Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Statens naturskadeordning

Statens naturskadeordning gjeld ved naturskade, når det ikkje finst eit vanleg forsikringstilbod for det som er skada.

Statens naturskadeordning
Informasjon om naturskadeordningen finst på:   

Landbruksdirektoratet

Litt utdrag frå Landbruksdirektoratet:  

Statens naturskadeordning dekker skader på privat eiendom som ikke kan forsikres mot naturskade. Retten til erstatningen faller bort hvis erstatningsgrunnlaget er under 20 000 kroner.  

Dette kan dekkes av naturskadeordningen:  

Skader på jordbruksareal
Skader på privat vei
Skader på privat bru, gjerde, kai/brygge i stein eller betong, og molo
Skader på skog som skyldes flom eller skred
Skader på frukttrær
Skader på arealer til industri
Skader på idrettsanlegg
Dette kan ikke dekkes av naturskadeordningen:  

Indirekte skader/følgeskader, for eksempel skader eller tap som oppstår fordi en naturulykke ødelegger strømtilførselen, eller tap som følge av stans i driften
Stormskader på skog
Skader på eiendom eller ting som kan forsikres, som for eksempel boligtomt med areal under 5 dekar, drivhus, gapahuk, bærtunneller, bærnett.
Tap av avling
Skade på eiendom som tilhører stat, kommune eller fylkeskommune

Søknad om naturskade sendes inn i Altinn 

Dette må du legge ved søknaden: 

Bilder av skadestedet og området rundt.
Kart der du merker av området som er skadet. Merk gjerne på kartet hvor de forskjellige bildene er tatt.
Dokumentasjon av bruksverdien til skadeobjektet. Dette kan være opplysninger om avkasting, leieinntekt, billettinntekter eller lignende. Les mer om bruksverdi.
Gjenopprettingskostnader skal dokumenteres gjennom skadeoppgave, takst eller anbud.
Har du i tillegg bilder av hvordan skadestedet så ut tidligere, er dette svært nyttig dokumentasjon for oss.

Våre krav til skadeoppgave, anbud eller takst  

For skader under 50 000 kroner kan du selv dokumentere gjenopprettingskostnadene i en skadeoppgave. Du må beskrive hva du skal gjøre for å reparere skaden, hvor mye tid som skal brukes til dette, og hvilket utstyr/materiell som trengs. Har du fakturaer, legg ved disse.
For skader mellom 50 000 – 200 000 kroner må du innhente ett anbud fra en entreprenør. Dersom det er vanskelig å få innhentet anbud fra en entreprenør, kan du innhente en takst. Kostnader til takst dekkes ikke av Landbruksdirektoratet. Anbudet/taksten må beskrive skaden, hvordan reparasjonen skal gjøres, samt spesifisere timer og materiell.
For skader mellom 200 000 – 500 000 kroner må du innhente to anbud fra forskjellige entreprenører. Dersom det er vanskelig å få innhentet anbud, kan du innhente en takst. Kostnader til takst dekkes ikke av Landbruksdirektoratet. Anbudene/taksten må beskrive skaden, hvordan reparasjonen skal gjøres, samt spesifisere timer og materiell.

Søknadsfrist  

Søknaden må sendes Landbruksdirektoratet innen tre måneder etter at skaden skjedde – med dokumentasjon som beskrevet over. Dersom du ikke har mulighet til å sende fullstendig søknad innen fristen, kan du søke om utsettelse. Du må da sende søknad med den dokumentasjonen du har tilgjengelig, og be om forlenget frist. Dette må skje innen tre måneder etter at skaden skjedde.

Utbetaling av naturskadeerstatning  

Utbetaling vil normalt skje etter at skaden er reparert. Du kan søke om å få utbetalt erstatningen på forskudd, for eksempel i tilfeller der gjenopprettingen tar lang tid og entreprenør krever delfakturering. Dersom skaden krever umiddelbar reparasjon, kan du reparere skaden og søke om penger i etterkant. 

Sist endret: 16.05.2024