Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar

Høyringar 

Avfallsforskrift - høyringsfrist 15. oktober 2020

Høyring - forskrift for avfallsbehandling

 

Revisjon arealdelen av kommuneplanen - offentleg ettersyn av planprogram og overordna arealføringar for kommunens arealbruk

I samsvar med plan- og bygningslova §11-12 varslar Ål kommune oppstart av planarbeid - revisjon av arealdelen i kommuneplanen.

Med heimel i plan- og bygningslova §11-13 har Ål kommune utarbeida forslag til planprogram for revisjon av arealdel i kommuneplanen. Kommuneplanutvalet vedtok den 10. august 2020 i sak 4/20 å legge planprogrammet ut til offentleg ettersyn og overordna arealføringar for kommunen sin arealbruk på høyring i perioden 28. august til 16. oktober.

For offentlege høyringsinstansar så skal planprogrammet opp til regionalt planforum den 6. oktober.

Varsel om oppstart av planarbeid og planprogram vert annonsert i Hallingdølen laurdag 29. august.

Planprogram m/ vedlegg finn du under og det er også tilgjengeleg på servicetorget og i kommunens planarkiv under planID 2020002.

Det vert informasjonsmøte på Torpomoen 24. september og 6. oktober kl 19.00. Pga. covid-19 situasjonen vil det vere krav om påmelding, sjå planprogram for meir informasjon om informasjonsmøta. Meld deg på til postmottak@aal.kommune.no eller på telefon 32 08 50 00. Oppgi kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse og gjerne informer om det er eit spesielt område du vil diskutere.

Viss det blir veldig mange påmeldte til møta må kommunen vurdere å sette opp ekstra møte. Visse det blir endringar pga. nye råd frå regjeringa vil påmeldte bli informert om dette og informasjon på kommunens heimesider vil bli oppdatert.
NB: Påmeldingsfrist 17. september for møtet den 24. september og påmeldingsfrist 29. september for møtet den 6. oktober. Møta er klokka 19.00

Frist for innspel til arealdelen 1. november. Ved innspel til arealdelen så ønsker vi at mal for innspel skal nyttast.

Forslag til planprogram

Overordna arealføringar for kommunens arealbruk

Status gjeldande arealdel

Mal for innspel


Spørsmål knytt til den vidare prosessen kan rettast til sakshandsamar Sandra Marie Paulsen på sandra.paulsen@aal.kommune.no eller tlf. 32 08 50 00 (kl. 9-15).

Reguleringsendring Slekaberget Sør, planID 2020001

Reguleringsendring for Slekaberget Sør leggjast ut til offentleg ettersyn i samsvar med vedtak i sektorutval for teknisk, næring og ressurs den 23.06.2020, sak 57/20. Dette i medhald av plan- og bygningslova § 12-10.

Føremålet med reguleringsendringa er å flytte fire eksisterande tomter til ein betre plassering. Planarbeidet omfattar sørlig del av gjeldande reguleringsplan for Slekaberget, planID 2000006.

Planframlegget er tilgjengeleg på servicetorget og på Ål kommune si heimeside under Plan og regulering, og vidare i planarkivet. Planen har planID 2020001.

Eventuelle merknader til planframlegget vert å sende skriftleg til Ål kommune på postmottak@aal.kommune.no eller Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål innan 18.09.2020. 

2. gongs offentleg høyring - Hallingdal feriepark, byggetrinn 2, planID 2015001

Detaljplan for Hallingdal feriepark, byggetrinn 2, med tilhøyrande utbyggingsavtale, er lagt ut på offentleg høyring i tråd med plan og bygningslova § 12-10 og §17-4.

Planframlegget omfattar området vest for Kvinda. Endringar i planframlegget sidan 1. gongs off. høyring:
- Planen inneheld to ulike planalternativ for gangkryssing av riksveg 7 ved Vangen
- Ny vegtilkomst til området frå aust.

Planmaterialet inneheld plankart,  føresegner, planskildring, utbyggingsavtale og andre vedlegg. Framlegg til plan finn du på Ål kommune sine heimesider under Plan og regulering, og vidare i planarkivet. Planen har planID 2015001. Eventuelle merknader må sendast postmottak@aal.kommune.no Utvida frist er 7. august 2020.

Høyringsbrev 2. gongs offentleg høyring - Hallingdal feriepark, byggetrinn 2 

 

Kunngjeringar


Reguleringsendring for del av Kolbotn bustadfelt del 2, planID 2013001

Ål kommune vedtok den 03.09.2020 i sak 20/01637, delegert vedtak reguleringsendring for del av "Kolbotn bustadfelt del 2" med tilhøyrande planføresegner. Dette i medhald av plan- og bygningslova § 12-14. Vedtaken plan finn du i planarkiv, planID 2013001.

