Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tryggleiksplassar

Tryggleiksplassar – nytt tilbod frå 1. september.

Tryggingsopphald ved Ål helsesenter er ikkje ei lovpålagt teneste, men eit tilbod som Helse- og omsorgssektoren ynskjer å kunne tilby deg som innbyggjar i Ål kommune. Tryggleiksopphald kan representere eit sikkerheitsnett dersom situasjonen din endrar seg slik at utryggleiken vert for sterk, til dømes dersom det private omsorgsapparatet bryt saman. Tryggleiken ligg i at du kan be om hjelp og få hjelp, når du treng det.

Du som brukar kan sjølv skrive deg inn ved institusjon same dag/natt, og få innvilga tryggingsopphald i inntil tre dagar. Korkje pårørande, hjelpeapparat eller lege kan nytte dette tilbodet.

Avtala blir vurdert fortløpande, men opphaldet må avsluttast innan tre dagar.

I løpet av denne tida skal omsorgstenestene ha vurdert situasjonen og kome fram til løysingar saman med deg som brukar og pårørande.

Helse- og omsorgssektoren gjer merksam på at tryggingsopphald ikkje gjer krav på ytterlegare plass ved Ål helsesenter. Tryggingsopphald skal betalast etter reglar om tidsavgrensa opphald i institusjon, jfr. Forskrift om vederlag i institusjon mv.
 
Leiar for heimetenesta eller ansvarleg sjukepleiar kan vurdere opphald etter behov.
For spørsmål ta kontakt med leiar for heimetenesta Herbjørg Dalene Bjerke,
telefon 906 84 314.