Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tilskotsordningar

Kulturtilskot

Jente som dansar. Foto Terje Bjørnsen

Det finst ulike tilskotsordningar under kultur:

- Lag for og med born og unge
- Musikk
- Grendehus
- Idrett

Søknadsfristen for tilskot til drift er 15. desember kvart år. Søk gjennom skjemaet under.

Prosjekt og einskildarrangement kan også nytte same søknadsskjema gjennom heile året. Søk seinast to veker før prosjektet tek til eller arrangementet skal haldast.

Viss du er usikker på kva tilskotsordning du skal søke på, kan du kontakte Servicetorget.

Søknadsskjema for kulturtilskot

Retningsliner for kulturtilskot

Før du søker, ber vi deg om å lese retningsliner for kulturtilskot.

Både einskildpersonar, grupper, lag og organisasjonar kan søke kulturtilskot frå Ål kommune. Det er politiske føringar på tildelingane.

Retningsliner for tilskot finn du her

Merknad for 2021/2022:

Administrasjonen i Ål kommune arbeider med ei revidering av retningslinene for tildeling av kulturtilskot til grendehus. Det er derfor ope for alle grendehus å søke om kulturtilskot.

Arrangementstilskot

Organisasjonar, institusjonar og personar i Ål kommune kan få tilskot til å utvikle og realisere kultur- og idrettsarrangement. Søknadsfristen er 15. desember kvart år.

Retningsliner for tilskot frå Arrangementsfondet

  • Arrangementsfondet gjev tilskot til lokale arrangement som har stor marknadsføringsverdi for Ål.
  • Det kan og løyvast tilskot til eksterne arrangørar som ynskjer å ha eit arrangement i Ål.
  • Tilskot kan løyvast til alle typar utgifter i samband med arrangementet.

Det blir ikkje gjeve tilskot til lands- og fylkesorganisasjonar.

Arrangement som primært har som oppgåve å ta vare på medlemene sine yrkes- og eller økonomiske interesser og organisasjonar som ikkje er opne for alle, kan ikkje rekne med å få tilskot.

Reine kommersielle tiltak har ikkje rett på tilskot.  

Søknader om tilskot til arrangement vert saksbehandla av kultursjef og næringsrådgjevar. Næringsstyret vedtek løyving på første møte i året.

Søknadsskjema for arrangementstilskot

Integreringstilskot

Som eit ledd i arbeidet med å integrere flyktningar i lokalsamfunnet Ål ynskjer kommunen å yte tilskot til dei frivillige lag og organisasjonar som har eit særskild fokus på slike aktivitetar. 

Søknad om tilskot kan gjelde både fast og einskilde arrangement og kan sendast gjennom heile året.

Søknadsskjema for integreringstilskot

Stipend til ungdom

Her finn du meir informasjon om kultur- og idrettsstipend til ungdom 

Dugnadspott Ål Musikkråd

Prosjektmidlar Ål Musikkråd:
Midlane skal støtte musikalske prosjekt i og frå Ål, og kan bli gjeve til lag, grupperingar og enkeltpersonar som er medlem av, eller representerer ein medlemsorganisasjon i Ål Musikkråd.
Søknad om prosjektmidlar kan ein fremje heile året.
Søknaden skal sendast inn før oppstart av prosjekt, og skal innehalde ei prosjektomtale, antatt ferdigdato og budsjett.
Det er ikkje faste satsar for tilskot. Ål Musikkråd står fritt til å vurdere kvar enkelt søknad.
Nye retningsliner for prosjektmidlar vil bli lagt fram for årsmøte 2021.
Ål Musikkråd har og ein konto øyremerka korpsmusikk:
- Midlane kan bli nytta til oppretting av nytt skulekorps
- Lag/grupper som vil starte med korpsmusikk kan søke om midlar frå denne kontoen
- Lag/grupper/einskildpersonar kan søke om midlar til treblåser-/messinginstrument
Midlane blir låst til dette formålet i tre år (t.o.m. 01.01.2023).
Retningsliner for Dugnadspott

Tilskotsordningar for kultur og idrett

Her har me laga ein oversikt over tilskotsordningar for kultur og idrett. Lista vert oppdatert når det kjem nye ordningar eller fristar.

NB: Sjekk alltid søknadsfristane på tilskotsordninga si nettside. 

Tilskotsordningar - oppdatert 02.02.21