Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Produkt og prisar

Har du hus eller fritidsbustad i Ål kommune eller driv næring her? Alle som eig ein straummålar i Ål kommune får tilbod om ­gunstige straumavtaler gjennom Ål Kraftverk KF. Med Fleksikraft kan ein framleis få spotpris utan påslag. I tillegg kan du som kunde velje om du vil sikre inntil 80% av forventa forbruk for vinterhalvåret, 1 år, 2 år eller 3 år fram i tid.

 Ål Kraftverk KF sine produkt er vist nedanfor:

Til frådrag på denne prisen kjem staten si kompensasjonsordning til hushaldskundar, og Ål Kraftverk KF sine rabattar  til hushald og næringskundar. Det er verdt å merke seg at kompensasjon og rabattar blir rekna ut etter spotprisar og ikkje inngått avtaleprisarsom vist nedanfor.

Ål Kraftverk Spotpris

Har du dette produktet betalar du det same som engrosprisen (spot) for straumen med eventuelle tillegg, pr. no er det ingen tillegg.

Du vil med ei slik avtale fylgje endringane i engrosmarknaden med ei gong. Når prisane fell, nyt du godt av det med ein gong. Tilsvarande vil du få prisstigning når marknaden går opp. I tillegg til engrosprisen kjem mva.

Månedsprisen er eit vegd gjennomsnitt av spotprisane time for time referert til prisen for Bergen (no5) i den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Du vil betale for variasjonen i forbruket over veka (dyrare på dag og virkedagar, når du har høgst forbruk.)
I tillegg til sjølve kraftprisen må du betale statlege avgifter (mva og andre avgifter) og nettleige til lokalt nettselskap.

Ei straumavtale med meir sikre prisar, og som likevel gir deg moglegheten til å tilpasse forbruket ved høge prisar. (kan sikre inntil 80% av forrige års forbruk når du inngår avtale). Forbruk ut over dette vil prisast til spotpris med påslag. (Påslaget er no kr. 0,-)

Her kan du sjå gjeldande pris (prisen for Bergen gjeld i Ål)

Ål Kraftverk FLEKSI 1 år
 • Kombinasjon av fastpris og spotpris
 • Fastlagte kostnader på fastprisdelen av forbruket
  • Oversikt over fastprisfordelinga per måned tilsendt per e-post eller post.
 • Forbruk til spotpris
  • Du kan regulere forbruket i høve til prisutviklinga.
   • Høg pris: Senk forbruket
   • Lågare pris: Auka forbruk medfører mindre kostnader på kraftdelen av rekninga. (same pris på nettleige og avgifter).
 • Gjev deg merksam på straumbruken.

Eksempel ved 80 % binding:

Truleg årsforbruk: 12 000 kWh
Mengde til fastpris: 9 600 kWh (80% av fjorårets forbruk) Truleg mengde til spotpris: 2400 kWh.
Faktisk årsforbruk: 13 000 kWh
Fakturert: 9 600 kWh til fastpris. 3 400 kWh til spotpris.

Gjeldande pris 01.10.2023 - 30.09.2024 - 129,48- øre per kWh, eks mva, 161,85 øre pr kWh, inkl.mva

Forbruk pr mnd blir fordelt etter ein slik profil. 

Ål Kraftverk FLEKSI 2 år

Ei straumavtale med meir sikre prisar, og som likevel gir deg moglegheten til å tilpasse forbruket ved høge prisar. (kan sikre inntil 80% av forrige års forbruk når du inngår avtale). Forbruk ut over dette vil prisast til spotpris med påslag. (Påslaget er no kr. 0,-)

 • Kombinasjon av fastpris og spotpris
 • Fastlagte kostnader på fastprisdelen av forbruket
  • Oversikt over fastprisfordelinga per måned tilsendt per e-post eller post.
 • Forbruk til spotpris
  • Du kan regulere forbruket i høve til prisutviklinga.
   • Høg pris: Senk forbruket
   • Lågare pris: Auka forbruk medfører mindre kostnader på kraftdelen av rekninga. (same pris på nettleige og avgifter).
 • Gjev deg merksam på straumbruken.

