Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aktuelt

 • Detaljregulering Gullhagen industriområde

  26.03.2017
  Utviding av planområde
  Les meir
 • Framlegg til forskrift

  24.03.2017
  Framlegg til forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim i Ål kommune
  Les meir
 • Infomøte om Votna

  23.03.2017
  Tysdag 28. mars kl. 20.00-21.00 på Nordvang i Vats
  Les meir
 • Grøn fagdag

  16.03.2017
  Hallingdal skapar innhald i det grøne skiftet! Klimaendringane er ei av de største utfordringane verda står ovanfor! Det grøne skiftet er ein endringsprosess som gir smartare ressursproduktivitet og lågare utslepp. Kva betyr det eigentleg? Vi ser på...
  Les meir
 • Leikeressurs

  15.03.2017
  Ungdo msskulegutar inn i barnehagen som ein ressurs  Fylkesmannen i Buskerud inviterte hausten 2016 barnehagane i Buskerud til å søkje midlar til prosjektet «Leikeressurs». Ål kommune søkte og fekk tildelt midlar. Målet med prosjektet er at fleire guta...
  Les meir
 • Eigedomsskatt 2017

  15.03.2017
  Eigedomsskatteliste til offentleg ettersyn.
  Les meir
 • Kommunale møter

  10.03.2017
  Endringar kommunale møter i mars
  Les meir
 • Frå skog til tak

  09.03.2017
  Kurs i tekking av bordtak
  Les meir
 • Takstbrev eigedomsskatt

  09.03.2017
  Det er i desse dagar sendt ut takstbrev til eigarar av eigedom i Ål kommune. Grunna systemtekniske problem vil dessverre nokon motta same informasjonsbrev to gonger. Vi beklager dette! Har du spørsmål, ta kontakt med Servicetorget på telefon 3208 5000.
  Les meir
 • Spor å ta vare på

  09.03.2017
  Lurer du korleis offentleg informasjon vert teke vare på? Ål kommune er medeigar i IKA Kongsberg. I samband med at dei feira 25 år har dei laga ein informasjonsfilm som syner sårbarheita i materialet dei forvaltar og konsekvensane av at noko vert borte...
  Les meir
 • Endring i forskrift feiing/tilsyn

  27.02.2017
  Det er endringar i brannførebyggjande forskrift vedr feiing og tilsyn, sjå informasjon her.
  Les meir
 • Framlegg til vegnamn

  19.02.2017
  Høyringsfrist 27. februar
  Les meir
 • Forskrift for avfallsbehandling i Ål kommune

  16.02.2017
  Høyringsfrist 1. april
  Les meir
 • Korleis er det å vere tenåring i Ål?

  15.02.2017
  Ungdata-undersøking 2017
  Les meir
 • Møte Ål kommunestyre

  10.02.2017
  Ål kommunestyre har møte torsdag 16.02.17 kl. 17.00
  Les meir
 • Søknad om barnehage- og SFO-plass 2017/2018

  03.02.2017
  Søknadsfrist 1. mars
  Les meir
 • Springande byrjing

  30.01.2017
  Har DU ein gründer i magen?
  Les meir
 • HPV-vaksine

  29.01.2017
  Gratis HPV-vaksine til kvinner fødde i 1991 og seinare   Alle kvinner som er fødde i 1991 og seinare, får frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit toårig vaksinasjonsprogram. Programmet startar opp i...
  Les meir
 • Strategisk næringsplan

  24.01.2017
  Strategisk næringsplan 2017-2020
  Les meir
 • Publisering av folkemusikkopptak

  23.01.2017
  Pressemelding frå Ål bygdearkiv
  Les meir
 • Kurs på Hallingdal sjukestugu våren 2017

  20.01.2017
  Her finn du kurstilbod frå Lærings – og mestringssenteret ved Hallingdal sjukestugu for våren 2017. Det vert arrangert kurs om diabetes type 2, kols og hjartesjukdomar. Påmeldingsfrist er seinast 14 dagar før oppstart. Du finn meir informasjon her:...
  Les meir
 • Vinterles

