Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Lydfiler frå kommunestyre

Kommunestyremøte 21.10.2021

Sak 55-21 - Godkjenning av innkalling og sakspapir.mp3

Orientering - Utvalgt kulturlandskap Leveld.mp3

Interpellasjon - FRP - Strømpriser.mp3

Sak 57-21 - Søknad om konsesjon.mp3

Sak 58-21 - Vedtak - Detaljreguleringsplan for H7 Rødungen - planid 2019004.mp3

Sak 59-21 - Vedtak - fastsetting av planprogram Områdereguleringsplan for Bakketeigen - Ål folkehøgskole og kurssenter.mp3

sak 60-21 - Justert avtale om drift av intermediære sengeplassar ved Hallingdal sjukestugu.mp3

Sak 61-21 - Overføring av kommunestyremøter på nett.mp3

Sak 62-21 - Søknad om fritak frå politiske verv - Tore Bøygard.mp3

sak 63-21 - Søknad om fritak frå kommunalt verv - SUKO - Ingeborg Kaslegard Frydenlund.mp3

Sak 64-21 - Permisjon frå politisk verv - Vilde Lerøen Springgard.mp3

Sak 65-21 - Fritak frå politiske verv - Gard Vidme Sønsteby.mp3

Sak 66-21 - Meldingar og orienteringssaker til kommunestyret.mp3

 

Kommunestyremøte 16.09.2021

Orientering COVID-19-Kommunestyremøte.mp3

Orientering NAV Hallingdal-Kommunestyremøte.mp3

Orientering Ål utvikling-Kommunestyremøte.mp3

Sak 46-21 - Godkjenning av innkalling, sakspapir og møteprotokoll.mp3

Sak 48-21 - Samordning av tenestene til barn og unge.mp3

Sak 48-21 - Samordning av tenestene til barn og unge omvotering.mp3

Sak 49-21 - Plan for helse og omsorgstenester 2022 - 2025.mp3

Sak 49-21 - Plan for helse og omsorgstenester 2022 - 2025 fortsettelse.mp3

Sak 50-21 - Plan for psykisk helse og rus 2021-2025.mp3

Sak 51-21 - Revidert budsjett Ål Kraftverk KF 2021.mp3

Sak 52-21 - Budsjett Ål Kraftverk KF 2022.mp3

Sak 53-21 - 2. gongs handsaming av endring av reguleringsplan for Gullhagen industriområde - planID 2013004.mp3

Sak 54-21 - Meldingar og orienteringssaker til kommunestyret 16.09.21.mp3

 

Kommunestyremøte 17.06.2021

Åpning og opprop.mp3

Merknadar til saksliste.mp3

Orientering - Hardangervidda tunnelene AS.mp3

Sak 37-21 - Rekneskap og årsmelding 2020 for Ål kommune.mp3

Sak 38-21 - Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021 - 2025.mp3

Sak 39-21 - Strategisk Næringsplan 2020 - 2024 - Vedtak.mp3

Sak 40-21 - Næringsfond - Sats på Hallingdal - Regional omstilling.mp3

Sak 41-21 - Partnerskapsavtale mellom regionrådet for Hallingdal og Viken fylkeskommune.mp3

Sak 42-21 - Felles kommuneoverlege og samhandlingsleiar i Hallingdal.mp3

Sak 43-21 - Kommunerevisjon IKS - Finansiering av sluttoppgjer for selkapet.mp3

Sak 44-21 - Orientering KLP - Attendebetaling premiefond.mp3

Sak 45-21 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

 

Kommunestyremøte 20.05.2021

åpning op opprop.mp3

Merknader til innkalling og saksparpir.mp3

Sak 25-21 - Ungdommens Hus og lokale for e-sportgruppa - stakstiltak og framtidig løysing.mp3

Sak 26-21 - Vedtak - detaljreguleringsplan for Oppsjøtippen, planID 2019003.mp3

Sak 27-21 - Rv7 - Vegpakke Hallingdal og strekninga Ørgenvika - Kittilsviken. Bompengefinansiering - Prinsippvedtak.mp3

Sak 28-21 - Årsmelding og rekneskap Ål Kraftverk KF 2020.mp3

Sak 29-21 - Storting- og sametingsval 2021 - delegering av mynde.mp3

Sak 30-21 - Stortingsval 2021 - røystestyre Nedre-Ål krins.mp3

Sak 31-21 - Stortingsval 2021 - røystestyre Torpo krins.mp3

Sak 32-21 - Stortingsval 2021 - røystestyre Torpo krins.mp3

Sak 33-21 - Barnevernvakt for Hallingdal til Hallingdal Krisesenter - samarbeidsavtale Hallingdal Krisesenter.mp3

Meldingar.mp3

Orientering Bu og bli lyst.mp3

Orientering Covid-19.mp3

Orientering Ål Kulturhus.mp3

 

Kommunestyremøte 22.04.21

Åpning og opprop.mp3

Sak 21-21 - Avvikling av avtale med Votnahall.mp3

Sak 22-21 - Tilstandsrapport 2020 for oppvekstsektoren.mp3

Sak 23-21 - Regional handlingsplan i Hallingdal mot vald i nære relasjonar - 2021-2024.mp3

Sak 24-21 - Meldingar og orientringssaker til kommunestyret.mp3

Interpellasjon.mp3

Info fra Rådmann - COVID-19 status.mp3

Orientering frå Vannkoordinator Hallingdal.mp3

Orientering frå Hovedverneombud.mp3

Ungdommens hus.mp3

Avsluttning og protokoll.mp3

 

