Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar

Høyringar 

Offentleg ettersyn "Detaljregulering Sutøyvegn - N14"

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vedtok sektorutval for teknisk, næring og ressurs i møte den 20.11.2018, sak 117/18 å leggje detaljreguleringsplan for Sutøyvegen - N14 ut til offentleg ettersyn. Formålet med detaljreguleringa er å regulere Sutøyvegen - N14 til eit næringsområde i samsvar med kommunedelplan for Sundreområde.

Planframlegget er tilgjengeleg på servicetorget og på Ål kommune si heimeside under planar og regulering - planarkivet, http://www.hallingkart.nowebplan0619/ - søk opp planid 2018005.

Eventuelle merknader til planframlegget kan sendast elektronisk her, eller til postmottak@aal.kommune.no, Ål kommune, Torget 1, 3570 Ål.

Frist for merknader 03.januar 2019.

 

Kunngjeringar

Kunngjering "Detaljreguleringsplan for Hago bustadfelt"
I samsvar med § 12-12 i plan– og bygningslova (PBL) vedtok Ål kommunestyre, i møte den 20.09.2018, sak 41/18, detaljreguleringsplan for Hago bustadfelt, planid 2017010 med tilhøyrande føresegner, plankart og planomtale.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2017010

 

Kunngjering "Detaljreguleringsplan for Wangen nærinsområde på Torpo" 
I samsvar med § 12-12 i plan– og bygningslova (PBL) vedtok Ål kommunestyre, i møte den 20.09.2018, sak 42/18, detaljreguleringsplan for Wangen næringsområde på Torpo, planid 2017008 med tilhøyrande føresegner, plankart og planomtale.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2017010

 

Kunngjering reguleringsendring "Områderegulering Nysetlie"

Ål kommune vedtok den 06.12.2018, sak 18/03170, delegert vedtak om reguleringsendring "Områderegulering Nysetlie" med tilhøyrande plankart. Dette i medhald av plan- og bygningslova §12-14. Størrelsen på tomt 131 og 132 er justert, samt ein liten justering av veg til tomt 131.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2011005.


Vedtaket kan påklagast i samsvar med forvalningslova § 28. Klagefristen går ut 27.12.2018.

 

Kunngjering reguleringsendring "Kolbotn bustadfelt del2"

Ål kommune vedtok den 07.12.2018, sak 18/02582, delegert vedtak om reguleringsendring "Kolbotn bustadfelt del 2" med tilhøyrande plankart. Dette i medhald av plan- og bygningslova §12-14. Veg 4 er justert og tomt B17-3 er blitt midre på grunn av veg justeringa.

Sjølve plandokumenta finn du under fane planarkivet, planid 2013001.

Vedtaket kan påklagast i samsvar med forvalningslova § 28. Klagefristen går ut 28.12.2018.

 

Varsel om oppstart av planar