Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

SFO

SFO-tilbodet i Ål

Etter Opplæringslova § 13-7 skal kommunen ha eit tilbod om skulefritidsordning (SFO) før og etter skuletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilde behov på 1.-7. trinn:

«Skulefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skulefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.

SFO er ikkje ein del av grunnskuleopplæringa og er eit frivillig tilbod. Opplæringslova slår fast at kommunen kan krevje alle utgifter til SFO dekt gjennom foreldrebetaling. I Ål vert ein sum tilsvarande eit tidlegare statstilskot overført til skulane og er med på redusere andelen på foreldrebetalinga.

Utgangspunktet for dimensjoneringa av SFO-tilbodet ved barneskulane i Ål, er søknadane som kjem inn i hovudopptaket. Hovudopptaket har søknadsfrist 1. mars. Etter vedtektene for SFO, skal det vere minst 6 elevar påmeldt for at det skal bli oppretta eit tilbod.

Elevar med SFO-ordning har ikkje rett på gratis skuleskyss dei dagane dei er påmeldt SFO.

Informasjonshefte om SFO

Slik søkjer du SFO-plass

Søknad om SFO-plass skal skje via Visma Flyt Skule (VFS) sin føresettportal. For å kome til den elektroniske søknaden, må du logge deg på med ID-porten, og det er anbefalt å nytte Edge eller Google Chrome som browser. 

Dersom du har spørsmål eller ynskjer hjelp til å fylle ut den elektroniske søknaden, kan du ta kontakt med Servicetorget på Tingstugu eller ein av skulane.

Svar på søknader vert sendt ut elektronisk via kommunen sin Svar ut-teneste.

Det er den som søkjer om SFO-plass som blir rekningsmottakar. Ved endring av rekningsmottakar, må du ta kontakt med oppvekstkontoret.

Det er opningstida til SFO som er utgangspunkt for omfang og betalingssats. Innmeldt behov er til bruk for skula og har ikkje innverknad på betaling. 

Søknad om SFO-plass

Søknad via VFS føresettportal skal nyttast både i samband med hovudopptaket (søknadsfrist 1. mars) og dersom du søkjer ny plass i løpet av SFO-året. Tildeling av plassar utanom hovudopptaket vil vere avhengig av ledig kapasitet.

Dersom du har spørsmål eller ynskjer hjelp til å fylle ut den elektroniske søknaden, kan du ta kontakt med servicetorget på Tingstugu eller ein av skulane.

Rettleiing for å søkje SFO-plass finn du her.

Søk SFO-plass her. 

Endring av tildelt SFO-plass

Det kan søkjast eller meldast inn fylgande endringar:

 • Søknad om utviding av SFO-plass
 • Søknad om endring av dagvalg/opphaldstid
 • Melding om oppseiing av delar av SFO-plass 

Utviding av SFO-plass vert tildelt etter ledig kapasitet.

Etter vedtektene er det to månader oppseiingstid, rekna frå den1. i månaden etter at oppseiinga er motteke.

Rettleiing for å søke om endring av SFO-plass

Søknad om endring av SFO-plass

Oppseiing av heile SFO-plassen

Etter vedtektene er det to månader oppseiingstid, rekna frå den 1. i månaden etter at oppseiinga er motteke.

Rettleiing for å seie opp heile SFO-plassen finn du her.

Meld inn oppseiing av heil SFO-plass her.

Opningstider

Opningstidene ved SFO vil vere frå kl 07.30 og fram til skulen startar og frå skuleslutt og fram til kl 16.30 ved alle skulane i Ål.

Her ser du oversikt for opningstider for SFO ved skulane i Ål:

Opningstider SFO 

Ferie-SFO

Det vert arrangert ferie-SFO ved ein av skulane i sentrum:

 • Frå 1. august og fram til planleggingsdagane før skulestart
 • Haustferien
 • Vinterferien
 • Frå skuleslutt og fram til 30. juni

Det vert sendt ut eigen bindande påmelding til ferie-SFO. Ferie-SFO er ikkje inkludert i den ordinære foreldrebetalinga og vert fakturert i tillegg.

