Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommuneplanen

Kommuneplanen består av tekstdelen, arealdelen og økonomiplanen. Tilsaman er dette det viktigaste styringsverktøyet vedteke av kommunestyret.

Kommunal planstrategi 2017-2019

Kommuneplanens tekstdel

Kommuneplanens tekstdel gjeld for 2015-2027 og omfattar mål for utviklinga i Ål og retningsliner for kommunal tenesteproduksjon.

Arealdelen av kommuneplanen

Arealdelen av kommuneplanen inneheld kart og føresegner for arealbruken.
I tillegg fins kommunedelplanar for ulike tema og arealplanar som syner forvaltinga av areal og andre naturressursar, sjå lista under andre planar og i planarkivet.

Ein gong i kvar kommunestyreperiode skal politikarane i Ål vurdere om kommuneplanen, arealdelen eller nokre av kommunedelplanane skal endrast. Det er då dei vedtek planstrategien som viser kva planar kommunestyret ynskjer å revidere når.

Kommunedelplan for Sundre

Tettstaden har ein eigen arealplan. Komunedelplanen for Sundre er vedteke 21.09.2017. Planen omfattar arealet mellom Granhagen i vest og Sando i aust. I tillegg ligg Øvre-Ål og Vestlia innanfor planområdet. Planen inneheld plankart og føresegner. Plankartet er i pdf versjonen delt i fleire kartblad. Dette fordi omsynssoner gjer kartet vanskeleg å lese. Planen er vedteke med alle omsynssonene som ligg i dei ulike kartblada. Planen kan også sjåast på kommunekart på pc og nettbrett.

Kommunekart

Plankart Kommunedelplan for Sundreområdet

Vedteke plankart_Kommunedelplan for Sundreområde_.pdf

Kommunedelplan for Sundreområdet_inkl omsynssone jord og flaumskred godkjent 21.09.2017.pdf

Kommunedelplan for Sundreområdet_inkl omsynssone reg.planar som framleis skal gjelde_godkjent 21.09.2017.pdf

Kommunedelplan for Sundreområdet_inkl omsynssone snøskred godkjent 21.09.2017.pdfKommunedelplan for

Kommunedelplan for Sundreområdet_inkl omsynssone fareområde støy godkjent 21.09.2017.pdf

Sundreområdet_inkl omsynssone steinsprang godkjent 21.09.2017.pdf

Kommunedelplan for Sundreområdet_inkl fareområde Flaum godkjent 21.09.2017.pdf

Føresegner

Vedteke føresegner kommunedelplan for Sundreområdet.pdf

 

Kommunedelplan for Primhovda

Kommunedelplan for Primhovda kartet og planføresegnene kan du lesa her.


Økonomiplanen

viser prioritering av investerings- og driftstiltak i den neste 4 års perioden.

Økonomiplan 2016-2019 framlegg til handsaming i kommunestyret