Kommunestyremøte 18.02.21

Opprop.mp3

Møteinnkalling Kommunestyret.mp3

Orientering 1 - Korona situasjonen på Ål.mp3

Orientering 2 - Regionrådet.mp3

Orientering 3 - Næringsutviklar.mp3

Sak 5-21 - Strategi for ladeinfrastruktur i sentrum.mp3

Sak 6-21 - Fastsetting av planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel.mp3

Sak 7-21 - Vedtak - Overordna arealføringar for kommunens arealbruk.mp3

Sak 8-21 - Vedtak - KS-debatthefte 2021 - Omstilling i koronaens tid.mp3

Sak 9-21 - Sluttmelding avløpsleidning Leveld - Orientering om tilkoplingar og rekneskap.mp3

Sak 10-21 - Revidering av regelsamling og delegeringsreglement.mp3

Sak 11-21 - DigiViken - deltaking frå Ål.mp3

Sak 12-21 - Tilgang til å halde politiske fjernmøter i Ål kommune.mp3

Sak 13-21 - Meldingar og orientringssaker til kommunestyret.mp3

Interpelasjon.mp3

 

Kommunestyremøte 21.01.21

Møteinnkalling og informasjon.mp3

Orientering frå Barnevernet.mp3

Orientering Hallingdal Renovasjon.mp3

Sak 1-21 - Berekraftig reiseliv.mp3

Sak 2-21 - Klage på vedtak om ekspropriasjon - Skarslia ski- og akesenter.mp3

Sak 3-21 - Selskapsavtale - Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS.mp3

Sak 4 -21 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

 

Kommunestyremøte 17.12.20

Opprop og saksliste.mp3

Sak 75-20 - Kommunal planstrategi for Ål 2020-2023 - vedtak.mp3 

Sak 76-20 - Val av medlemmer til forliksråd for perioden 2021 - 2025.mp3

Sak 77-20 - Ungdomsråd perioden 2020 - 2021.mp3 

Sak 78-20 - Stortings- og sametingsval 2021 - ein eller todagarsval.mp3

Sak 79-20 - Tilbakeføring av ubrukte midlar - jordbruks-, arrangements- og næringsfond.mp3

Sak 80-20 - Prioritert anleggsliste.mp3

Sak 81-20- Prioritering av spelemidlar.mp3

Sak 82-20 - Betalingssatsar betalingsreglement i barnehage frå 01.01.2021.mp3

Sak 83-20 - Betalingssatsar betalingsreglement i skulefritidsordninga (SFO) frå 01.01.2021.mp3

Sak 84-20- Leigesatsar på Ål kulturhus 2021.mp3

Sak 85-20 - Gebyr vatn 2021.mp3

Sak 86-20 - Gebyr avløp 2021.mp3

Sak 87-20 - Gebyr slam 2021.mp3

Sak 88-20 -Gebyr renovasjon 2021.mp3

Sak 89-20 - Gebyr feiing 2021.mp3

Sak 90-20 - Betalingssatsar utviklingsavdelinga 2021.mp3

Sak 91-20 - Budsjett for kontrollutvalet i Ål 2021.mp3

sak 92-20 - Budsjett Ål Kraftverk KF 2021.mp3

Sak 93-20 - Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.mp3

sak 94-20 - Meldingar og orienteringssaker til kommunestyret.mp3

Kultur- og idrettstippend og kulturpris.mp3

 

Kommunestyremøte 19.11.2020

Sak 69-20 - Plan for helse- og omsorgstenester 2021-2024.mp3

Sak 70-20 - Miljørettleiarar i skule - evaluering.mp3

Sak 71-20 - Skarslia ski- og akesenter - eventuell ekspropriasjon.mp3

Sak 72-20 - Vedtak - Detaljregulering Slekaberget sør, PlanID 2020001.mp3

Sak 73-20 - Framlegg til kandidat til dyrevernnemnda 2021 - 2024.mp3

Sak 74-20 - Meldingar og orienteringssakertil kommunestyret.mp3

Orientering frå Hallingdal Næringshage og Hallingdal Etablerersenter.mp3

 

Kommunestyremøte 15.10.2020

Sak 62-20 - Avvikling av Kleivi næringspark.mp3

Sak 63-20 - Avvikling av dammane på Primhovda - Gamle Ål vassverk.mp3

Sak 64-20 - Felles forliksråd i Hallingdal.mp3

Sak 65-20 - Val av forliksrådsmedlem og møtefullmektig for perioden 2021-2025.mp3

Sak 66-20 - Aksjonæravtale for Vardar AS.mp3

Sak 67-20 - Politisk møteplan 2021.mp3

Sak 68-20 - Meldingar.mp3

Innsendt spørsmål.mp3

 

Kommunestyremøte 17.09.2020

 Sak 57-20 - Økonomireglement 2020-2024.mp3

 Sak 58-20 - Felles forliksråd i Hallingdal.mp3

Sak 59-20 - Selskapsavtale - Viken kommunerevisjon - IKS og val til repersentantskapet.mp3

Sak 60-20 - Selskapsavtale 2021 - IKA Kongsberg.mp3

Sak 61-20 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

Orientering Ungdomsrådet.mp3

Interpellasjon.mp3

 

Kommunestyremøte 20.08.2020

Sak 49-20 - Betalingssats brøyting frå og med vinteren 2020-2021.mp3

Sak 50-20 - Medlem til styret i Hallingdal Renovasjon IKS 2019-2023.mp3

Sak 51-20 - Val av nytt medlem til Eldrerådet.mp3

Sak 52-20 - Jordskiftemeddommarar - val 2021-2024.mp3

Sak 53-20 - Borgarting lagmannsrett - val av meddommarar 2021-2024.mp3

Sak 54-20 - Hallingdal tingrett - val av meddommarar 2021-2024.mp3

Sak 55-20 - Meldinger.mp3

Sak 56-20 - Ladestasjonar i Ål kommune - kvar ønsker vi dei.mp3

 

