Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar

Høyringar

Offentleg ettersyn - Endring av reguleringsplan Kroktjørnvegen

Sektorutval for teknisk, næring og ressurs vedtok i møte den 26. mars med heimel i plan og bygningslova § 12-10 å leggje ut endring av reguleringsplan – Kroktjørnvegen til offentleg ettersyn. 

Reguleringsendringa omfattar mindre endringar og justeringar i høve til gjeldande reguleringsplan for Kroktjørnvegen, planID 2006013. Sektorutval for teknisk, næring og ressurs vel å leggja ut to forskjellige planforslag med alternative vegløysingar for den nedre delen av Kroktjørnvegen i forbindelse med åtkomsten til eigedomar i Stavestølvegen på offentleg ettersyn.

Planframlegget er tilgjengeleg på servicetorget og på Ål kommune si heimeside under planar og regulering – planarkivet, http://www.hallingkart.no/webplan0619/ – søk opp planid 2011001.

Eventuelle merknader til planframlegget vert å sende Ål kommune på postmottak@aal.kommune.no eller Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål innan 25. mai 2019.

Du kan sende innspel elektronisk via denne lenka.Kommunedelplan for beitebruk - Høyringsfrist 25.05.2019


Kunngjeringar


Kunngjering - Reguleringsendring - Haugen bustadfelt del 2

Ål kommune vedtok i sak 18/00016, delegert vedtak om reguleringsendring av Haugen bustadfelt del 2 med tilhøyrande plankart, og føresegner. Dette i medhald av plan- og bygningslova §12-14. Hovudendringane er at fleire av bustadtomtene er endra til kombinert bebyggelse og anleggsformål (frittliggande småhusbebyggelse/konsentrert småhusbebyggelse), felles leikeplass er flyttet vestover og ein ny tomt for kombinert bebyggelse og anleggsformål helt aust i planområdet.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2018007. Vedtaket kan påklagast i samsvar med forvalningslova § 28. Klagefristen går ut 24.06.2019.
Kunngjering - Reguleringsendring - Kolbotn bustadfelt del 2

Ål kommune vedtok i sak 19/00912, delegert vedtak om reguleringsendring av Kolbotn bustadfelt del 2 med tilhøyrande føresegner. Dette i medhald av plan- og bygningslova §12-14. Det er ikkje lenger krav om sokkel for tomt B18-1 i føresegn 4.5. 

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2013001. Vedtaket kan påklagast i samsvar med forvalningslova § 28. Klagefristen går ut 27.06.2019.Kunngjering - Detaljregulering for H9 Torkelstjørni

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Ål kommunestyre, i møte den 16.05.2019, sak 28/19, detaljregulering for H9 Torkelstjørni, planID 2017001 med tilhøyrande føresegner, plankart og planomtale. Området er nå regulert til fritidsbustader.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2011001. Vedtaket kan påklagast i samsvar med forvalningslova § 28. Klagefristen går ut 17.06.2019.

 

Kunngjering - Reguleringsendring - Detaljregulering Ål Handelspark

Ål kommune vedtok i sak 15/02191, delegert vedtak om reguleringsendring av detaljregulering Ål handelspark med tilhøyrande plankart. Dette i medhald av plan- og bygningslova §12-14. Innkøyringa til Ål handelspark frå Stasjonsvegen er justert og innkøyringa til Ål handelspark frå Sundrejordevegen i aust er utvida.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2015003. Vedtaket kan påklagast i samsvar med forvalningslova § 28. Klagefristen går ut 17.05.2019.

 

Varsel om oppstart av planar

Varsel om oppstart av planarbeid – Reguleringsendring
for del av «Detaljregulering Kolbotn bustadfelt del 2», PlanID 2013001


Det varslast med dette om igangsetting av reguleringsendring for del av « Detaljregulering Kolbotn bustadfelt del 2», jf. plan- og bygningslovas §§12-8 og 12-14. Formålet med planarbeidet er å fjerna krav om sokkel for tomt 18-1 i planføresegn 4.5. Utviklingsavdelinga v/Ål kommune ønsker å vedta reguleringsendringa gjennom delegert mynde. Det bes om at eventuelle merknader sendast skriftleg til Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål eller postmottak@aal.kommune.no. Frist for merknader 28.05.2019.