Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tryggleiksplassar

Tryggleiksplassar – nytt tilbod frå 1. september


Ål Helsesenter har etter omorganisering og flytting disponible rom på det som tidlegare vart kalla Godstugu.

Heimetenesta og avdeling Ergo- fysioterapi har valt å gjere nokre av romma tilgjengelege som Tryggleiksplassar, i tråd med prosjekt TAKT-omslag som arbeider med tiltak for Tryggleik og AKTivisering av brukarar på individuelt nivå.

Kva er Tryggleiksplassar?
Tryggleiksplassane er ei teneste i regi av Heimetenesta, der heimebuande i kommunen kan bu under trygge rammer for ei kort periode.

Tenesta vil fungere som avlastning for både brukarar og pårørande i ein krisesituasjon. Romma er knytt til dagsenter Ergoterapi og måltid kan nytast i fellesskap med andre brukarar og bebuarar. I tillegg kan det vere moglegheit for aktivitetar i regi av dagsenteret.

Kven kan nytte seg av tilbodet?

Tryggleiksplassane er eit lågterskeltilbod for innbyggjarar i kommunen som av ein eller annan grunn har behov for eit kortvarig opphald under trygge rammer.
Det blir ikkje gitt tilbod om medisinsk behandling, men tilbod om eit rom, måltid og tilsyn. Det er ikkje lagt opp til brukarar med eit stort pleiebehov.

Leiar for heimetenesta eller ansvarleg sjukepleiar kan vurdere opphald etter behov.
For spørsmål ta kontakt med leiar for heimetenesta Herbjørg Dalene Bjerke,
telefon 906 84 314.