Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar

Høyringar

Offentleg ettersyn - Endring av reguleringsplan Kroktjørnvegen

Sektorutval for teknisk, næring og ressurs vedtok i møte den 26. mars med heimel i plan og bygningslova § 12-10 å leggje ut endring av reguleringsplan – Kroktjørnvegn til offentleg ettersyn. 

Reguleringsendringa omfattar mindre endringar og justeringar i høve til gjeldande reguleringsplan for Kroktjørnvegen, planID 2006013. Sektorutval for teknisk, næring og ressurs vel å leggja ut to forskjellige planforslag med alternative vegløysingar for den nedre delen av Kroktjørnvegen i forbindelse med åtkomsten til eigedomar i Stavestølvegen på offentleg ettersyn.

Planframlegget er tilgjengeleg på servicetorget og på Ål kommune si heimeside under planar og regulering – planarkivet, http://www.hallingkart.no/webplan0619/ – søk opp planid 2011001.

Eventuelle merknader til planframlegget vert å sende Ål kommune på postmottak@aal.kommune.no eller Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål innan 25. mai 2019.

Du kan sende innspel elektronisk via denne lenka.Kommunedelplan for beitebruk - Høyringsfrist 25.05.2019


Kunngjeringar

Kunngjering - Detaljregulering Sutøyvegen - N14

Ål kommunestyret vedtok i møte den 21.02.2019, sak 5/19, detaljreguleringsplan for Sutøyvegen N14 med tilhøyrande planomtale, planføresegner og plankart. Dette i medhald av plan- og bygningslova §12-12. Området er no regulert til næring.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2018005. Vedtaket kan påklagast i samsvar med forvalningslova § 28. Klagefristen går ut 19.03.2019.

 

Kunngjering - Detaljregulering Leksvolvegen del av eigedom 114/51

Ål kommunestyret vedtok i møte den 21.02.2019, sak 4/19, detaljreguleringsplan for Leksvolvegen del av eigedom 114/51 med tilhøyrande planomtale, planføresegner og plankart. Dette i medhald av plan- og bygningslova §12-12. Området er no regulert til bustad og leikeplass.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2018002. Vedtaket kan påklagast i samsvar med forvalningslova § 28. Klagefristen går ut 19.03.2019.

Varsel om oppstart av planar