Kommunestyremøte 11.06.2020

Sak 33-20 - Årsmelding og rekneskap Ål kraftverk.mp3

Sak 34-20 - Rekneskap og årsmelding 2019 for Ål kommune.mp3

Sak 35-20 - Overføring av unytta investeringsmidlar.mp3

Sak 36-20 - Budsjettjusteringar 2020.mp3

Sak 37-20 - Innkjøpsstrategi og reglement for Ål kommune.mp3

Sak 38-20 - Plan forforvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll 2020-2023.mp3

Sak 39-20 - Kontrollutvalet iÅl - Årsmelding 2019.mp3

Sak 40-20 - Revisjonsløysing - val av revisjonsordning.mp3

Sak 41-20 - Revisjonsløysing - val av revisor.mp3

Sak 42-20 - Godkjenning av selskapsavtale for kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS.mp3

Sak 43-20- Revidering av lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag.mp3

Sak 44-20 - Lokal forskrift om hundehald - endringar§ 3.mp3

Sak 45-20 - Val av forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 2019-2023.mp3

Sak 46-20 - Rådet for Buskerud museum 2019-2023.mp3

Sak 47-20 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

Orientering frå ordførar.mp3

Interpellasjon FrP.mp3

 

Kommunestyremøte 16.04.2020

Sak 22-20 Tilstandsrapport for oppvekstsektoren.mp3

Sak 23-20 Namneendring frå Leveld til Nordbygdane skule.mp3

Sak 24- 20 Skarslia ski- og akesenter - eventuell ekspropriasjon av grunn.mp3

Sak 25- 20 Alkoholpolitiske retningsliner 2020-2024.mp3

Sak 26-20 Samarbeid om innkrevjing av kommunale krav - felles innkrevjingskontor for Hallingdal.mp3

Sak 27-20 Tilpassig til lovpålagt krav om selskapsmessig skille - Hallingdal kraftnett as.mp3

Sak 28 og 29-20 Endring av selskapsavtaler kommunerevisjon og endring av vedtekter felleskjøkkenet for Hol og Ål.mp3

Sak 30-20 Delegering av mynde frå kommunestyret til formannskap etter kommunelova § 11-8.mp3

Sak 31-20 Krav om evakuering av flyktningar frå Morialeiren i Hellas.mp3

Sak 32-20 Meldingar og orienteringssaker til kommunestyret.mp3

 

 

Kommunestyremøte 13.02.2020

Sak 16-20 - TråkknRoll - ulike modellar for sykkelsatsinga i Ål.mp3

Sak 17-20 - Endring av vedtekter - Kleivi næringspark.mp3

Sak 18-20 - Eigedomsskattetakstvedtekter.mp3

Sak 19-20 - Sakkunnig ankenemnd for eigedomsskatt i perioden 2019-2023.mp3

Sak 20-20 - Framlegg til medlem i styret for Hallingdal kraftnett AS.mp3

sak 21-20 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

Kontrollutvalets arbeid v Edvin Ræstaad.mp3

Næringsfondet v næringsutviklar Staffan Landsmann-Wiwe.mp3

 

Kommunestyremøte 23.01.2020

Sak 1-20 - Vurdering av sikring av delar av Ål kraftverk sine inntekter ved fysiske kontrakter.mp3

Sak 2-20 - Søknad om overtaking av privat veg - Bakketeigen.mp3

Sak 3-20 - Klage på kostnad for tilkopling og tilbod om kommunalt kjøp - Gunnarhaugen.mp3

Sak 4-20 - Reguleringsplan for Gullhagen.mp3

Sak 5-20 - Endring av selskapsavtale for Hallingdal Renovasjon IKS.mp3

Sak 6-20 - Godkjenning av selskapsavtale 2020 - IKA Kongsberg.mp3

Sak 7-20 - Sakkunnig takstnemnd for eigendomsskatt.mp3

Sak 8-20 - Sakkunnig ankenemnd for eigendomsskatt.mp3

Sak 9-14-20 - Diverse valg.mp3

Sak 15-20 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

Orientering om prosjekt bulyst og blilyst.mp3

 

Kommunestyremøte 12.12.2019

Sak 132-19 - Høyringssvar frå Ål kommune på NOU 2019-16 - Skattlegging av vannkraftverk.mp3

Sak 133-19 - Leigesatsar på Ål kulturhus.mp3

Sak 134-19 - Prioritert anleggsliste.mp3

Sak 135-19 - Prioritering av spelemidlar.mp3

Sak 136-19 - Betalingssatsar-betalingsreglement i barnehage frå 1-1-20.mp3

Sak 137-19 - Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023.mp3

Sak 138-19 - Utvida bandtvang - Lokal forskrift om hundehald - endringar.mp3

Sak 139-19 - Meldingar.mp3

Til saklista.mp3

Utdeling av idretts- og kulturstipend for ungdom 2019.mp3

Utdeling av kulturprisen 2019.mp3

 

Kommunestyremøte 28.11.2019

Sak 67-19 - Søknad om dispensasjon - deling for oppretting av fritidseigedom - Breievegen.mp3

Sak 68-19 - Oppretting av felles avløpskontor for spredt avløp og Vannområde Hallingdal.mp3

Sak 69-19 - Plan for helse-og omsorgstenester 2020-2923.mp3

Sak 70-19 - Trafikktryggleik - rullering av handlingsdelen 2019-2022.mp3

Sak 71-19 - Ny vurdering - organisering av eldreråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne.mp3

