Sjemmedal
Robert Tysse Gudbrandsgard.
 
Helsestasjon for ungdom

Tilbod for unge mellom 13 og 24 år.

Det er gratis og ingen timebestilling, drop in.

Vi har taushetsplikt.

Her kan du ta opp ting du ønsker å snakke om eller lurer på. Vi kan mellom anna rettleie veilede i spørsmål om:

  • seksuell helse, prevensjon
  • klamydiatest
  • psykisk helse
  • pubertet
  • kropp
  • ungdomstid                                     

Opningstid  
Ope på måndagar mellom kl. 14.30 og 16.30

Stad: Ål helsestasjon.
Telefon: 91 66 68 49

Sjå Helsestasjon for meir informasjon