  18.01.2017
  Lesekampanje for vaksne - Vinterles
  Les meir
 • Produksjonstilskot

  16.01.2017
  Endringar frå mai 2017
  Les meir
 • Kollektivtransport

  16.01.2017
  Kollektivtransport
  Les meir
 • Økonomiplan og budsjett 2017

  12.01.2017
  Her finn du økonomiplan 2017-2020 med årsbudsjett for 2017.
  Les meir
 • Skatt Sør tilbyr kurs

  10.01.2017
  Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivande ôg i 2017 Kurset inneheld  grunnleggjande informasjon om skatt, meirverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til rekneskap. Det passer difor ôg for deg som går med tankar om å starte, men...
  Les meir
 • Etablerarkurs

  09.01.2017
  Hallingdal Etablerersenter arrangerer kurs. Oppstart 10. januar. Du finn meir informasjon her.
  Les meir
 • Frikort og eigenandelar

  09.01.2017
  Endring frå 2017
  Les meir
 • Skisporet

  08.01.2017 Les meir
 • Radonmåling

  04.01.2017
  Radon er ein radioaktiv gass som blir danna naturleg i bakken. Den kan komme inn i huset via sprekker og utettheter i bustaden. Når vi pustar, gir radon stråling til lungene, noko som over tid kan føre til lungekreft. Etter røyking er radon den...
  Les meir
 • Fellingsrapport

  03.01.2017
  Vi ber om at fellingsrapport for rådyr og sett hjort blir innsendt snarast mogeleg. Skjema sendast til: Ål kommune Torget 1 3570 Ål, eller postmottak@aal.kommune.no
  Les meir
 • Kulturpris og stipend 2016

  16.12.2016
  Vinnar av Ål kommunes kulturpris: Hallgrim Berg er ein kulturell bauta i lokalsamfunnet Ål og i Hallingdal. Han har spelt ei uvurderleg rolle i kulturlivet i Ål, mellom anna som ein sentral aktør i Ål Spel- og Dansarlag og i Folkemusikkdagane gjennom e...
  Les meir
 • Bading

  16.12.2016
  Familiebading
  Les meir
 • Fugleinfluensa

  28.11.2016
  Informasjon frå Mattilsynet
  Les meir
 • Autismeprosjektet

  22.11.2016
  Interkommunalt prosjekt for Hallingdalskommunane.
  Les meir
 • Kommunedelplan for Sundreområdet

  30.09.2016
  Kommuneplanutvalet (KPU) i Ål har i møte den 22.08.2016 vedteke å leggje kommunedelplan for Sundreområdet ut til offentleg høyring med høyringsfrist 15. november 2016.  Kommunedelplan for Sundreområdet er ein arealplan for tettstaden Sundre. Formålet m...
  Les meir
 • Gratis kurs - nye næringsdrivande

  14.08.2016
  Skatt Sør tilbyr kurs
  Les meir
 • Skrantesjuke

  19.07.2016
  CWO
  Les meir
 • Europeisk helsetrygdkort

  26.05.2016
  Fornying
  Les meir
 • Fastlegeordninga

  18.05.2016
  Måndag 6. juni kjem det ei ny nasjonal IKT-løysing for fastlegeordninga.
  Les meir
 • Bålbrenning

  02.05.2016
  Ny forskrift om brannforebygging.  Du finn meir informasjon om den nye forskrifta her
  Les meir
 • Synfaring eigedomsskatt

  26.04.2016
  Synfaring eigedomsskatt startar opp 26. april
  Les meir
 • Bu i Hallingdal

  20.04.2016
  Ny brosjyre
  Les meir
 • Invitasjon - satsing på innlandsfiske

  29.03.2016
  Reiselivet er ei viktig næring i innlandet, men potensialet innan naturbaserte opplevingar er mykje større enn dagens nivå. Gjennom forskning, kompetanseoverføring, nettverk og produktutvikling, er det mogleg å gjere innlandet nasjonalt leiande innan...
  Les meir
 • Legevakt

  12.02.2016
  Ål kommune har sagt opp avtale om legevakt mellom kommunane Hol, Ål, Gol, Hemsedal og Nes og Vestre Viken HF. (VVHF) I samsvar med punkt 2 i avtalen er Ål kommune forhandlingspart på vegne av dei andre kommunane.  Rådmennene vart informerte om dette i...
  Les meir
 • Norsk kulturforum

  01.02.2016
  Heiderleg omtale til kulturbygda Ål
  Les meir
 • Turfavorittar på ski

  05.01.2016
  I samarbeid med løypelaga i Ål har Ål kommune og Ål Utvikling AS laga 6 turfavorittar på ski. Ein tur for kvart løypeområde. På kvar tur finn du postkasse med bok som du kan skrive namn i. Det vil vera ein trekkpremie for kvar bok ved sesongslutt. Du...
  Les meir
 • Informasjons-brosjyre