Sak 72-19 - Nynorsk og digitale hjelpemiddel.mp3

Sak 73-19 - Revidering av møtegodtgjering til kommunale ombod.mp3

Sak 74-19 - Avvikling av Kommunenes opplæringskontor Buskerud IKS og oppretting av nytt.mp3

Sak 75-19 - Vigsel i Ål perioda 2019-2023.mp3

Sak 76-19 - Ål kraftverk KF - budsjett 2020.mp3

Sak 77-19 - Budsjett for Kontrollutvalet 2020.mp3

Sak 78-82-19 - Gebyr vatn,avløp,slam,renovasjon og feiing.mp3

Sak 83-19 - Betalingssatsar utviklingsavdelinga.mp3

Sak 84-19 - Eigedomsskattevedtak.mp3

Sak 85-19 - Husleigesatsar kommunale bustader.mp3

Sak 86-130-19 - Val råd og utval.mp3

Sak 131-19 - Meldingar.mp3

 

Kommunestyremøte 17.10.2019

Sak 53-19 - Val av ordførar for perioden 2019-2023.mp3

Sak 54-19 - Val av varaordførar for perioden 2019-2023.mp3

Sak 55-19 - Val av kontrollutval for perioden 2019-2023.mp3

Sak 56-19 - Val av valstyre for perioden 2019-2023.mp3

Sak 57-19 - Val av valutval for perioden 2019-2023.mp3

Sak 58-59-19 - Val av sektorutval for helse og omsorg med leiar og nestleiar.mp3

Sak 60-61-19 - Val av sektorutval kultur og oppvekst med leiar og nestleiar.mp3

Sak 62-63-19 - Val av sektorutval teknisk næring og ressurs med leiar og nestleiar.mp3

Sak 64-19 - Val av representantar til Hallingtinget.mp3

Sak 65-19 - Val av representantar til KS Viken.mp3

Sak 66-19 - Meldingar.mp3

 

Kommunestyremøte 19.09.2019

Sak 49-19 - Søknad om kommunal finansiering av infrastruktur - veg- i Gullhagen industriområde.mp3

Sak 50-19 - Meldingar.mp3

 

Kommunestyremøte 22.08.2019

Sak 42-19 - Tilkopling til kommunalt vatn og avløp - Krav om tilkopling.mp3

Sak 43-19 - Reguleringsendring Kroktjødnvegen.mp3

Sak 44-19 - Leve heile livet - Meld. St. 15.mp3

Sak 45-19 - Meirverdiavgift på branntilsyn.mp3

Sak 46-19 - Omdisponering av investeringsmidlar Ål ungdomsskule.mp3

Sak 47-19 - Budsjettendring investeringsprosjekt avløp Sando barnehage.mp3

Sak 48-19 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

Interpellasjon frå Ole Egil Trinterud.mp3

Spørsmål frå Thorleif Dalseide.mp3

 

Kommunestyremøte 13.06.2019

Sak 34-19 - Ål kommune sine kraftrettar - bruken av midla - sikring av inntekter og tilbod tikl kraftabonnentar.mp3

Sak 35-19 - Årsmelding og rekneskap Ål kraftverk KF 2018.mp3

Sak 36-19 - Rekneskap og årsmelding for Ål kommune 2018.mp3

Sak 37-19 - Budsjettjustering 2019.mp3

Sak 38-19 - Vidareutvikling av Hallinghelse.mp3

Sak 39-19 - Klage på vedtak - Avslag på dispensasjon - Frådeling til fritidsføremål - Votndalen.mp3

Sak 40-19 - Meldingar.mp3

Interpellasjon.mp3

 

Kommunestyremøte 16.05.2019

Sak 25-19 - Kulturplan 2019-2015.mp3

Sak 26-19 - Retningsliner for bruk av utbyggingsavtaler for Ål kommune oppdatering 2019.mp3

Sak 27-19 - Sambindingsstigar for sykkel i fjellet - prinsipp for etappevis utbygging og igangsetting etappe 1 Lya - Oppheimsåsen.mp3

Sak 28-19 - Vedtak Detaljreguleringsplan for H9 Torkjelstjørni Votndalsåsen.mp3

Sak 29-19 - Fritak frå politiske verv- Næringsstyret.mp3

Sak 30-19 - Kommunestyre- og fylkestingsval 2019 - Røystestestyre for Nedre-Ål krins.mp3

Sak 31-19 - Kommunestyre- og fylkestingsval 2019 - Røystestyre for Torpo krins.mp3

Sak 32-19 - Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 - Leveld krins.mp3

Sak 33-19 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

 

Kommunestyremøte 11.04.2019

Orientering frå rådmannen om kulturhusbygginga.mp3

Sak 18-19 - Eigarskapsmelding - Ål kommune.mp3

Sak 19-19 - Sambindingsstigar for sykkel i fjellet.mp3

Sak 20-19 - Skredsikring Sehlsgardane - kostnadsdeling.mp3

Sak 21-19 - 1. gongs handsaming - Reg plan Knutshovda Vest II Planid 2018001.mp3

Sak 22-19 - Utviding av aksjekapital VINN as.mp3

Sak 23-19 - Kontrollutvalet i Ål - Årsmelding 2018.mp3

Sak 24-19 - Overføring av unytta investeringsmidlar 2018.mp3

 

