Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Nordbygdene barnehage

Postadresse: Torget 1, 3570 Ål

Adresse

Postadresse: Torget 1, 3570 Ål
Besøksadresse: Nordbygdvegen 948, 3570 Ål

 

Generell informasjon

Nordbygdene barnehage er ein kommunal barnehage med 36 plassar fordelt på to avdelingar. Dei fleste borna som går her kjem i frå bygdene Votndalen, Leveld og Vats. Desse tre småbygdene vert tilsaman kalla Nordbygdan.

Barnehagen har vore i drift sidan hausten 1989. Nordbygdene barnehagen ligg vegg i vegg med Leveld skule, og har eit tett samarbeid m/skulen når det gjeld uteleikeplass, turområde, bruk av gymsal og felles personalrom.

Rundt omkring oss har me ei levande bygd med gardsdrift, husdyr og flotte turområde i skogen og på fjellet. På vinteren er me så heldige å ha akebakke og oppkøyrde skiløyper på jordet rundt barnehagen/skulen, og lysløypa er like ved.

Visjon og grunnsyn

"Me vil, me kan - leik og lærdom hand i hand"

Alle born som går i Nordbygdene barnehage skal:

  • verte respekterte og verdsatt for den dei er
  • utvikle grunnleggande tryggleik til seg sjølv og andre
  • oppleve omsorg, tillit og venskap i eit aldersblanda fellesskap
  • delta i  leik og aktivitetar som gjev dei kjensle av meistring, glede og meiningsfull læring
  • vere i fysisk aktivitet ute og inne heile året
  • oppleve nærleik og kjennskap til eit levande bygdemiljø med fokus på vår kulturarv, lokalhistorie og positive naturopplevingar
  • oppleve kontakt og samspel mellom ulke aldersgrupper slik at overgangen i frå barnehagen til skulen blir trygg og god
  • få uttrykke sine meiningar og vere med å påverke kvardagen i barnehagen

Ein "Være sammen"- barnehage

Nordbygdene barnehage har tatt i bruk programmet "Være sammen" som er utarbeida av Pål Roland m/fleire. Ved å arbeide systematisk med dette programmet over tid vil me styrke barnehagen sitt psykososiale miljø slik at alle born skal kjenne seg verdsatt og inkludert i fellesskapet.

Me legg difor vekt på:

- gode relasjonar mellom barn og vaksne

- den autoritative vaksenstilen (dvs. varme og tydelege vaksne i samspel med medverkande barn)

- barns sosiale kompetanse og handtering av utfordrande adferd

- fagleg kompetanseheving og veiledning av personalet

Progresjonsplan for Være sammen.pdf

Opningstid

07.00 - 17.00

Barnehagen er stengt i påske og jul, samt veke 29 og 30.

 

Planleggingsdagar barnehageåret 2018/2019:

* Fredag 31.mai 2019 

* 15. og 16. august  2019

 

Planleggingsdagar barnehageåret 2019/2020:

* Måndag 18.november 2019

* Onsdag 26.februar 2020

* Fredag 22.mai 2020

* To dagar i august 2020

Råd og utval

FAU 2018/2019:

* Laila Moen (tlf. 97027702) - leiar

* Helene Tolpinrud Uhlen (t.f. 94145041) - nesteleiar

* Ragna Torkelsgard

* Ragnhild S.Thoen

 

SU 2018/2019:  

* Jonas Holen - leiar

* Laila Moen - nestleiar

Nordbygdene barnehage og Leveld skule har felles SU; - 4 foreldre, 4 tilsette, 2 elevar, 1 politikar.  Styrar og rektor deltek på møtene som sakshandsamar og referent.

Felles informasjon

Her finn du felles informasjon om barnehagane i Ål kommune.

Nordbygdene barnehage

Besøksadresse:

Nordbygdvegen 948
3570 Ål

Postadresse:

Nordbygdvegen 960
3570 Ål

Telefon: 32 08 54 70

Kontaktperson: Einfrid Hagen

Tittel: Styrar

Telefon: 995 27 757