Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar

Høyringar 

Hallingfisk as søker om etablering av settefiskanlegg i Kleivi

Høyringsfrist 12. februar

 

Offentleg ettersyn "Detaljregulering H9 Torkelstjørni"

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vedtok sektorutval for teknisk, næring og ressurs i møte den 18.12.2018, sak 125/18 å leggje detaljreguleringsplan for H9 Torkelstjørni ut til offentleg ettersyn. Formålet med detaljreguleringa er å endre plassering av 12 godkjente ubygde hyttetomter i gjeldande plan for H9 Torkelstjørn.

Planframlegget er tilgjengeleg på servicetorget og på Ål kommune si heimeside under planar og regulering - planarkivet, http://www.hallingkart.nowebplan0619/ - søk opp planid 2017001.

Eventuelle merknader til planframlegget kan sendast elektronisk her, eller til postmottak@aal.kommune.no, Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål.
Frist for merknader 22. februar 2019.

 

Kunngjeringar

Kunngjering reguleringsendring "Områderegulering Liatoppen "

Ål kommune vedtok den 06.01.2019, sak 19/00254, delegert vedtak om reguleringsendring "Områderegulering Liatoppen" med tilhøyrande plankart. Dette i medhald av plan- og bygningslova §12-14. Plassering av tomtene 74 - 80 er justert til å samsvare med eigedomsgrensar.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2012002.
Vedtaket kan påklagast i samsvar med forvalningslova § 28. Klagefristen går ut 27.02.2019.

 

Kunngjering reguleringsendring "Kolbotn bustadfelt del2"

Ål kommune vedtok den 05.01.2019, sak 19/00082, delegert vedtak om reguleringsendring "Kolbotn bustadfelt del 2" med tilhøyrande føresegner. Dette i medhald av plan- og bygningslova §12-14. Tomt B17-1 er omregulert frå fleirmannsbustad til einebustad.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2013001.
Vedtaket kan påklagast i samsvar med forvalningslova § 28. Klagefristen går ut 26.02.2019.

 

Kunngjering reguleringsendring "Områderegulering Nysetlie"

Ål kommune vedtok den 15.01.2019, sak 18/03170, delegert vedtak om reguleringsendring "Områderegulering Nysetlie" med tilhøyrande plankart. Dette i medhald av plan- og bygningslova §12-14. Størrelsen på tomt 131 og 132 er justert, samt ein liten justering av veg til tomt 131.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2011005.

Vedtaket kan påklagast i samsvar med forvalningslova § 28. Klagefristen går ut 05.02.2019.

 

Kunngjering reguleringsendring "Kolbotn bustadfelt del2"

Ål kommune vedtok den 07.12.2018, sak 18/02582, delegert vedtak om reguleringsendring "Kolbotn bustadfelt del 2" med tilhøyrande plankart. Dette i medhald av plan- og bygningslova §12-14. Veg 4 er justert og tomt B17-3 er blitt midre på grunn av veg justeringa.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2013001.

Vedtaket kan påklagast i samsvar med forvalningslova § 28. Klagefristen går ut 28.12.2018.

 

Varsel om oppstart av planar

 frå fleirmannsbustad til