Kommunestyremøte 21.03.2019

Orientering om CWD-Skrantesjuke.mp3

Kulturpris 2018.mp3

Sak 10-19 - ROS-analyse for Ål kommune.mp3

Sak 11-19 - Plan for kommunal kriseleiing 2019.mp3

Sak 12-19 - Tilstandsrapport for oppvekstsektoren.mp3

Sak 13-19 - Ekstra ressurs til elevar med hjelpebehov.mp3

Sak 14-19 - Sikringsstrategi for forvaltning av Ål kommune sine kraftrettar.mp3

Sak 15-19 - Språkplan for Ål kommune.mp3

Sak 16-19 - Norsk reiselivsfagskule.mp3

Sak 17-19 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

 

Kommunestyremøte 21.02.2019

Orientering - Forum Nye Bergensbanen.mp3

Sak 4-19 - Detaljregulering Leksvolsvegen 114-51 PlanID 2018002.mp3

Sak 5-19 -Detaljregulering Sutøyvegen N14 - PlanID 2018005.mp3

Sak 6-19 - Overordna samarbeidsavtale mellom Vestre Viken og Ål kommune.mp3 

Sak 7-19 - Meldingar.mp3

Sak 8-19 - Endring - Gebyr slam 2019.mp3

Sak 9-19 - Ubygd tomt i Kolbotn bustadfelt evt kommunalt attendekjøp.mp3

 

Kommunestyremøte 17.01.2019

Sak 1-19 - Lokal forskrift om hundehald - endringar.mp3

Sak 2-19 - Meir bruk av tre i kommunale nybygg.mp3

Sak 3-19 - Meldinger og orienteringssaker.mp3

Orientering - Ål kommune 3 0 innbyggjarinvolvering.mp3

Orientering Hallinghelse - Øystein Lappegard.mp3

 

Kommunestyremøte 13.12.2018

Sak 65-18 - Organisering av NAV Hallingdal.mp3

Sak 66-18 - Rullering av målbruksplan for Ål kommune.mp3

Sak 67-18 - Friluftskartlegging - presisering.mp3

Sak 68-18 - Eigedomsskattetakstvedtekter.mp3

Sak 69-18 - Tilsetting av rådmann.mp3

Sak 70-18 - Avløpsleidning i Leveld - bruk av opsjon leidningsstrekk til Snogsrud.mp3

Sak 71-18 - Prioritering av Spelemidlar 2019.mp3

Sak 72-18 - Søknad - Arrangementsstøtte NM skiskyting 2019.mp3

Sak 73-18 - Oppussing og ventilasjon Leveld skule.mp3

Sak 74-18 - Betalingssatsar betalingsreglement i barnehage.mp3

Sak 75-18 - Betalingssatsar betalingsreglement SFO.mp3

Sak 76-18 - Justering av festeavgift for gravplassar.mp3

Sak 77-18 - Gebyr vatn.mp3

Sak 78-18 - Gebyr avløp.mp3

Sak 79-18 - Gebyr slam.mp3

Sak 80-18 - Gebyr renovasjon.mp3

Sak 81-18 - Gebyr feiing.mp3

Sak 82-18 - Betalingssatsar utviklingsavdelinga 2019.mp3

Sak 84-18 - Ål kraftverk KF - Budsjett 2019.mp3

Sak 85-18 - Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022.mp3

Sak 86-18 - Meldingar og orienteringssaker til kommunestyret.mp3

Utdeling av byggeskikkprisen.mp3

Utdeling av idrettsstipend.mp3

Utdeling av kulturstipend.mp3

 

Kommunestyremøte 15.11.2018

Sak 58-18 - Branndokument.mp3

Sak 59-18 - Anbodsrunde ferdig - Overføringsleidning Votndalen.mp3

Sak 60-18 - Plan for trafikktryggleik 2019-2022.mp3

Sak 61-18 - Politisk organisering i Ål kommune.mp3

Sak 62-18 - Kostnader til konsulenethjelp i samband med rekruttering av rådmann.mp3

Sak 63-18 - Avtale om vidareføring av kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken helseområde.mp3

Sak 64-18 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

Interpellasjon.mp3

Orientering - Hallingdal brann-og redningsteneste IKS.mp3

Orientering - Hardangerviddatunnelene.mp3

 

Kommunestyremøte 18.10.2018


Sak 48-18 Plan for helse- og omsorgstenester 2019 - 2022

Sak 49-18 Hallingdal Krisesenter vertskommunesamarbeid

Sak 50-18 Hallingdal krisesenter - budsjettjustering

Sak 51 - Revisjon av detaljreguleringsplan for Actif hotell

Sak 52-18 Friluftslivskartlegging i Ål kommune - vidare bruk av kunnskap

Sak 53-18 Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud - endring av selskapsavtalen

Sak 54-18 Kommunestyre- og fylkestingsval 2019 - ein eller todagarsval

Sak 55-18 Fritak frå politisk verv

Sak 56-18 Fritak frå politisk verv

Sak 57-18 - Meldingar 

Orientering Hallingdal Kraftnett Audun Grynning
Orientering Sykkelsatsing i Ål Knut Myking 

Kommunestyremøte 20.09.2018

Sak 40-18 - Barnehage-og skulestruktur i Ål i framtida.mp3

Sak 41-18 - Vedtak - Detaljreguleringsplan for Hago.mp3

Sak 42-18 - Vedtak - Detaljreguleringsplan for Wangen næringsområde på Torpo.mp3

Sak 43-18 - Søknad om kommunalt tilskott og forskottering av spelemidlar til system for elektronisk anvising ved Liatoppen skisenter.mp3

Sak 44-18 - Selskapsstrategi for Kommunerevisjon IKS.mp3

Sak 45-18 - Demensvenleg samfunn.mp3

Sak 46-18 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

 

