Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hallingdal krisesenter

Interkommunalt tenestetilbod

Logo hallingdal krisesenter

Hallingdal krisesenter – eit interkommunalt tenestetilbod i Hallingdal for kommunane Flå. Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Kontakttelefon 482 77 629

post@hallingdalkrisesenter.no

Hallingdal krisesenter er eit døgnope lågterskeltilbod til born, kvinner og menn som lever med vald, mishandling og truslar frå ein partnar, familie eller andre i nær relasjon.

Vi gir et beskytta butilbod i ein akutt fase. Tilbodet omfattar også dagtilbod – for dei som treng nokon å snakke med i ein vanskeleg situasjon.

Krisesenteret tilbyr samtalar, kartlegging av brukaren sin situasjon, og bidreg med hjelp til å ta kontakt med andre tenester. Ved behov kan tilsette ved krisesenteret delta på møter med andre hjelpetenester saman med brukaren.

Krisesentra skal vere tilrettelagt for brukarane sine individuelle behov, inkludert behova til personar med nedsett funksjonsevne og born som kjem i følge med mor eller far. Brukarar som har behov for det skal ha tilgang til kvalifisert tolk. Senteret har eiga avdeling for menn.

Du kan vere anonym – og treng du tolk ordnar vi dette.

Link til Hallingdal krisesenter:

http://www.hallingdalkrisesenter.no


Dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap knyttet til voldtekt og til vold i familien.

http://www.dinutvei.no