Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar

Høyringar 

Kunngjeringar


Kunngjering - Reguleringsendring for del av detaljregulering tursti Bråta og omegn, planID 2017003

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14 vedtok Ål kommune den 20.10.2021 med delegert myndighet frå seltorutval for teknisk, næring og ressurs, reguleringsendring for del av detaljregulering tursti Bråta og omegn, planID 2017003, delegert sak 533/21, med tilhøyrande plankart og planføresegner.

Formålet med reguleringsendringa var utviding av område for badeplass/nærmiljøanlegg, utviding av område for båtplass 2, samt opning for bygg på badeplass og båtplass 2. 

Plankart og planføresegn er revidert.

Varslingsmateriale og innkomne merknader til varsel om oppstart av planarbid ligg i kommunens planarkiv under planID 2017003, Detaljregulering tursti Bråta og omegn, mindre endringar.

Vedtaket kan i samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage ver å sende skriftleg til Ål kommune, Torget 1 3570 Ål, postmottak@aal.kommune.no. Klagefristen er tre veker, rekna frå den dagen vedtaket kom fram. 

Vedtaksdokument:
1. Delegert vedtak - Reguleringsendring for del av detaljregulering tursti Bråta og omegn
2. Plankart - vedtatt 20.10.2021
3. Reviderte planføresegn 20.10.2021

 

Kunngjering - Endring av Detaljreguleringsplan for Gullhagen industriområde

Kommunestyret vedtok i møte den 19.09.20121, sak 53/21 Endring av detalrgulering Gullhagen industriområde, planID 2013004 med tilhøyrande plankart og føresegner. 

Planområdet det er endringar i ligg nord for riksveg 7. Endringa omfattar eit område for grønststruktur - skjermvoll #2. Dette er i ytterkant av areal F1 - forretningsareal. Målet er at skjermvollen skal skjerme for innsyn og støy mellom hytter som ligg aust for planområdet og F1. Det er sett rekkjefølgjekrav til etableringa av skjermvollen. Sjå pkt 3.3.3 og 5.1 i planføresegnene.

Ål kommune varslar med dette om planvedtaket i samsvar med plan- og bygningslova (pbl.) § 12-12. Den vedtekne reguleringsplanen er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Eventuelle klagar:
I samsvar med pbl. § 12-12 er grunneigarar og andre varsla ved brev, og planvedtaket blir kunngjort i Hallingdølen 25.09.2021. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltingslova § 29 sett til 25.10.2021. Det kan ikkje klagast på tilhøve som tidlegare har vore avgjort etter klage eller motsegn på detaljreguleringa. Etter at klagefristen er ute, vil vi orientere forslagsstillaren, partar som saka får direkte konsekvensar for, og regionale myndigheiter om eventuelle innkomne klagar på vedtaket.

Erstatning/innløysing:
Krav om erstatning etter plan- og bygningslova § 15-2 og krav om innløysing etter den same lova § 15-3 må setjast fram seinast tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Ål kommune.

Her finn du vedtaksdokumenta: 

  1. Vedtatt plankart - Detaljreguleringsplan for Gullhagen
  2. Vedtatt planføresegner - Detaljreguleringsplan for Gullhagen

Andre dokument i saken finner du i planarkivet til Ål kommune, Reguleringsplanar (aal.kommune.no), Planarkivet, søk på plan 2019003.

Varsel om oppstart av planar

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering gang- og sykkelveg Wangen - Torpo Stavkyrkje, planID 2019005

1. Varslingsbrev
2. Kart - Område for gang og sykkelveg - Torpo

Varsel om oppstart av planarbeid - Reguleringsendring for del av detaljregulering tursti Bråta og omegn, planID 2017003

1. Varslingsbrev
2. Forslag til reguleringsendring
3. Forslag til føresegn

Varsel om oppstart av planarbeid - Områdereguleringsplan Bakketeigen

1. Varslingsbrev
2. Varslingskart
3. Planinitiativ
4. Planprogram (HØRING)
5. Referat oppstartsmøte 

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering Rosengardshovda sør

1. Varslingsbrev
2. Varslingskart
3. Planinitiativ
4. Referat oppstartsmøte