Kommunestyremøte 16.08.2018 

Orientering om Hallingdal barnevernteneste.mp3

Orientering om utbygging av kulturhuset.mp3

Sak 33-18 - Revisjon konsesjonsvilkår for Uste- og Hallingdalsvassdraget.mp3

Sak 34-18 - Revisjon av konsesjonsvilkår - Hemsilvassdraget.mp3

Sak 35-18 - Hol og Ål Felleskjøkken - endring av organisasjonsmodell og vedtekter.mp3

Sak 36-18 - Utbyggingsavtale I8 og I9 i Kleivi Næringspark.mp3

Sak 37-18 - Vedtak - Detaljreguleringsplan for Hago bustadfelt.mp3

Sak 38-18 - Vedtak - Detaljregulering Ål Handelspark.mp3

Sak 39-18 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

 

Kommunestyremøte 21.06.2018

Sak 25-18 - Årsmelding og rekneskap Ål Kraftverk KF 2017.mp3

Sak 26-18 - Detaljregulering tursti Bråta og omegn.mp3

Sak 27-18 - Detaljregulering Bergstølhovda III Sangefjell.mp3

Sak 28-18 - Detaljregulering forretningstomt F9 - Ulshagamyrane vest.mp3

Sak 29-18 - Detaljregulering Ål Handelspark - planid 2015003.mp3

Sak 30-18 - Stadfesting av planprogram for Knutstølhovda vest II.mp3

Sak 31-18 - Ivaretakelse av kommunens eierskap i Vestviken 110 IKS.mp3

Sak 32-18 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

 

Kommunestyremøte 24.05.2018

Sak 20-18 - Rekneskap og Årsmelding for Ål kommune 2017.mp3

Sak 21-18 - Budsjettjustering 2018.mp3

Sak 22-18 - Vedtak - Detaljreguleringsplan for 18 og 19 Kleivi Næringspark planID 2017007.mp3

Sak 23-18 - Midlar til detaljplanlegging og arbeid med anbod - overføringsleidning Votndalen.mp3

Sak 24-18 - Meldingar.mp3

Interpellasjon - strømpris.mp3

 

Kommunestyremøte 19.04.2018

Sak 14-18 - Lokalt avfallsmottak for Ål og Hol kommune - kjøp av grunn i Kleivi.m

Sak 15-18 - Gågate i Myren.mp3

Sak 16-18 - Kontrollutvalet i Ål - Årsmelding 2017.mp3

Sak 17-18 - Fritak frå kommunale verv - RMF.mp3

Sak 18-18 - Detaljregulering Knutstølhovda - Vest II - Leveldåsen.mp3

Sak 19-18 - Meldingar.mp3

 

Kommunestyremøte 15.03.2018

Sak 8-18 - Vedtak - Detaljreguleringsplan for I8 og I9 Kleivi næringspark.mp3

Sak 9-18 - Tilstandsrapport 2017 for oppvekstsektoren.mp3

Sak 10-18 - Sluttmelding investeringsprosjekt utbygging Ål Helsetun - Hallingdal sjukestugu og prosjekt sjukesignalanlegg.mp3

Sak 11-18 - Alternativ oppvarming - utbygging Ål kulturhus.mp3

Sak 12-18 - Overførinsleidning Votndalen - ekstra opplysningar.mp3

Sak 13-18 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

Interpellasjon.mp3

 

Kommunestyremøte 15.02.2018

Sak 5-18 - Forslag om rehabilitering av pelletsanlegget ved idrettshallen.mp3

Sak 6-18 - Endring i selskapsavtale Vestviken 110 IKS.mp3

Sak 7-18 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

Interpellasjon - Bevaring av lydfiler frå kommunestyremøte.mp3

 

Kommunestyremøte 18.01.2018

Sak 1-18 - Uttale Konsesjonssøknad Frosen kraftverk.mp3

Sak 2-18 - Vedtak detaljregulering Ål kulturhus planID 2017002.mp3

Sak 3-18 - Vedtak detaljreguleringsplan forretningstomt F10 Heimdal planid 2017006.mp3

Sak 4-18 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

 

Kommunestyremøte 14.12.2017

Sak 68-17 - Ål kulturhus - endeleg kostnadsramme og omfang for utbygging.mp3

Sak 69-17 - Forprosjekt overføringsledning Leveld- Sundre - vidare framdriftsplan og avgjerd tilkopling Leveldåsen as.mp3

Sak 70-17 - Budsjett for kontrollutvalet i Ål 2018.mp3

Sak 71-17 - Detaljsal av straum til kundar i Ål.mp3

Sak 72-17 - Budsjett Ål kraftverk KF 2018.mp3

Sak 73-17 - Betalingssatsar- reglement i barnehage.mp3

Sak 74-17 - Betalingssatsar utviklingsavdelinga 2018.mp3

Sak 75-17 - Gebyr vatn 2018.mp3

Sak 76-17 - Gebyr avløp 2018.mp3

Sak 77-17 - Gebyr slam 2018.mp3

Sak 78-17 - Gebyr renovasjon 2018.mp3

Sak 79-17 - Gebyr feiing 2018.mp3

Sak 80-17 - Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021.mp3

Sak 81-17 - Revisjon av konsesjonsvilkår for Uste-Nes utbygginga.mp3

Sak 82-17 - Prioritering av spelemidlar 2018 - anlegg for idrett og fysisk aktivitet.mp3