Vedtaket kan i samsvar med plan- og bygningslovas §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage vert å sende skriftleg til Ål kommune, 3570 ÅL, postmottak@aal.kommune.no. Klagefristen er 3 veker, rekna frå den dagen vedtaket kom fram.

Reguleringsendring Wangen næringsområde, planID 2017008
Ål kommune vedtok den 07.09.2020 i sak 20/01192, delegert vedtak, reguleringsendring for del av "Wangen næringsområde" med tilhøyrande planføresegner. Dette i medhald av plan- og bygningslova § 12-14. Vedtaken plan finn du i planarkiv, planID 2017008.

Vedtaket kan i samsvar med plan- og bygningslovas §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage vert å sende skriftleg til Ål kommune, 3570 ÅL, postmottak@aal.kommune.no. Klagefristen er 3 veker, rekna frå den dagen vedtaket kom fram.

Reguleringsendring Torpo industriområde og masseuttak, planID 2009006
Ål kommune vedtok den 10.09.2020 i sak 20/01194, delegert vedtak, reguleringsendring for del av "Torpo industriområde og masseuttak" med tilhøyrande planføresegner. Dette i medhald av plan- og bygningslova § 12-14. Vedtaken plan finn du i planarkiv, planID 2009006.

Vedtaket kan i samsvar med plan- og bygningslovas §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage vert å sende skriftleg til Ål kommune, 3570 ÅL, postmottak@aal.kommune.no. Klagefristen er 3 veker, rekna frå den dagen vedtaket kom fram.

Reguleringsendring for del av Bergstølhovda III- planID 2017005
Sektorutval for teknisk, næring og ressurs vedtok den 23.06.2020 i sak 58/20, delegert vedtak om reguleringsendring for del av "Bergstølhovda III" med tilhøyrande planføresegn. Dette i medhald av plan- og bygningslova § 12-14. 

Endringar i plankartet:Tomtene T16 - T24 har fått byggegrenser for å sikre siktliner mot Rødungen. Byggegrensene påverkar ikkje andre tilhøve i planen. 

Endringar i planføresegn:Tomtene T27, T29-T30, T32, T34 og T36-T43 som har ein hellingsgrad frå 1:4 til < 1:12 har fått utnyttingsgrad på 236 m2. På dei fleste tomtene vil fritidsbustadene plasserast i terreng som ikkje er brattare enn 1:6. Tomtene T28, T31, T33 og T35 som er dei brattaste tomtene behaldar den opphavlege utnyttingsgraden på 186 m2. Det er ikkje gjort endringar i føresegn knytt til at fyllingar ikkje kan overstige 1 meter og ikkje strekke seg lenger enn 2.5 meter frå yttervegg og i prinsippet vil ikkje terrenginngrepa bli vesentlig større enn ved den opphavlege utnyttinga på tomtene. I det store landskapsbildet vil den auka utnyttings-graden på dei aktuelle tomtene ha liten påverknad.

Plankart
Planmateriale og vedtak for reguleringsendringen finn du i planarkivet under planID 2017005.

Vedtaket kan i samsvar med plan- og bygningslovas §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage vert å sende skriftleg til Ål kommune, 3570 ÅL, postmottak@aal.kommune.no. Klagefristen er 3 veker, rekna frå den dagen vedtaket kom fram.

Reguleringsendring for del av Detaljregulering for Ål kulturhus - planID 2017002

Ål kommune vedtok den 01.07.2020 delegert vedtak, reguleringsendring for del av "Detalregulering for Ål kulturhus". Dette i medhald av plan- og bygningslova § 12-14. Vedteke plan finn du i planarkivet, planID 2017002.
Området sør for Ål kulturhus som før var regulert til kiss&ride er nå regulert til fortau, bilveg og parkering.

Vedtaket kan i samsvar med plan- og bygningslovas §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage vert å sende skriftleg til Ål kommune, 3570 ÅL, postmottak@aal.kommune.no. Klagefristen er 3 veker, rekna frå den dagen vedtaket kom fram.

Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Ål kommuneÅl kommunestyre fastsatt den 11.06.2020 i sak 43/0, ny forskrift om motoferdsel i utmark og vassdrag for Ål kommune med heimel i lov 10. juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag §§ 4 og 5.

Forskrifta trer i kraft en måned etter at den er kunngjort i Norsk Lovtidend. Frå same tidspunk vert forskrift vedteke av Ål kommunestyre 25. august 1988, k-sak 103/88 oppheva. 

 

Varsel om oppstart av planar

Varsel om oppstart av planarbeid – rullering av Plan for trafikktryggleik - Tiltaksdel 

Tiltaksdelen vert rullert årleg. Ål kommune ber om innspel til om det er strekningar eller punkt på offentlege vegar i Ål kommune som bør utbetrast. Gjeldande plan finn du her.

Eventuelle innspel kan sendast skriftleg til Ål kommune, Torget 1 3570 Ål eller på e-post til postmottak@aal.kommune.no, innan 25.09.2020.