Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar

Høyringar 

Høyring - forslag til endring av §3 i lokal forskrift om hundehald , Ål kommune

Ål kommune sender på høyring eit forslag til endring av §3 i lokal forskrift om hundehald.

Ny §3 skal lyde: Det er bandtvang i maskinpreparerte skiløyper frå 15. desember til 1. april i desse skiområda:

  1. Bergsjøområdet/Leveldåsen
  2. Liatoppen/Votndalsåsen
  3. Torpo og Oppheimsåsen
  4. Hallingdal Feriepark
  5. Øvre-Ål/Kvinnegardslia
  6. Sangefjell
  7. Veståsen

Etter 1. april gjeld den generelle bandtvangen. dersom nokon har med seg hund i maskinopreparerte løyper, skal denne ikkje vere til hinder for andre brukarar.

Det er bandtvang heile året i tettstader, bustadområde, område regulert til offentlege føremål, og tilrettlagte friluftsområde.

Du kan sende innspel til: Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål, postmottak@aal.kommune.no eller via denne lenka

Høyringsfrist 2. mars 2020         


Kunngjeringar

Reguleringplan for Gullhagen industriområde - planID 2013004 
Ål kommunesstyre vedtok den 23.01.2020, sak 04/20, Reguleringsplan for Gullhagen industriområde med tilhøyrande plankart og planføresegner. Dette i medhald av plan- og bygningslova §12-12.   Vedteken plan finn du i planarkiv, planID 2013004.

Vedtaket kan i samsvar med plan- og bygningslovas §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage vert å sende skriftleg til Ål kommune, 3570 ÅL, postmottak@aal.kommune.no. Klagefristen er 3 veker, rekna frå den dagen vedtaket kom fram.

 

Reguleringsendring - Nystølliasameiga F6-10B
Ål kommune vedtok den 20.11.2019 i sak 18/02185, delegert vedtak om reguleringsendring for del av "detaljregulering Nystølliasameiga F6-10B" med tilhøyrande plankart. Dette i medhald av plan- og bygningslova §12-14.  
Vedteken plan finn du i planarkiv, planID 2013002.

Vedtaket kan i samsvar med plan- og bygningslovas §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage vert å sende skriftleg til Ål kommune, 3570 ÅL, postmottak@aal.kommune.no. Klagefristen er 3 veker, rekna frå den dagen vedtaket kom fram.

 

Reguleringsendring - Vest for Kinnhovdun
Ål kommune vedtok den 30.10.2019 i sak 19/02181, delegert vedtak om reguleringsendring for del av "detaljregulering Vest for Kinnhovdun" med tilhøyrande plankart. Dette i medhald av plan- og bygningslova §12-14.  
Vedteken plan finn du i planarkiv, planID 2004010.

Vedtaket kan i samsvar med plan- og bygningslovas §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage vert å sende skriftleg til Ål kommune, 3570 ÅL, postmottak@aal.kommune.no. Klagefristen er 3 veker, rekna frå den dagen vedtaket kom fram.

 

Varsel om oppstart av planar

Varsel om oppstart av planarbeid - Reguleringsendring for del av Ulshagen- Votna bustadfelt, planID 1988002 

Det varslast med dette om igangsetting av reguleringsendring for del av «Ulshagen – Votna bustadfelt», jf. plan- og bygningslova §§ 12-8 og 12-14.

Formålet med planarbeidet er å omregulera del av eigedom 38/27 frå friområde til bustad. Årsaka til reguleringsendringa er at eigar av gbnr 38/40 ønsker å kjøpe delar av gbnr 38/27 (Ål kommune) som tilleggsareal til bygd bustadtomt. Planområdet er på om lag 460 m2.

Kulturminnestyresmaktene har hatt søknaden til uttale og har ingen merknad til omreguleringa. 

Varslingskart finn du i Ål kommunes planarkiv under planID 1988002

Ål kommune v/Utviklingsavdelinga ønsker å vedta reguleringsendringa gjennom delegert mynde jf. plan- og bygningslova § 12-14.

Eventuelle merknader vert å sende til postmottak@aal.kommune.no eller skriftleg til Ål kommune, Torget 1 3570 Ål. Frist for merknader 16.04.2020.

 

Varsel  om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for H7 Rødungen, Ål kommune, planID 2019004 

HR prosjekt AS varslar om igangsetting av arbeid med detaljregulerings for H7 Rødungen. Dette i medhald av plan- og bygningslova §12-8.

Planområdet omfatter området H7 inkludert veg til området og areal for omlegging av skiløype, innenfor gjeldende reguleringsplan for Rødungstølen sameie. Planområdet omfatter deler av eiendommene gnr 91 bnr 6 og gnr 91 bnr 161, samt 10 bebygde fritidseiendommer.

Arbeidet går ut på å fortette området H7 med inntil 4 nye fritidstomter i samsvar med vedtak i sektorutvalg for teknisk, næring og ressurs 27.08.2019 sak 57/19.

Det er så langt i planprosessen blitt utarbeidet et planinitiativ, og det er gjennomført oppstartsmøte med kommunen.  Planinitiativet, varslingkart og andre illustrasjoner ligger i Ål kommune sitt planarkiv under planID 2019004 

Planarbeidet vert utført av HR prosjekt AS. Eventuelle merknader kan sendast skriftleg til HR prosjekt AS på epost tk@hrprosjekt.no , innan 20.03.2020

 

Varsel  om oppstart av planarbeid - reguleringsendring Slekaberget sør, planID 2020001 

Asplan Viak AS varslar om igangsetting av arbeid med reguleringsendring for Slekeberget sør på Votndalsåsen. Dette i medhald av plan- og bygningslova §12-8.

