Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Utvalt kulturlandskap Leveld

 Gurigard, Leveld. Foto: Jørn Jensen

Høyring

Høyring - Forvaltningsplan for Leveld - Utvalt kulturlandskap i jordbruket - mars 2018

Fylkesmannen sender med dette på høyring forslaget til forvaltningsplan for Leveld – utvalt kulturlandskap i Ål kommune. Forvaltningsplanen skal vere ein rettleiar for grunneigar/brukar og forvaltninga for å ta vare på kulturlandskapet i Leveld.

Utvalde kulturlandskap i jordbruket

Formålet med Utvalde kulturlandskap i jordbruket (UKL) er å sikre eit utval av godt bevarte kulturlandskap. Områda skal ha store kulturhistoriske, biologiske og økologiske verdiar, representere variasjonen av kulturlandskap knytt til jordbruket og utgjere heilskapleg landskap med struktur og innhald forma av langvarig drift.

I 2009 fekk Buskerud sitt første nasjonalt utvalde kulturlandskap på Steinssletta i Ringerike og Hole kommunar. I januar 2017 bad Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren alle fylka om å fremme to til tre nye kulturlandskapsområde i sitt fylke. Ål kommune vart kontakta før vi sende forslaga med kandidatar frå Buskerud. Kommunen var positiv og informerte grunneigarane undervegs i prosessen.

Leveld vart i mai 2017 valt ut som eitt av ti nye område etter formell utveljing av Klima- og miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD). Desse verdiane vart lagt til grunn:

  • Leveld i Ål er ei bygd med tun på rekke i dalsida. Bygda har god bevart struktur med teigdelt innmark, steingjerde og rydningsrøyser
  • Eit av særprega til Leveld er at beitemarkene er samanhengande frå bygda til heimstølane. Dei smale teigane strekkjer seg frå dalbotnen og oppover til utmarka, frå ca. 700 - 950 moh.
  • Jordbrukslandskapet i Leveld er ein god representant for fjellbygdene i Buskerud og fortel ein viktig del av jordbrukshistoria i fylket.

Leveld er ei levande jordbruksgrend i Nordbygdene i Ål, i ein sidedal til hovuddalføret Hallingdal. Grenda ligg om lag 15 km frå kommunesentrumet Sundre. Her er om lag 50 bruk og totalarealet er på rundt 6700 daa. Side 2 av 2

Høyringa

Utkast til forvaltningsplan er lagt ut på Fylkesmannen i Buskerud si heimeside www.fylkesmannen.no/buskerud, samt under Høyringar og kunngjeringar hjå Ål kommune, http://www.aal.kommune.no/plan-og-regulering/horinger/. Planutkastet finst ikkje i trykt versjon, men dersom nokon ønsker å få tilsendt forslaget i posten kan du tinge han på e-post hjå fmbumsh@fylkesmannen.no. Frist for å gje uttale til forvaltningsplanen er sett til 1. mai 2018.

Send høyringssvar til Fylkesmannen i Buskerud på e-post til fmbupost@fylkesmannen.no, eller til Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen.

Alle grunneigarane i Leveld er inviterte til årsmøte i UKL Leveld torsdag 5. april. Her vil planen bli presentert. Kunnskapsgrunnlaget vil bli oppdatert heilt fram til planen er endeleg stadfesta.

I tillegg til instansane på adresselista er det anledning også for andre til å sende uttale til høyringsutkastet.

 

Leveld forvaltningplan - Høyringsutkast (mars 2018).pdf

Høyringsbrev_22032018.pdf

Adresseliste_forvaltningsplan_Leveld_mars_2018.pdf

 

Lenker: 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/kulturlandskap/utvalgte-kulturlandskap

http://www.steinssletta.no/

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Kulturlandskap/

http://www.riksantikvaren.no/Tema/Landskap/Utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket

Dokument:

Forvaltningsplan Leveld 2008 del 1.pdf

Forvaltningsplan Leveld 2008 del 2.pdf

Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Buskerud - ti år etter.pdf

NIBIO_RAPPORT_2016_2_116_Tilstandsvurdering av kulturlandskapet i Telemark og Buskerud.pdf

Nyhetsbrev_juli_2017_utvidelse.pdf

Oppdatering naturtypelokaliteter2012_Biologisk mangfold kartlegging_Ål.pdf

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket - nye områder 2017-2020 - Tilråding til LMD og KLD.pdf