Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar

Høyringar

Plan for trafikktryggleik - offentleg ettersyn

Sektorutval for teknisk næring og ressurs (STNR) og sektor utval for kultur og oppvekst (SUKO) har i møte den 26.06.2018, sak 59/18 (STNR) og 15/18 (SUKO) vedteke å legge plan for trafikktryggleik 2018-2021 ut til offentleg høyring med høyringsfrist 10. september 2018.  

Plan for trafikktryggleik skal reviderast for fjerde gong.
Planen er todelt: Den fireårige planen syner mål for arbeidet med trafikktryggleik og generelle overordna tiltak for ulike vegklasser, for driftstiltak gangvegar og vegar, og for tiltak knytt til haldningsskapande/trafikantretta arbeid.  

Plan for trafikktryggleik 2018-2021 - høyringsdokument.pdf

Tiltaksdel til Plan for trafikktryggleik 2018-2021.pdf

Trafikk statistikk 2018.pdf

Den er også lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget- Tingstugu. 

De kan sende elektronisk merknad via denne lenka, eller til  postmottak@aal.kommune.no, Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål.


Framlegg til nye vegnamn

Namnenemnda i Ål gjer framlegg om følgjande nye vegnamn, du finn kart ved å trykke på lenkene: 

Innafor reguleringsplan «Bjørnestølen»: 

Innafor reguleringsplan «Leikvollstølen»:

Innafor reguleringsplan «Nystølliasameiga»: 
Kart Nystølliasameiga.pdf

 

Friluftskartlegging

Friluftslivskartlegging er eit nasjonalt satsingsområde, og følgjer Miljødirektoratets rettleiar M98-2013.  Ål kommune har gjennomført kartlegging i samarbeid med andre kommunar i Buskerud, og  Buskerud fylkeskommune. 

Prosjektet har gått ut på å kartlegge areal brukt til friluftsliv, og sette ein verdi på desse areala ut frå kor mykje dei blir brukt og kor godt egna dei er til friluftslivaktivitet. Resultatet er eit temakart, som vil vere eit viktig verktøy for å ivareta areal for friluftsliv i kommunen. At det er eit temakart betyr at det er samla kunnskap om friluftslivsbruken, utan at det er eit vern av områda.

Du finn meir informasjon her.

Du kan sende innspel til postmottak@aal.kommune.no, Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål.

Her kan du sende elektronisk innspel.

Frist for innspel 23. august.

 

Høyring - Detaljregulering Leksvolvegen del av eigedom 114/51

Sektorutval for teknisk, næring og ressurs vedtok i møte den 26.65.2018 å legge Detaljregulerings Leksvolvegen del av eigedom 114/51 ut på offentleg ettersyn. Dette med heimel i plan og bygningslova § 12-10.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2018002 eller på servicetorget.

Frist for merknader er 7. september 2018. Her kan du sende merknad på planen direkte til Ål kommune.

 

Høyring - Detaljreguleringsplan for Wangen næringsområde på Torpo

Sektorutval for teknisk, næring og ressurs vedtok i møte den 29.05.2018 å legge Detaljreguleringsplan for Wangen næringsområde på Torpo ut på offentleg ettersyn. Dette med heimel i plan og bygningslova § 12-10.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2017008 eller på servicetorget.

Frist for merknader er 1. august 2018. Her kan du sende merknad på planen direkte til Ål kommune.

 

Høyring av revisjonsdokument Uste-Hallingdalsvassdraget
Frist 15.09.2018

 

 

Kunngjeringar

 Kunngjering Reguleringsendring Områderegulering Nysetlie Leveldåsen

Ål kommune vedtok den 12.07.2018, sak 18/02178, delegert vedtak om Reguleringsendring Områderegulering Nysetlie Leveldåsen med til høyrande plankart. Dette i medhald av plan- og bygningslova § 12-14. Plassering av tomt 107 er justert.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2011005

 

Kunngjering Detaljregulering Tursti Bråta og omegn
I samsvar med § 12-12 i plan– og bygningslova (PBL) vedtok Ål kommunestyre, i møte den 21.06.2018, sak 26/18, Detaljregulering Tursti bråta og omegn, planid 2017003 med tilhøyrande føresegner, plankart og planomtale.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2017003

 

Kunngjering Detaljregulering Bergstølhovda III - Sangefjell

I samsvar med § 12-12 i plan– og bygningslova (PBL) vedtok Ål kommunestyre, i møte den 21.06.2018, sak 27/18, Detaljregulering Tursti bråta og omegn, planid 2017005 med tilhøyrande føresegner, plankart og planomtale.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2017005

 

Kunngjering Detaljreguleringsplan for forretningstomt F9 - Ulshagamyrane Vest

I samsvar med § 12-12 i plan– og bygningslova (PBL) vedtok Ål kommunestyre, i møte den 21.06.2018, sak 28/18, Detaljreguleringsplan for forretningstomt F9, planid 2017011 med tilhøyrande føresegner, plankart og planomtale.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2017011

 

Kunngjering Reguleringsendring Nystølen hyttefelt - Sangefjell

Ål kommune vedtok den 24.05.2018, sak 17/01195-10, delegert vedtak om Reguleringsendring Nystølen hyttefelt – Sangefjell. Dette i medhald av plan- og bygningslova § 12-14. Planen inneheld plankart, føresegner og planomtale.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2018003

 

Kunngjering - Detaljreguleringsplan for I8 og I9 Kleivi næringspark

I samsvar med § 12-12 i plan– og bygningslova (PBL) vedtok Ål kommunestyre, i møte den 24.05.2018, sak 22/18,
Detaljreguleringsplan for I8 og I9 Kleivinæringspark, planid 2017007 med tilhøyrande føresegner, plankart og planomtale.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2017007

 

Varsel om oppstart av planar

Reguleringsendring - Rødungen høyfjellshotell - Bebyggelsesplan

Det varslast med dette om igangsetting av reguleringsendring for del av "Rødungen høyfjellshotell - Bebyggelsesplan - Planid 2001004" i medhald av plan- og bygningslova §§ 12-8 og 12-14. Planområdet ligger ved Rødungen N. Formålet med reguleringsendringa er å omregulere delar av eit friområde til ein større parkeringsplass.


Reguleringsendring - Områderegulering Nysetlie Leveldåsen

Det varslast med dette om igangsetting av reguleringsendring for del av "Områderegulering Nysetlie Leveldåsen - Planid 2011005" i medhald av plan- og bygningslova §§ 12-8 og 12-14. Planområdet ligger på Leveldåsen. Formålet med reguleringsendringa er å foreta ein mindre justering av plasseringen til tomt 107.


Reguleringsendring - Nystølliasameiga F6-10b

Det varslast med dette om igangsetting av reguleringsendring for del av "Nystølliasameiga - Planid 2013002" i medhald av plan- og bygningslova §§ 12-8 og 12-14. Planområdet ligger på Torpoåsen. Formålet med reguleringsendringa er å regulere inn ein veg til eigedom 22/192 som grenser heilt inntil planområdet.