  26.11.2015
  Kjem i alle postkasser 1. desember.
  Les meir
 • Verger og representantar

  19.11.2015
  Mindreårige asylsøkjarar i Hol og Hemsedal treng deg!
  Les meir
 • 10 turfavorittar i Ål

  30.10.2015
  Den 29. oktober var det ei lita markering i kulturhuset med informasjon, trekking av premiar og utdeling av Ål-52 krus. Ettersom 2015 har vore Friluftslivets år har turane fått ekstra merksemd gjennom det. På nettside og APP til ut.no og visitnorway.co...
  Les meir
 • Radonmåling

  16.10.2015
  No er det tid for å måle radon   Miljøretta helsevern Hallingdal (interkommunalt samarbeid i Hallingdal) tilbyr også i år rimelege sporfilmar for radonmåling via Radonlab. Tilbodet kan nyttast av alle innbyggjarar og verksemder i Hallingdal. Radon bør...
  Les meir
 • Kor lite skal du finne deg i?

  15.10.2015
    Politiets nye informasjonskampanje for å forebygge vald i nære relasjonar K or lite skal du finne deg i? skal gi auka kjennskap om tematikken og kva politiet kan bistå med, slik at valdsutsatte kan søkje hjelp og kome ut av den valdelege situasjonen....
  Les meir
 • Langrenn - felles løft i Hallingdal

  08.10.2015
  Destinasjonane i Hallingdal går saman om å profilere regionen som ein av dei beste langrennsregionane i Europa. Pressemelding 071015 - "Felles løft skal fronte Hallingdal som en av Europas beste langrennsregionar." Her finn du den nye informasjonsbrosj...
  Les meir
 • Bli flyktningvenn

  01.10.2015
  Bli flyktningvenn! Ål frivilligsentral og flyktningtenesta i Ål kommune har no starta opp tilbodet «Flyktningvenn». Som flyktningvenn vert ein kopla saman med ein busett flyktning (eller flyktningfamilie). For flyktningane som kjem til Ål vil det vere...
  Les meir
 • Høge sprang

  30.09.2015
  Kreative miljø i Ål og Vang i Valdres har inngått samarbeid om å løfte næringslivet i Hallingdal og Valdres til nye høgder. Kommunal – og moderniseringsdepartementet tykte samarbeidet var såpass spenstig at dei løyva 1,65 millionar kroner til prosjekte...
  Les meir
 • Trafikksikker kommune

  17.09.2015
    Ål kommune vart den 16. september 2015 godkjent som ei trafikksikker kommune. Diplomet er et bevis på dette. I tillegg fekk Ål kommune ein sjekk på kr 50.000 frå Buskerud fylkeskommune, samferdselsavdelingen. Ål er fyrste kommune i Buskerud og tredje...
  Les meir
 • Har du rom for ein til?

  07.09.2015
  Mange born og unge i Buskerud treng ein fosterheim. Ein heim med alminneleg omsorg og tryggleik. Er du nyfiken på kva det inneheld å vere fosterheim? På www.fosterhjem.no finn du informasjon om det å vere fosterforelder og oversikt over informasjonsmøt...
  Les meir
 • Er DU ny skogeigar?

  03.09.2015
  Kjære nye eller blivande skogeigar. Kjenner du skogbruket i din region? Kva med å sørgje for at skogeigedomen gir enda større avkastning? Vi inviterer deg til å bli med på ein informasjonskveld for nye skogeigarar. Informasjonen vi ønsker å dele med de...
  Les meir
 • Nytt nasjonalt legevaktnr.

  01.09.2015
    Frå 1. september er nummeret 116117 Frå 1. september har legevakta same nummer i heile landet: Det sekssifra nummeret 116117. Frå då av vil du kome til legevakta der du oppheld deg uansett kor i Noreg du ringer frå. Nummeret fungerer både frå...
  Les meir
 • Ål Frivilligsentral

  25.08.2015
  Kurstilbod hausten 2015
  Les meir
 • Enklare å betale

  23.07.2015
  opprett eFaktura eller AvtaleGiro AvtaleGiro: AvtaleGiro er ei teneste for automatisk betaling av faste rekningar. Det vil seie at banken sørger for at rekningane vert betalt direkte frå kontoen din på forfallsdato. Du beheld full oversikt og kontroll...
  Les meir