Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Sundre barnehage

Adresse

Postadresse:Torget 1, 3570 Ål
Besøksadresse: Gartnarvegen 1, 3570 Ål

Sundre bhg
Generell informasjon

Sundre barnehage har to hus, Hallingstugu og Låven. Det er tre avdelingar på kvart hus.

Litt om namna på husa og avdelingane:

Sjølve våningshuset på garden vart i gamle dagar kalla stugu eller hallingstugu. Huset var ofte delt på tvers med eit rom i kvar sin gavl - stugu og kleven, opphaldsrom og soverom. Nokon hadde eit rom ved sida av kleven, kammerset. Låven var delt i tre; i midten var treskelåven og underlåven. I den enden som snudde mot fjøset var forlu, i andre enden var bråtet der dei oppbevarte kornet - lue og bråtet. Det kunne vere eit uthus i tilknyting til låven, skålen.

Avdelingane Stugu, Kleven, Bråtet og Lue har 18 heile plassar for barn i alderen 3-6 år. Barnetalet vert redusert med ein for kvart barn under 3 år på desse avdelingane. Stugu og Bråtet tek imot dei eldste. På Kleven og Lue går mellombarna. Kammerset og Skålen har 9 heile plassar for barn i alderen 0-3 år.

Uteområdet:

Me har eit stort og variert uteområde. Sundre barnehage heldt til på Prestegardsjordet i Ål sentrum med direkte tilgang til Ål Skulepark som er eit tilrettelagt park-, natur- og aktivitetsområde. To gonger i året reiser me til Bosset som ligg på Veståsen. Der har me fast turplass. Me har kort veg til Ål Kulturhus med bibliotek og Nesch-museum.

Pedagogisk plattform

Vår visjon:

Kvart menneske er ei øy. Mellom oss går bruer. Det viktigaste for alle som arbeider i Sundre barnehage er å skape eit miljø der kvart einskild barn kan utvikle positiv sjølvoppfatting og god sosial kompetanse. Me ynskjer å vere allsidige og kreative og ta vare på mangfaldet. 

Me brukar Kari Lamer sitt rammeprogram "Du og jeg og vi to" som hjelp i dette arbeidet. Attendemelding frå foreldre og observasjon av barna stadfestar at dette arbeidet har positiv verknad på miljøet barna imellom. Dei vaksne er modellar for barna i alt dei gjer. Me har derfor fokus på vaksenrolla og utviklinga av denne. Me vektlegg kunnskap om god og utviklingsstøttande dialog og positive samspel mellom barn og vaksne. Dess eldre barna er, dess fleire val kan dei ta sjølv, men dei minste kan ôg bestemme noko. Medverknad er ein føresetnad for trivsel.

 

Vårt grunnsyn:

Barna skal ha høve til å utvikle grunnleggande tryggleik

Barna skal kjenne at dei er viktige og verdfulle menneske

Barna skal få uttrykke seg og påverke alle sider av livet i barnehagen

Barna skal få grunnleggande og nyttig kunnskap 

 

Dei har krav på

            Omsorg

            Å bli møtt med respekt

            Å bli sett og høyrd

            Å bli anerkjend

 

Barn lærer gjennom

            Eigne opplevingar

            Eigen deltaking

            Eigen erfaring

            Samhandling med andre; barn og vaksne

            Meistring

            Refleksjon over eigne handlingar

            Refleksjon over andre sine handlingar

 

Dei vaksne må difor

            Vere gode rollemodellar:

                        Ta seg tid til å gi omsorg

                        Ta seg tid til å observere og vere lydhøyre

                        Ta seg tid til å lytte til og reflektere saman med barna

                        Finne balansen mellom å styre og støtte barna i deira utvikling

                        Finne og synleggjere det positive hjå kvart einskild barn

                        Vere hjelpsame

                        Vere høflege

 

            Skape ein positiv og god kvardag:

                        Legge til rette for gode opplevingar

                        Legge til rette for leik

                        Legge til rette for læring i høve alder og modning

                        Vere aktivt og støttande tilstades

                        Dele glede med andre

                        Legge vekt på positive samspel

                        Gi høve til medverknad

                        Imøtekome barna sine interesser

                        Ta del i barna sine aktivitetar

 

Opningstider

Barnehagen er open frå 07.00 -17.00 fem dagar i veka. Barnehagen er stengd i vekene 29 og 30, jul og påske. 

Planleggingsdagar 2019

  • 02.01.2019

  • 21.06.2019 

Planar

 

 

Årsplan 2018/2019

Handlingsplan våren 2019

Råd og utval

Leiar i FAU:

Nina Aamot 911 41 021

Leiar i SU:

Unn Perstølen 901 47 055

Felles informasjon

Her finn du felles informasjon som gjeld barnehagane i Ål kommune

Sundre barnehage

Besøksadresse:

Gartnarvegen 1
3570 Ål

Postadresse:

Torget 1
3570 Ål

Telefon: 32 08 51 50

Kontaktperson: Tone Lyngvi

Tittel: Styrar

Telefon: 992 87 917