Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Stipend til ungdom

Frist for forslag 15. november

Stipend til ungdom  

Ål kommune vedtok i kulturplanen å dele ut eitt kulturstipend og eitt idrettsstipend til ungdom årleg.
Stipenda er på 10 000 kroner kvar. Målet er å premiere ungdom som lukkast med prestasjonar i sine aktivitetar og på dette vis representerar lokalsamfunnet Ål på ein framifrå måte.
Stipendet skal gje ungdomane inspirasjon og høve til å vidareutvikle seg innan sitt felt.

Kriteria for tildeling av stipend:

  1. Stipendet skal gå til einskildpersonar eller/og grupper av personar som har bustadadresse i Ål
  2. Aldersgruppe: 15-24 år
  3. Den einskilde ungdom kan sjølv søkje om stipend og andre kan sende inn framlegg til kandidatar
  4. Det skal leverast ei grunngjeving med søknaden / framlegget

Dei ulike kandidatane kan drøftast med relevante fagmiljø (Ål idrettsråd, Ål musikkråd, utøvande/ fagpersonar innan aktuelle felt).
Søknadsfrist: 15. november 

Stipend for ungdom - vinnarar fram til og med 2020

Sektorutval for kultur og oppvekst vurderer søknadene og avgjer tildelinga.
Prisen vert delt ut i Kommunestyret i desember.