Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar

Høyringar 

Revidering av lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag

Sektorutval for teknisk, næring og ressurs vedtok i møte den 24.09.2019, sak nr 72/19 å legge framlagte forslag til revidering av lokal forskrift til Lov nr 82 av 10. juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag ut på høyring.

Føremålet med denne forskrifta er ut frå eit samfunnsmessig heilskapssyn å regulere motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremje trivsel.

Forslaget opnar opp for at det kan nyttast båt med motorstyrke inntil 10 hk på vatn som er mindre enn 2 km
2 med grunneigars samtykke til følgjande føremål:
a) For turisthytter/ serveringsstader som ledd i næring.
b) I samband med kultivering av fiskevatn.
c) I samband med jakt på hjortevilt og garnfiske.
d) Transport av arbeidsfolk, materiell og utstyr i samband med lovleg oppføring, tilbygg eller reparasjon av bygningar og anlegg.
e) Til og frå hytte utan vegsamband.

Forslaget vidarefører forbod mot landing og start med luftfartøy i Ål kommune, samt områder som er unntatt frå forbodet frå den gamle lokale forskrifta.

Forslaget inneheld også eit generelt forbod mot all bruk av vasskuter i Ål kommune.

Eventuelle merknader vert sende skriftleg til Ål kommune, Torget 1 3570 Ål eller på e-post til postmottak@aal.kommune.no.

Høyringsfristen er 04.12.2019


Forslag til ny forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag

 

Kunngjeringar

Reguleringsendring - Nystølliasameiga F6-10B
Ål kommune vedtok den 20.11.2019 i sak 18/02185, delegert vedtak om reguleringsendring for del av "detaljregulering Nystølliasameiga F6-10B" med tilhøyrande plankart. Dette i medhald av plan- og bygningslova §12-14.  
Vedteken plan finn du i planarkiv, planID 2013002.

Vedtaket kan i samsvar med plan- og bygningslovas §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage vert å sende skriftleg til Ål kommune, 3570 ÅL, postmottak@aal.kommune.no. Klagefristen er 3 veker, rekna frå den dagen vedtaket kom fram.

 

Reguleringsendring - Vest for Kinnhovdun
Ål kommune vedtok den 30.10.2019 i sak 19/02181, delegert vedtak om reguleringsendring for del av "detaljregulering Vest for Kinnhovdun" med tilhøyrande plankart. Dette i medhald av plan- og bygningslova §12-14.  
Vedteken plan finn du i planarkiv, planID 2004010.

Vedtaket kan i samsvar med plan- og bygningslovas §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage vert å sende skriftleg til Ål kommune, 3570 ÅL, postmottak@aal.kommune.no. Klagefristen er 3 veker, rekna frå den dagen vedtaket kom fram.

 

Varsel om oppstart av planar