Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Folkehelse

Det overordna målet i folkehelsearbeidet er fleire leveår med god helse, og å redusere sosial ulikskap i helse. Samfunnsdelen av kommuneplanen er eit fundament for helsefremjande samfunnsplanlegging. Tiltaka vil vera tverrsektorielle, ofte i samarbeid med friviljuge lag og organisasjonar og retta mot alle innbyggjarar eller grupper av befolkninga.

Folkehelseprofilen 2023

Folkehelseprofil for Ål kommune 2023

Oppvekstprofil 2023

Oppvekstprofil for Ål kommune 2023

Sjølvhjelpsgrupper i Hallingdal

Oversikt over sjølvhjelpsgrupper i Hallingdal

Informasjon finn du òg på www.kursihallingdal.no og Selvhjelp i Hallingdal si facebookside. Ta kontakt med igangsetjar/gruppeleiar om du ønsker meir informasjon eller å melde deg til nokon av gruppene. Det står oppført kva for grupper som ikkje krev påmelding; lågterskeltilbod der du berre kan møte opp. Igangsetjarar i nettverket har vore gjennom kurs i regi av Selvhjelp Norge og/eller er fagpersonar innan helse.

Helserelaterte kurs

Oversikt og formidling av lokale helserelaterte kurstilbod

Hallinghelse

Hallinghelse er eit interkommunalt samarbeid som jobbar for at alle innbyggarar i Hallingdal skal få likeverdige helsetenestar.

Gå til Hallinghelse 

Samfunnsmedisin og miljøretta helsevern

Alle kommunar pliktar etter lov om kommunale helse- og omsorgstenester å ha ein kommuneoverlege som medisinskfagleg rådgjevar. Kommuneoverlegen arbeider med samfunnsmedisin, eit arbeidsfelt som er retta mot helsetilstanden i heile eller grupper av befolkninga, livsmiljø og samfunnsforholda befolkninga lever i. 

Det interkommunale Miljøretta helsevern Hallingdal driv eit arbeid for å sikre at miljøet rundt oss ikkje gjev skade, sjukdom eller helseulempe.

Les meir om samfunnsmedisin og miljøretta helsevern

Leve heile livet

Leve heile livet er ein kvalitetsreform for eldre, med målgruppe 65+. Reforma skal gå over ein 5-års periode med oppstart 1.1.19. 

Du finn meir informasjon om prosjektet her

Leva heile livet i Ål - film

Førebygging

Førebygging er tiltak retta mot sjukdom og helseulemper, enten for å unngå sjukdom eller for å meistre sjukdom på ein betre måte. Førebyggjande tiltak er individretta eller grupperetta. 

Arbeid med førebygging skjer på ulike stader. Alt helsearbeid, enten det er i omsorgstenestene, behandling eller under psykisk helse, vil ha innslag av førebygging. Dei viktigaste aktørane er likevel:

Ungdata

Korleis er det å vere tenåring i Ål?

På oppdrag frå Ål kommune gjennomførte forskingsinstituttet NOVA ved OsloMet og Kompetansesenter rus - region sør (KoRus Sør) ei kartlegging av viktige sider ved livsstilen og levekåra til ungdom i kommunen.

Les rapporten her:

Nøkkeltallsrapport Ål ungdomsskule 2021.pdf

Kontakt folkehelsekoordinator

Folkehelsekoordinator i Ål kommune er Hege Malene Ulstein.
Plan og utvikling
Tlf: 475 03 995
E-post: hege.malene.ulstein@aal.kommune.no