SFO er stengt

SFO er stengt på fylgjande dagar:

 • Planleggingsdagar
 • Juli
 • Jule- og påskeferie
 • Andre fridagar jf vedteken skulerute

Desse dagane vert det ikkje arrangert ferie-SFO.

Betalingssatsar/betalingsreglement

Betalingsreglement for skulefritidsordning/SFO pr. 01.01.2021

1. Betalingssats
0-6 timar kr 1 100,- pr. månad
6,05-10 timar kr 1 650,- pr. månad
10,05-16 timar kr 2 150,- pr. månad
Over 16 timar kr 2 500,- pr. månad

2. Moderasjonsordningar
a) Reduksjon i foreldrebetalinga for elevar med SFO-plass på 1. og 2. trinn
Ingen familiar skal bruke meir enn maksimalt seks prosent av inntekta til å betale for ein SFO-plass. Gjeld hushaldningar som kan dokumentere ei  samla skattepliktig kapital- og personinntekt på mindre enn kr 416 667,- jf. siste skattemelding.
Frå 01.08.2021 gjeld ordninga også for elevar på 3. og 4. trinn. 
b) Gratis SFO for elevar på 5.-7. trinn med særskilde behov og som er tildelt SFO-plass. 

3. Ferie-SFO
Kr 200,- pr. dag

4. Mat i SFO
Mat i SFO skal vere sjølvfinansiert og kjem i tillegg til sats for foreldrebetaling.

5. Leksehjelp
Dersom leksehjelp vert lagt til eit tidspunkt med SFO, skal denne tida kome til fråtrekk. 

6. For sein henting
Føresette som gjentatte gonger ikkje hentar sine barn til rett tid, må etter ein skriftleg advarsel betale kr 200,- pr. påbegynt ½ time ved for sein henting.

7. Utsending av faktura
Det vert sendt faktura for tilbodet som fylgjer skuleruta fordelt på 11 månader. Ev. ferie-SFO vert fakturert i tillegg. Forfallsdato den 20. i kvar månad.

8. Manglande betaling
Ved manglande foreldrebetaling i meir enn to månader, vert det sendt varsel om oppseiing av plassen.  

Moderasjonsordningar

Det er to moderasjonsordningar i SFO:
a) Inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for hushaldningar med elevar på 1. og 2. trinn. Frå 01.08.2021 er det forslag om at ordninga også skal gjelde for 3. og 4. trinn. Ordninga skal sikre at ingen familiar skal bruke meir enn maksimalt seks prosent av inntekta til å betale for ein SFO-plass.

Hushaldningar som kan dokumentere ei samla skattepliktig kapital- og personinntekt på mindre enn kr 416 667,- jf. siste skattemelding, kan søkje om redusert betalingssats.

b) Gratis SFO for elevar på 5.-7. trinn med særskilde behov og som er tildelt SFO-plass.

Føresette med elevar på 1.-4. trinn må søkje om ordninga ved å sende inn elektronisk skjema. For elevar på 3.-4. trinn vert det teke atterhald om at ordninga vert innført.

Her kan du sende inn søknad om redusert foreldrebetaling

Elevar på 5.-7. trinn treng ikkje sende inn søknad.

Siste skattemelding skal leggjast med som dokumentasjon. Dersom husstanden har ein vesentleg eller varig endring av inntekta i forhold til kva skattemeldinga viser, må det i tillegg leggjast med lønnslipp, vedtak frå NAV eller annan dokumentasjon på endra inntekt.

Her finn du meir informasjon om moderasjonsordningane
 

Vedtekter

Det er utarbeidd vedtekter for SFO ved skulane i Ål kommune.

Gjeldande vedtekter for SFO i Ål kommune finn du her.