Planarbeidet omfattar sørlege del av gjeldande plan. Det vil bli utarbeid ein ny detaljreguleringsplan for dette området. Føremålet med reguleringsprosessen er å flytte 4 eksisterande tomter for å optimalisere tomtene i høve til sol, utsikt og skjerming mot vegtrafikk. Planområdet ligg på Votendalsåsen i Ål kommune, ca. 12 km fra Ål sentrum.

Det er så langt i planprosessen blitt utarbeidet et planinitiativ, og det er gjennomført oppstartsmøte med kommunen.  Planinitiativet, varslingkart og andre illustrasjoner ligger i Ål kommune sitt planarkiv under planID 2020001 

Planarbeidet vert utført av Asplan Viak AS. Eventuelle merknader kan sendast skriftleg til Asplan Viak AS på epost rannveig.brattegard@asplanviak.no , innan 23.03.2020.

 

Varsel  om oppstart av planarbeid - Detaljregulering Oppsjøtippen, planID 2019003
Det vert med dette varsla om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Oppsjøtippen i medhald av plan- og bygningslova §12-8.

Planområdet ligger sør for jernbanen ved Oppsjøtippen, ca. 2 km. øst for Ål sentrum.

Det er så langt i planprosessen blitt utarbeidet et planinitiativ, og det er gjennomført oppstartsmøte med kommunen. Sektorutvalg for teknisk, næring og ressurs (STNR) har behandlet planinitiativ. STNR var i sin behandling positive til det private planinitiativet for Oppsjøtippen. Planinitiativet, varslingkart og andre illustrasjoner ligger i Ål kommune sitt planarkiv under planID 2019003.

Planarbeidet vert utført av Asplan Viak AS. Eventuelle merknader kan sendast skriftleg til Asplan Viak AS på epost rannveig.brattegard@asplanviak.no , innan 18.03.2020.

 

Varsel om oppstart av planarbeid - Reguleringsendring for del av Kleivi næringspark, eigedom 126/58 - 126/57 - 126/42 -127/89,94 - PlanID 2006020

Det varslast med dette om igangsetting av reguleringsendring for del av «Kleivi næringspark», jf. plan- og bygningslova §§ 12-8 og 12-14.

Formålet med planarbeidet er å omregulera eigedom 126/58, 126/57 og delar av eigedom 126/42, 127/89,94 frå industri til område for særskilte anlegg (avfallsbehandling). Årsaka til reguleringsendringa er at Ål kommune skal nytte eigedom 126/58 til lokalt avfallsmottak, samt at delar av eigedomane til Hallingdal Renovasjon IKS er regulert til industri men skal nyttast til avfallsbehandling.

Ål kommune har utarbeidet eit plankart for reguleringsendringa, sjå vedlegg.

Ål kommune v/Utviklingsavdelinga ønsker å vedta reguleringsendringa gjennom delegert mynde jf. plan- og bygningslova § 12-14.

Det bes om at eventuelle merknader sendast til postmottak@aal.kommune.no eller skriftleg til Ål kommune, Torget 1 3570 Ål. Frist for merknader 13.03.2020.

 

Varsel  om oppstart av planarbeid - Detaljregulering gang- og sykkelveg Wangen - Torpo Stavkyrkje

Det vert med dette varsla om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Wangen – Torpo Stavkyrkje i medhald av plan- og bygningslova §12-8.

Det foreløpige planområdet strekker seg langs Fv. 2928 (242) på strekninga Wangen i vest til Torpo Stavkyrkje i aust (sjå vedlagte varslingskart). Det er ikkje endeleg avklart kva for side av fylkesvegen gang- og sykkelvegen skal gå på. Planområdet er på om lag 28 daa. Formålet med detaljreguleringa er å etablere ein gang- og sykkelveg frå næringsområdet på Wangen til eksisterande fortau ved Torpo Stavkyrkje. Gang- og sykkelvegen vil sikre trygg ferdsel for mjuke trafikantar langs Fv. 2928 inn til Torpo

Heile området er i dag omfatta av kommuneplanens arealdel, planid 2006021. Området er avsett til LNF-3 grender, bustadområder og veg.

Varslingskart finn du i Ål kommunes planarkiv under planID 2019005

Planarbeidet vert utført av Ål kommune. Eventuelle merknader kan sendast skriftleg til Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål eller på e-post til postmottak@aal.kommune.no, innan 29.01.2020.


Varsel  om oppstart av planarbeid - Detaljregulering turveg Breie - Kleivi

 Det vert med dette varsla om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for turveg Breie – Kleivi i medhald av plan- og bygningslova §12-8.

Det foreløpige planområdet strekker seg langs Rv. 7 og Strandafjorden på strekninga mellom Breie i aust og Kleivi i vest (sjå vedlagte varslingskart). Planområdet er på om lag 50 daa. Formålet med detaljreguleringa er å etablere ein turveg mellom Breie og Kleivi. Det er eit ønske frå grunneigarane på strekninga mellom Breie og Kleivi at turvegen regulerast inn på sørsida av Rv. 7. Turvegen vil sikre trygg ferdsel for mjuke trafikantar langs Rv. 7 på nordsida av Strandafjorden mellom Breie og Kleivi. Turvegen vil også gjera det mogleg å ta ein rundtur rundt Strandafjorden, med bruk av Tiltaksvegen på sørsida av Strandafjorden.

Området ligg innanfor kommuneplanens arealdel, planid 2006021. Området er avsett til LNF-3 grender og veg.

Varslingskart finn du i Ål kommunes planarkiv under planID 2019001

Planarbeidet er eit samarbeidsprosjekt mellom Styringsgruppa for Strandafjorden Rundt og Ål kommune. Eventuelle merknader kan sendast skriftleg til Ål kommune, Torget 1 3570 Ål eller på e-post til postmottak@aal.kommune.no,innan 29.01.2020