Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar

Høyringar 

Offentleg ettersyn av detaljplan for miljø og landskap for ombygging av dam Rødungen Nord i Ål kommune.

"Hafslund E-CO Vannkraft AS har søkt NVE om godkjenning av detaljplan for miljø og landskap for å erstatte eksisterende Rødungen Nord hoved- og sekundærdam med nye dammer på nedstrøms side. Planen viser de ulike anleggsområdene og hvilke permanente og midlertidige inngrep prosjektet vil medføre. Det er også gjort rede for avbøtende natur- og landskapsmessige tiltak som planlegges utført. Anleggsarbeidene er planlagt startet opp våren 2021 og vil pågå frem til 2024. NVE legger planene ut til offentlig ettersyn. Av smittehensyn blir ikke fysiske eksemplarer av detaljplanen lagt ut til offentlig ettersyn i kommunen.

Merknader til planen må innen 25.02.2021 sendes skriftlig til: NVE Region Sør, Postboks 2124, 3103 Tønsberg, eller elektronisk til nve@nve.no."

- Detaljplan for miljø og landskap for ombygging av dam Rødungen Nord
- Vedlegg

 

Offentleg høyring detaljreguleringsplan for Oppsjøtippen, planID 2019003

Detaljreguleringsplan for Oppsjøtippen, med tilhøyrande utbyggingsavtale, er lagt ut på offentleg høyring i tråd med plan og bygningslova § 12-10 og §17-4.
Planframlegget omfattar heile industriområdet på Oppsjøtippen, masseuttaket og motorcrossbana. I høve til godkjent reguleringsplan for Oppsjøtippen, vedteke 17.03.2011, er desse endringane utført i planen:

  • Område for masseuttak/industri (felt D) er auka frå 10 daa til 24 daa og området har fått nye føresegner. Området skal vere klargjort til industri innan 2026.
  • Haddingvegen er lagt om og senka med mål om å gi vegen betre stigningsforhold og å gjere tilkomsten til austre del av industriområde enklare.
  • Interne vegar i industriområdet er endra
  • Området er utvida med eit parkeringsareal på 10 daa for motocrossbana. Dette arealet krevjer uttak av masser i to år.
  • Motorsportbana er utvida med 6 daa mot nord.
  • Området er utvida med to nye næringstomter på totalt ca 9 daa sør for Haddingvegen  
  • Det er regulert inn ein samanhengande gang og sykkelveg gjennom området i ytterkant av industriområdet – mot jernbana.
  • Området er utvida med at ein landbruksveg/turveg sør i området er lagt om og regulert inn i plane


Planmaterialet inneheld plankart,  føresegner, planskildring, utbyggingsavtale og andre vedlegg. Framlegg til plan finn du på Ål kommune sine heimesider under Plan og regulering, og vidare i planarkivet. Planen har planID 2019003. Eventuelle merknader må sendast postmottak@aal.kommune.no Høyringsfrist er 22. desember 2020.
Høyringsbrev Detaljreguleringsplan for Oppsjøtippen

 

Revisjon arealdelen av kommuneplanen - offentleg ettersyn av planprogram og overordna arealføringar for kommunens arealbruk

I samsvar med plan- og bygningslova §11-12 varslar Ål kommune oppstart av planarbeid - revisjon av arealdelen i kommuneplanen.

Med heimel i plan- og bygningslova §11-13 har Ål kommune utarbeida forslag til planprogram for revisjon av arealdel i kommuneplanen. Kommuneplanutvalet vedtok den 10. august 2020 i sak 4/20 å legge planprogrammet ut til offentleg ettersyn og overordna arealføringar for kommunen sin arealbruk på høyring i perioden 28. august til 16. oktober.

For offentlege høyringsinstansar så skal planprogrammet opp til regionalt planforum den 6. oktober.

Varsel om oppstart av planarbeid og planprogram vert annonsert i Hallingdølen laurdag 29. august.

Planprogram m/ vedlegg finn du under og det er også tilgjengeleg på servicetorget og i kommunens planarkiv under planID 2020002.

Det vert informasjonsmøte på Torpomoen 24. september og 6. oktober kl 19.00. Pga. covid-19 situasjonen vil det vere krav om påmelding, sjå planprogram for meir informasjon om informasjonsmøta. Meld deg på til postmottak@aal.kommune.no eller på telefon 32 08 50 00. Oppgi kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse og gjerne informer om det er eit spesielt område du vil diskutere.

Viss det blir veldig mange påmeldte til møta må kommunen vurdere å sette opp ekstra møte. Visse det blir endringar pga. nye råd frå regjeringa vil påmeldte bli informert om dette og informasjon på kommunens heimesider vil bli oppdatert.
NB: Påmeldingsfrist 17. september for møtet den 24. september og påmeldingsfrist 29. september for møtet den 6. oktober. Møta er klokka 19.00

Frist for innspel til arealdelen 1. november. Ved innspel til arealdelen så ønsker vi at mal for innspel skal nyttast.

Forslag til planprogram

Overordna arealføringar for kommunens arealbruk

Status gjeldande arealdel

Mal for innspel


Spørsmål knytt til den vidare prosessen kan rettast til sakshandsamar Sandra Marie Paulsen på sandra.paulsen@aal.kommune.no eller tlf. 32 08 50 00 (kl. 9-15).

 

Kunngjeringar


Reguleringsendring for del av Kolbotn bustadfelt del 2, planID 2013001

Ål kommune vedtok den 03.09.2020 i sak 20/01637, delegert vedtak reguleringsendring for del av "Kolbotn bustadfelt del 2" med tilhøyrande planføresegner. Dette i medhald av plan- og bygningslova § 12-14. Vedtaken plan finn du i planarkiv, planID 2013001.

Vedtaket kan i samsvar med plan- og bygningslovas §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage vert å sende skriftleg til Ål kommune, 3570 ÅL, postmottak@aal.kommune.no. Klagefristen er 3 veker, rekna frå den dagen vedtaket kom fram.

Reguleringsendring Wangen næringsområde, planID 2017008
Ål kommune vedtok den 07.09.2020 i sak 20/01192, delegert vedtak, reguleringsendring for del av "Wangen næringsområde" med tilhøyrande planføresegner. Dette i medhald av plan- og bygningslova § 12-14. Vedtaken plan finn du i planarkiv, planID 2017008.

Vedtaket kan i samsvar med plan- og bygningslovas §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage vert å sende skriftleg til Ål kommune, 3570 ÅL, postmottak@aal.kommune.no. Klagefristen er 3 veker, rekna frå den dagen vedtaket kom fram.

 

Varsel om oppstart av planar

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering Rosengardshovda sør

1. Varslingsbrev
2. Varslingskart
3. Planinitiativ
4. Referat oppstartsmøte