Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar

Høyringar 

 

Reguleringsendring Slekaberget Sør, planID 2020001

Reguleringsendring for Slekaberget Sør leggjast ut til offentleg ettersyn i samsvar med vedtak i sektorutval for teknisk, næring og ressurs den 23.06.2020, sak 57/20. Dette i medhald av plan- og bygningslova § 12-10.

Føremålet med reguleringsendringa er å flytte fire eksisterande tomter til ein betre plassering. Planarbeidet omfattar sørlig del av gjeldande reguleringsplan for Slekaberget, planID 2000006.

Planframlegget er tilgjengeleg på servicetorget og på Ål kommune si heimeside under Plan og regulering, og vidare i planarkivet. Planen har planID 2020001.

Eventuelle merknader til planframlegget vert å sende skriftleg til Ål kommune på postmottak@aal.kommune.no eller Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål innan 18.09.2020.

 

Planstrategi for Ål kommune 2020-2023

Kommuneplanutvalet har vedteke å legge ut planstrategien  ut på høyring med høyringsfrist 1. september.

Dokumentet er ein 'plan for planane' og  inneheld ei opplisting av gjeldande planar og når dei skal reviderast. Innspel vert å sende postmottak@aal.kommune.no.

 

2. gongs offentleg høyring - Hallingdal feriepark, byggetrinn 2, planID 2015001

Detaljplan for Hallingdal feriepark, byggetrinn 2, med tilhøyrande utbyggingsavtale, er lagt ut på offentleg høyring i tråd med plan og bygningslova § 12-10 og §17-4.

Planframlegget omfattar området vest for Kvinda. Endringar i planframlegget sidan 1. gongs off. høyring:
- Planen inneheld to ulike planalternativ for gangkryssing av riksveg 7 ved Vangen
- Ny vegtilkomst til området frå aust.

Planmaterialet inneheld plankart,  føresegner, planskildring, utbyggingsavtale og andre vedlegg. Framlegg til plan finn du på Ål kommune sine heimesider under Plan og regulering, og vidare i planarkivet. Planen har planID 2015001. Eventuelle merknader må sendast postmottak@aal.kommune.no Utvida frist er 7. august 2020.

Høyringsbrev 2. gongs offentleg høyring - Hallingdal feriepark, byggetrinn 2

Kunngjeringar

Reguleringsendring for del av Detaljregulering for Ål kulturhus - planID 2017002

Ål kommune vedtok den 01.07.2020 delegert vedtak, reguleringsendring for del av "Detalregulering for Ål kulturhus". Dette i medhald av plan- og bygningslova § 12-14. Vedteke plan finn du i planarkivet, planID 2017002.
Området sør for Ål kulturhus som før var regulert til kiss&ride er nå regulert til fortau, bilveg og parkering.

Vedtaket kan i samsvar med plan- og bygningslovas §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage vert å sende skriftleg til Ål kommune, 3570 ÅL, postmottak@aal.kommune.no. Klagefristen er 3 veker, rekna frå den dagen vedtaket kom fram.

 

Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Ål kommune
Ål kommunestyre fastsatt den 11.06.2020 i sak 43/0, ny forskrift om motoferdsel i utmark og vassdrag for Ål kommune med heimel i lov 10. juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag §§ 4 og 5.

Forskrifta trer i kraft en måned etter at den er kunngjort i Norsk Lovtidend. Frå same tidspunk vert forskrift vedteke av Ål kommunestyre 25. august 1988, k-sak 103/88 oppheva.

Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Ål kommune

Det er ikkje klagerett på forskrift jfr. forvaltningslova.Reguleringsendrin for del av Ulahagen - Votna bustadfelt - planID 1988002

Ål kommune vedtok den 27.05.2020 i sak 20/00579, delegert vedtak reguleringsendring for del av "Ulshagen - Votna bustadfelt" med tilhøyrande plankart. Dette i medhald av plan- og bygningslova § 12-14. Vedtaken plan finn du i planarkiv, planID 1988002.

Ca. 470 m2 av friområde F3 er no omregulert til bustad, plankart.

Vedtaket kan i samsvar med plan- og bygningslovas §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage vert å sende skriftleg til Ål kommune, 3570 ÅL, postmottak@aal.kommune.no. Klagefristen er 3 veker, rekna frå den dagen vedtaket kom fram.

 

Reguleringplan for Gullhagen industriområde - planID 2013004 
Ål kommunesstyre vedtok den 23.01.2020, sak 04/20, Reguleringsplan for Gullhagen industriområde med tilhøyrande plankart og planføresegner. Dette i medhald av plan- og bygningslova §12-12.   Vedteken plan finn du i planarkiv, planID 2013004.

Vedtaket kan i samsvar med plan- og bygningslovas §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage vert å sende skriftleg til Ål kommune, 3570 ÅL, postmottak@aal.kommune.no. Klagefristen er 3 veker, rekna frå den dagen vedtaket kom fram.

 

 

Varsel om oppstart av planar


Varsel om oppstart av planarbeid – Reguleringsendring for del av Torpo industriområde og masseuttak, planID 2017008


Det vert med dette varsla om igangsetting av reguleringsendring for del av «Torpo industriområde og masseuttak» i medhald av plan- og bygningslova §§ 12-8 og 12-14.

Formålet med planarbeidet er å endre punkt 5.11 i planføresegna til: «Nye bygg med innlagt vatn skal koplast til offentleg VA og felles anlegg for slokkevatn.»

Informasjon om reguleringsendringa finn du her og i Ål kommunes planarkiv under planID 2009006.

Planarbeidet vert utført av Ål kommune. Eventuelle merknader kan sendast skriftleg til Ål kommune, Torget 1 3570 Ål eller på e-post til postmottak@aal.kommune.no, innan 18.07.2020.

 

Varsel om oppstart av planarbeid – Reguleringsendring for del av Wangen næringsområde, planID 2017008

Det vert med dette varsla om igangsetting av reguleringsendring for del av «Wangen næringsområde» i medhald av plan- og bygningslova §§ 12-8 og 12-14.

Formålet med planarbeidet er å legge til følgande punkt i planføresegna: «Nye bygg med innlagt vatn skal koplast til offentleg VA og felles anlegg for slokkevatn».

Informasjon om reguleringsendringa finn du her og i Ål kommunes planarkiv under planID 2017008.

Planarbeidet vert utført av Ål kommune. Eventuelle merknader kan sendast skriftleg til Ål kommune, Torget 1 3570 Ål eller på e-post til postmottak@aal.kommune.no, innan 18.07.2020.