Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Jobb i Ål kommune

Som innbyggar og tilsett i Ål kommune er du ein del av eit levande og engasjert lokalsamfunn. Her det mange moglegheiter på fritida med naturen rett utom døra. Ål ligg midt mellom Noregs to største byar, i hjartet av Hallingdal. Ål har eit rikt kulturliv og vart kåra til årets kulturkommune i 2021.

Sjå alle ledige stillingar i Ål kommune

Til Topps leiarutviklingsprogram

Ynskjer du å lære meir om leiing og stå sterkare ved framtidige søknader om leiarstilling? Ål kommune har eit eige leiarutviklingsprogram - Til Topps.

Programmet er for nye leiarar, ass. leiarar, teamleiarar og ansvarssjukepleiarar og andre medarbeidarar som ønskjer å utvikle sin kompetanse. Det er oppstart på nytt program hausten 2022 med interne og eksterne kurshaldarar. 

Første året (haust 2022 – vår 2023) består av 6 heildagssamlingar i regi av interne og eksterne kurshaldarar. I tillegg tilbys det individuell rettleiing. 

Andre året (haust 2023 – vår 2024) får deltakarane prøve seg på leiaroppgåver/-ansvar og møtast igjen i ressursgrupper. Gruppemøtene kan bli brukt til å diskutere cases som deltakarar speler inn eller andre faglege temaer.

til topps.jpg

Jobb i helsesektoren

Ål helsesenter består av både fysio- og ergoterapiteneste, psykisk helseteneste, heimesjukepleie, omsorgsbustader og korttids- og langtidsavdeling. Ål legekontor, Hallingdal sjukestugu og prehospitale tenester er samlokalisert med Ål helsesenter. Miljøterapitenesta har base på Prestegardsjordet.

Helse og omsorgsektoren i Ål har stort fokus på fag, kvalitet og utvikling. Vi har fleire spennande utviklingsprosjekt i gang både lokalt og regionalt, og eit arbeidsmiljø med engasjerte og fagleg dyktige medarbeidarar. Det er eit godt og tett tverrfagleg samarbeid mellom dei ulike tenestene, og med frivillige og Ål frivilligsentral.

Jobb i Hallingdal

Ein digital møteplass for arbeidsgivarar, jobbsøkarar, og personar som ser på Hallingdal som ein mogleg framtidig arbeidsplass.

Jobb i Hallingdal