Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar

Høyringar

Friluftslivskartlegging i Ål kommune

 

Plan for trafikktryggleik - offentleg ettersyn

Sektorutval for teknisk næring og ressurs (STNR) og sektor utval for kultur og oppvekst (SUKO) har i møte den 26.06.2018, sak 59/18 (STNR) og 15/18 (SUKO) vedteke å legge plan for trafikktryggleik 2018-2021 ut til offentleg høyring med høyringsfrist 10. september 2018.  

Plan for trafikktryggleik skal reviderast for fjerde gong.
Planen er todelt: Den fireårige planen syner mål for arbeidet med trafikktryggleik og generelle overordna tiltak for ulike vegklasser, for driftstiltak gangvegar og vegar, og for tiltak knytt til haldningsskapande/trafikantretta arbeid.  

Plan for trafikktryggleik 2018-2021 - høyringsdokument.pdf

Tiltaksdel til Plan for trafikktryggleik 2018-2021.pdf

Trafikk statistikk 2018.pdf

Den er også lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget- Tingstugu. 

De kan sende elektronisk merknad via denne lenka, eller til  postmottak@aal.kommune.no, Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål.

 

Kunngjeringar

Kunngjering "Detaljreguleringsplan for Hago bustadfelt"
I samsvar med § 12-12 i plan– og bygningslova (PBL) vedtok Ål kommunestyre, i møte den 20.09.2018, sak 41/18, detaljreguleringsplan for Hago bustadfelt, planid 2017010 med tilhøyrande føresegner, plankart og planomtale.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2017010

 

Kunngjering "Detaljreguleringsplan for Wangen nærinsområde på Torpo" 
I samsvar med § 12-12 i plan– og bygningslova (PBL) vedtok Ål kommunestyre, i møte den 20.09.2018, sak 42/18, detaljreguleringsplan for Wangen næringsområde på Torpo, planid 2017008 med tilhøyrande føresegner, plankart og planomtale.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2017010

 

Kunngjering reguleringsendring "Detaljregulering for Torsbu"

Ål kommune vedtok den 11.09.2018, sak 18/02355, delegert vedtak om reguleringsendring "Detaljregulering for Torsbu" med tilhøyrande plankart. Dette i medhald av plan- og bygningslova §12-14. Vei er flyttet til der den ligg i dag og tomt T1 er utvida.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2010005

 

Varsel om oppstart av planar

Reguleringsendring «Kolbotn bustadfelt del 2»
Det varslast med dette om igangsetting av reguleringsendring for del av «Detaljregulering for Kolbotn bustadfelt del 2», jf. plan- og bygningslova §§ 12-8 og 12-14.

Formålet med planarbeidet er å betre innkøyringa til Nedre Kolbotn 3, 5, 7 og 9 ved å flytte innkøyringa til eigedomane. Den nye innkøyringa vil flyttast til tomt B17-3 før den svingar seg opp til eksisterande veg. Årsaka til omlegging av vegen er fordi renovasjonsbilen har eit problem med innkøyring til eigedomane særleg om vinteren.

Det bes om at eventuelle merknader sendast til postmottak@aal.kommune.no eller skriftleg til Ål kommune, Torget 1 3570 Ål.
Frist for merknadar 27.10.2018.