Eksempel ved 80 % binding:

Truleg årsforbruk: 12 000 kWh
Mengde til fastpris: 9 600 kWh (80% av fjorårets forbruk) Truleg mengde til spotpris: 2400 kWh.
Faktisk årsforbruk: 13 000 kWh
Fakturert: 9 600 kWh til fastpris. 3 400 kWh til spotpris.

Gjeldande pris 01.10.2023 - 30.09.2025 - 134,40,- øre/kWh, eks.mva, 168,01 øre/kWh, inkl mva.

Forbruket blir fordelt kvar månad etter ein slik profil

Ål Kraftverk FLEKSI 3 år

Ei straumavtale med meir sikre prisar, og som likevel gir deg moglegheten til å tilpasse forbruket ved høge prisar. (kan sikre inntil 80% av forrige års forbruk når du inngår avtale). Forbruk ut over dette vil prisast til spotpris med påslag. (Påslaget er no kr. 0,-)

 • Kombinasjon av fastpris og spotpris
 • Fastlagte kostnader på fastprisdelen av forbruket
  • Oversikt over fastprisfordelinga per måned tilsendt per e-post eller post.
 • Forbruk til spotpris
  • Du kan regulere forbruket i høve til prisutviklinga.
   • Høg pris: Senk forbruket
   • Lågare pris: Auka forbruk medfører mindre kostnader på kraftdelen av rekninga. (same pris på nettleige og avgifter).
 • Gjev deg merksam på straumbruken.

Eksempel ved 80 % binding:

Truleg årsforbruk: 12 000 kWh
Mengde til fastpris: 9 600 kWh (80% av fjorårets forbruk) Truleg mengde til spotpris: 2400 kWh.
Faktisk årsforbruk: 13 000 kWh
Fakturert: 9 600 kWh til fastpris. 3 400 kWh til spotpris.

Ei avtale der prisen er fastlagt for forbruket skjer på inntil 80% av forventa forbruk. (Basert på forbruket året før). Forbruk ut over 80% av forventa forbruk blir prisa til spotpris. (No5 – Bergen)

Gjeldande pris 01.10.2023 - 30.09.2026 - 128,79 øre /kWh, eks mva -  160,99 øre per kWh, inkl mva

Forbruk pr månad blir fordelt etter ein slik profil

Ål Kraftverk – Vinter

Gjeldande frå 01.11.2023 - 30.04.2024

 • Ein kombinasjon av fastpris og spotpris
 • Inntil 80 % av forventa vinterforbruk til fastpris
 • Kostnader på fastprisdelen av forbruket er kjent på avtaletidspunktet.
  • Oversikt over fordelinga pr. månad blir tilsendt på stadfesting av kontrakta.
 • Kor mykje straum du brukar vil påverke den delen som ligg til spotpris.
  • Du kan påverke kostnaden din.
   • Høg pris i kraftmarknadens: Senk forbruket
   • Lågare pris: Du vil ikkje få fullt så stor rekning (Hugs at avgifter og nettleige nesten ikkje blir påverka av kraftmarknaden, du vil få innsparing ved mindre forbruk sjølv når kraftprisen er låg.)
 • Ein innsats for miljøet
  • Spart forbruk fører til mindre utslepp, fyrst og fremst frå kolkraftverk på kontinentet.
  • Bli klar over din eigen straumbruk.
Eksempel:  
Venta årsforbruk: 20 000 kWh
Faktisk årsforbruk 20 000 kWh
Avtale  80% av forventa forbruk om vinteren til fastpris. Reisten av forbruket om vinteren til spotpris med påslag. (0,- i påslag no)
Fakturert: 10 133 kWh til fastpris
9867 kWh til spotpris med påslag.

Gjeldande pris - 137,30 øre/kWh, eks mva - 171,62 øre/kWh, inkl mva.

Forbruk pr månad blir fordelt slik - diagram

Kontakt

For bestilling av produkt og informasjon, kontakt Fortum: tlf. 32086600