Sak 83-17 - Vedtak deltaljregulering for snarveg mellom Movegen 12 og 14.mp3

Sak 84-17 - Utviding av Halllingdal brann- og redningsteneste IKS.mp3

Sak 85-17 - Val av medlem til representantskapet for Kommunerevisjonen IKS.mp3

Sak 86-17 - Søknad om fritak frå politisk verv i Kleivi næringspark.mp3

Sak 87-17 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

Utdeling av kulturpris - kulturstipend og idrettsstipend for ungdom.mp3

 

Kommunestyremøte 16.11.2017

56-17 - Endring i retningsliner for Næringstilskot - søknadsfrister.mp3

57-17 - Detaljregulering Knutstølhovda Vest II - Leveldåsen.mp3

58-17 - Søknad om konsesjon på landbrukseigedom i Kvinnegardslia.mp3

59-17 - Budsjettendring haust 2017.mp3

60-17 - IKT-prosjekt i oppvekst.mp3

61-17 - Representantskapet Kommunerevisjon IKS - drøfging av saker til representantskapet.mp3

62-17 - Innbyggjarforslag.mp3

63-17 - Reglement for kommunale vigslar.mp3

64-17 - Val av nye medlemmer til 17 mai nemnd.mp3

65-17 - Permisjon frå politiske verv - Iselin Haugo.mp3

66-17 - IKA Kongsberg endringar i selskapsavtalen.mp3

67-17 - Meldingar og orienteringssaker til kommunestyret.mp3

 

Kommunestyremøte 21.09.2017

Sak 52-17 - Vedtak - Kommunedelplan for Sundreområdet.mp3

Sak 53-17 - Kommunal overtaking avetappe 1 - veg ved Ål skisenter.mp3

Sak 54-17 - Finansreglement for ÅL kommune.mp3

Sak 55-17 - Meldingar.mp3

Representantskapet kommunerevisjon.mp3

Skrantesjuka.mp3

 

Kommunestyremøte 31.08.2017

Sak 41-17 - Anbodsrunde ferdig- avløp Leveld.mp3

Sak 42-17 - Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkludert tette tanker.mp3 

Sak 43-17 - Vedtak - Detaljregulering for Bergsjø Høyfjellsleiligheter, planid 2016002.mp3

Sak 44-17 - Vedtak - Detaljregulering Skarslia T1, T2 og FT1 planid 2016005.mp3

Sak 45-17 - Plan for helse- og omsorgstenester 2018-2021.mp3

Sak 46-17 - Delegeringsreglement og regelsamling for Ål kommune.mp3

Sak 47-17 - Innfriing lån andelskraft - Vardar.mp3 

Sak 48-17 - Ål kraftverk lån.mp3

Sak 49-17 - Fritak frå politiske verv - Kleivi næringspark.mp3

Sak 50-17 - Søknad om fritak frå verv som varamedlem til forliksrådet.mp3

Sak 51-17 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

Orientering og oppsummering - omstillingsprosjektet.mp3

 

Kommunestyremøte 15.06.2017

Orientering frå ungdomsrådet - resultat Ungdata-undersøkinga.mp3

Orientering om utbygginga ved Ål kulturhus.mp3

Sak 28-17 - Årsemelding og rekneskap Ål Kraftverk 2016.mp3

Sak 29-17 - Kleivi næringspark årsrekneskap og årsmelding 2016.mp3

Sak 30-17 - Revisjon av vedtekter - Kleivi Næringspark.mp3

Sak 31-17 - Organisering av NAV-kontorene i Hallingdal.mp3

Sak 32-17 - Forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim i Ål kommune.mp3

Sak 34-17 - Revidering av avfallsforskrifta.mp3

Sak 35-17 - Vedtak - detaljregulering for Haga - Torpo PLID 2016003.mp3

Sak 36-38-17 - Stortingsval 2017 - røystestyre Nedre-Ål- Leveld- og Torpo krins.mp3

Sak 39-17 - Val av ny leiar og fast medlem i sakkunnig takstnemnd for eigedomsskatt.mp3

Sak 40-17 - Meldingar.mp3

 

Kommunestyremøte 18.05.2017

Orientering om strategikonferansane i april.mp3

Sak 22-17 - Rekneskap og årsmelding for Ål kommune 2016.mp3

Sak 23-17 - Budsjettjustering 2017.mp3

Sak 24-17 - Forvaltningsrevisjonsrapport IKT Hallingdal.mp3

Sak 25-17 -Årsmelding - Kontrollutvalet i Ål 2016.mp3

Sak 26-17 - Slam og tømmesyklus.mp3

Sak 27-17 - Meldingar.mp3

Referatsaker.mp3

Interpelleasjon - utbygging Ål kulturhus og politisk handsaming.mp3

Interpellasjon gangveg - Hallingdal Feriepark - stasjonsbrue.mp3

 

Kommunestyremøte 20.04.2017

Sak 13-17 - Vurdering av vass- og avløpsledning frå Leveldåsen til Leveld.mp3

Sak 14- 17 - Gågate Myren - søknad om endra køyremønster sumaren 2017.mp3

Sak 15-17 - Tilstandsrapport 2016 for oppvekstsektoren.mp3

Sak 16-17 - Kommunal planstrategi for Ål 2017-2020.mp3

Sak 17-17 - Fastsetting av ramme for næringstilskotsdselen av næringsfondet 2017.mp3

Sak 18-17 - Endring av takst- og rabattsystemet for Sokna - Ørgenvika.mp3

Sak 19-17 - Suppleringsval - Vara til kommunestyret.mp3

Sak 20-17 - Fritak frå politiske verv - Ingunn Slåtten.mp3

Sak 21-17 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

Interpellasjon frå Nils Ove Svendsgård.mp3

Kommunestyremøte 16.02.2017

7-17 - Vurdering av vass- og avløpsledning frå Leveldåsen til Leveld.mp3

8-17 - Fastsett av påkoblingsavgift for vatne og avløp sjukestugu og Ål helsesenter.mp3 

