Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar

Høyringar 

Endring av Reguleringsplan for Gullhagen industriområde, planID 2013004, avgrensa høyring

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir reguleringsplan for Gullhagen industriområde, planID 2013004, lagd ut til avgrensa høyring og offentleg ettersyn etter handsaming i sektorutval for teknisk, næring og ressurs (STNR) den 25.05.2021 sak 51/21. 

Planendringa omfattar ei endring av området F1 i planen. Føremålet er å regulere inn ei grøntsone #2 med tilhøyrande føresegner. Merknader til endringa i planframlegget må sendast skriftleg til Ål kommune: postmottak@aal.kommune.no innan 25. juni 2021. Partar er tilskrive. Planendringa omfattar området som er vist på kartutsnittet.

Her finn du framlegg til justert plankart, føresegner og vedtak.

Vedteke plankart og føresegner som er gjeldande for planområdet finn du i planarkivet til Ål kommune, søk på planID 2013004. 

Merknader til endringa i planframlegget må sendast skriftleg til Ål kommune: postmottak@aal.kommune.no innan 12. juli 2021

 

Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021 - 2025, Ål kommune

Høyringsfrist 26.05.2021

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg.

Høyringsfrist 26.05.2021

Kunngjeringar

Kunngjering - Detaljregulering Oppsjøtippen, planID 2019003

Kommunestyret vedtok i møte den 20.05.2021, sak 26/21 Detaljregulering Oppsjøtippen, planID 2019003 med tilhøyrande plankart, føresegner og planomtale. I tillegg er tilhøyrande Utbyggingsavtale mellom Ål kommune og utbyggjarane vedteke.

Planområdet ligg på sørsida av Hallingdalselva og er i hovudsak regulert til næringsbebyggelse, industri, motorsportanlegg og parkering.

De blir med dette varsla om planvedtaket i samsvar med plan- og bygningslova (pbl.) § 12-12. Den vedtekne reguleringsplanen er straks bindande for framtidig arealbruk i området. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltingslova § 29 sett til 26.06.2021.

  1. Brev til partar i saken - kunngjering av planen
  2. Vedteken plankart - reguleringsplan for Oppsjøtippen
  3. Vedtekne føresegner - reguleringsplan for Oppsjøtippen
  4. Planskildring - reguleringsplan for Oppsjøtippen 

Andre dokument i saken finner du i planarkivet til Ål kommune, søk på plan 2019003.

 

Fastsetting av planprogram - Arealdelen av kommuneplanen 2022-2035
Planprogram for revisjon av arealdelen av kommuneplanen vart fastsett av Ål kommunestyre i møte den 18.02.2021 i sak 6/21. Oppdatert planprogram er tilgjegeleg på Servicetorget, på kommunens heimesider under kommuneplanar og i planarkiv under planID 2020002.

Varsel om oppstart av planar

Varsel om oppstart av planarbeid - Reguleringsendring for del av detaljregulering tursti Bråta og omegn, planID 2017003

1. Varslingsbrev
2. Forslag til reguleringsendring
3. Forslag til føresegn

Varsel om oppstart av planarbeid - Områdereguleringsplan Bakketeigen

1. Varslingsbrev
2. Varslingskart
3. Planinitiativ
4. Planprogram (HØRING)
5. Referat oppstartsmøte 

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering Rosengardshovda sør

1. Varslingsbrev
2. Varslingskart
3. Planinitiativ
4. Referat oppstartsmøte