Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar

Høyringar 

2. gongs offentleg høyring - Hallingdal feriepark, byggetrinn 2, planID 2015001

Detaljplan for Hallingdal feriepark, byggetrinn 2, med tilhøyrande utbyggingsavtale, er lagt ut på offentleg høyring i tråd med plan og bygningslova § 12-10 og §17-4.
Planframlegget omfattar området vest for Kvinda. Endringar i planframlegget sidan 1. gongs off. høyring:
- Planen inneheld to ulike planalternativ for gangkryssing av riksveg 7 ved Vangen
- Ny vegtilkomst til området frå aust.

Planmaterialet inneheld plankart,  føresegner, planskildring, utbyggingsavtale og andre vedlegg. Framlegg til plan finn du på Ål kommune sine heimesider under Plan og regulering, og vidare i planarkivet. Planen har planID 2015001. Eventuelle merknader må sendast postmottak@aal.kommune.no Frist er 9. juni 2020.

Høyringsbrev 2. gongs offentleg høyring - Hallingdal feriepark, byggetrinn 2

Kunngjeringar

Reguleringsendrin for del av Ulahagen - Votna bustadfelt - planID 1988002

Ål kommune vedtok den 27.05.2020 i sak 20/00579, delegert vedtak reguleringsendring for del av "Ulshagen - Votna bustadfelt" med tilhøyrande plankart. Dette i medhald av plan- og bygningslova § 12-14. Vedtaken plan finn du i planarkiv, planID 1988002.

Ca. 470 m2 av friområde F3 er no omregulert til bustad, plankart.

Vedtaket kan i samsvar med plan- og bygningslovas §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage vert å sende skriftleg til Ål kommune, 3570 ÅL, postmottak@aal.kommune.no. Klagefristen er 3 veker, rekna frå den dagen vedtaket kom fram.

 

Reguleringplan for Gullhagen industriområde - planID 2013004 
Ål kommunesstyre vedtok den 23.01.2020, sak 04/20, Reguleringsplan for Gullhagen industriområde med tilhøyrande plankart og planføresegner. Dette i medhald av plan- og bygningslova §12-12.   Vedteken plan finn du i planarkiv, planID 2013004.

Vedtaket kan i samsvar med plan- og bygningslovas §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage vert å sende skriftleg til Ål kommune, 3570 ÅL, postmottak@aal.kommune.no. Klagefristen er 3 veker, rekna frå den dagen vedtaket kom fram.

 

 

Varsel om oppstart av planar

Varsel om oppstart av planarbeid - reguleringsendring Detaljplan for Ål kulturhus, planID 2017002

Ål kommune varslar om igangsetting av arbeid med endring av Detaljplan for Ål kulturhus. Dette i medhald av plan- og bygningslova §12-8.

Planområdet er delar av vegen Sundrejordet sør for Ål kulturhus. Føremålet med endringa er å gjere om eit areal avsett til miljøsone/kiss&ride til fortau, bilveg og skråparkering. I tillegg ønskjer ein å fjerne rekkjefølgjekravet til bygging av fortau.

Her finn du brevet som er sendt ut til berørte partar.
Framlegg til nytt plankart
Framlegg til justerte planføresegner

Planarbeidet vert utført av Ål kommune. Frist for merknader er 30.06.2020. Eventuelle merknader kan sendast: postmottak@aal.kommune.no

 

Varsel  om oppstart av planarbeid - reguleringsendring Bergstølhovda III, planID 2017005 

Asplan Viak AS varslar om igangsetting av arbeid med reguleringsendring for Bergstølhovda III. Dette i medhald av plan- og bygningslova §12-8.

Planområdet ligger ved Bergstølhovda og Rødungen sør i Ål kommune og omfattar gjeldande detaljreguleringsplan for Bergstølhovda III. Formålet med reguleringsendringa er å revidere bestemmelsene for tomt T27-T35 og T49-T56 i forhold til utnyttingsgrad. Det er i tillegg ønskelig å legge inn noen utvida byggegrenser for tomtene 17, 18, 20, 22, 24 og 26 for å sikre siktliner mot Rødungen

 

Det er så langt i planprosessen blitt utarbeida eit planinitiativ som er handsama politisk i STNR og gjennomført oppstartsmøte med kommunen. Planinitiativet, varslingkart og andre illustrasjoner finn du her:
Planinitiativ
Referat oppstartsmøte
Helningskart
Vedtak STNR 31.03.2020

Planarbeidet vert utført av Asplan Viak AS. Eventuelle merknader kan sendast skriftleg til Asplan Viak AS, Sundrejordet 7, 3570 Ål, (rannveig.brattegard@asplanviak.no), innan 15.05.2020.