9-17 - Vedtak - Detaljregulering Syningen.mp3

10-17 - Brannsamarbeid i Hallingdal.mp3

11-17 - Prosjekt effektivisering - omstilling - Godkjenning av prosjektplan og mandat.mp3

12 - 17 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

Spørsmål frå Anne Vettern Grøthe.mp3

 

Kommunestyremøte 19.01.2017

Sak 4-17 utgår

1-17 - Uttale til revisjonsdokument frå E-CO om Holsreguleringa.mp3

2-17 - Eventuell kommunal overtaking av veg forbi Ål skisenter.mp3

3-17 - Sjukesignalanlegg - den gamle delen av Ål helsesenter.mp3

5-17 - Lokal handlingsplan for Hallingdal mot radikalisering og valdeleg ekstremisme.mp3

6-17 - Meldingar.mp3

Spørsmål om middagstidspunkt ved Ål bu-og behandlingssenter.mp3

 

Kommunestyremøte 15.12.2016

Sak 63-16 - Mogleg utviding av alminneleg eigedomsskatt.mp3

Sak 64-16 -Budsjett for Kontrollutvalet i Ål 2017.mp3

Sak 65-16 - Betalingssatsar-betalingsreglement i barnehage frå 01-01-17.mp3

Sak 66-16 - Betalingssatsar-betalingsreglement - SFO frå 01-01-17.mp3

Sak 67-16 - Betalingssatsar Utviklingsavdelinga 2017.mp3

Sak 68-16 - Gebyr - Vatn 2017.mp3

Sak 69-16 - Gebyr - Slam 2017.mp3

Sak 70-16 - Gebyr - Avløp 2017.mp3

Sak 71-16 - Gebyr - Feiing 2017.mp3

Sak 72-16 -Gebyr - Renovasjon 2017.mp3

Sak 73-16 - Betalingssatsar 2017 - Kommunal brøyting og kosting av private område.mp3

Sak 74-16 - Prioritering av spelemidlar 2017.mp3

Sak 75-16 - Budsjett og økonomiplan 2017-2020.mp3

Sak 76-16 - Endring i selskapsavtale i Vestviken 110 IKS.mp3

Sak 77-16 - Fritak frå politiske verv - Sunniva Vikøy.mp3

Sak 78-16 - Fritak frå politiske verv - Råd for menneske med nedsett funksjonsevne.mp3

Sak 79-16 - Permisjon frå politiske verv - Lene Prestegard.mp3

Sak 80-16 - Fritak frå politiske verv - Villreinnemnda.mp3

Sak 81-16 - Fritak frå politiske verv - nytt medlem i Næringsstyret.mp3

Sak 82-16 -Meldingar og orienteringssaker.mp3

 

Kommunestyremøte 17.11.2016

Sak 53-16 - Strategisk næringsplan 2017-2020

Sak 54-16 - Budsjett Ål kraftverk KF

Sak 55-16 - Framtida for varmesentralen

Sak 56-16 - Nye prinsipp for utleige av Ål kulturhus

Sak 57-16 - Høyringsuttale konseptvalutgreiing (KVU) Rv.7 og Rv.52 Gol - Voss

Sak 58-16 - Busetjing av flyktningar 2017

Sak 59-16 - Val av møtefullmektig til forliksrådet 2017-2020

Sak 60-16 - Val av nye medlemmer i 17. mai-nemnd

Sak 61-16 - Meldingar og orienteringssaker til kommunestyret 17.11.2016

Sak 62-16 - Oppfølging av evalueringsrapport - Hallingdal barnevernteneste

 

Kommunestyremøte 20.10.2016

Sak 43-16 -Utbetring av Oppsjø bru - søknad om tilleggsløyving.mp3

Sak 44-16 - Godkjenning av utbygging tilbygg administrasjon avdeling miljøterapi på Prestegardsjordet.mp3

Sak 45-16 - Ål helsetun - flytting av budsjettmidlar og opptak av lån.mp3

Sak 46-16 - Endringar i alkohollova §1-8.mp3

Sak 47-16 - FIG-lager for alle hallingdalskommunane lokalisert på Torpomoen.mp3

Sak 48-16 - Framlegg til kandidatar til Dyrevernnemnda for 2017-2020.mp3

Sak 49-16 -Stortingsval og sametingsval 2017- ein ellert todagars val.mp3

Sak 50-16 - Elektronisk avkryssing i manntalet.mp3

Sak 51-16 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

Sak 52-16 -Tilleggssak - Uttale Hallingting - Konseptvalutgreiing (KVU) Rv.7 og Rv.52 Gol-Voss.mp3

 

Kommunestyremøte 15.09.2016

Sak 34-16 - Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2020.mp3

Sak 35-16 - Disponering av tilbakeførte midlar frå prosjekt Sør-Norsk natur og Miljøsenter.mp3

Sak 36-16 - Betre læring i Ål kommune.mp3

Sak 37-16 - Plan for helse- og omsorgstenester 2017-2020 - Framlegg til politisk handsaming.mp3

Sak 38-16 - Utviklingssenter for sjukeheimar i Buskerud.mp3

Sak 39-16 -Søknad om tilkopling til kommunalt avløpsanlegg - Fire husstandar i Kleivi.mp3

Sak 40-16 - Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg - delegering av mynde til rådmann.mp3

Sak 41-16 - Framlegg til endringar i konsesjonslov, jordlov og odelslov - høyring.mp3

Sak 42-16 - Meldingar og orienteringssaker.mp3