Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Betalingssatsar

Betalingssatsar for abonnementsordning

K-sak 14/01737 

Jf Forskrift om egendel for kommunale helse- og omsorgstenester av 16.12.2011 

 1. Abonnementsordninga omfattarheimehjelp / praktisk bistand / buveiledning og heimevaktmeistertenester. 
  Heimesjukepleie er gratis.
 2. Abonnementsordninga blir gradert etter siste “pårekna inntekt” slik:

Allmenn inntekt for husstanden:

 

Abonnementspris:

Inntil 2G

(           0 -  176.740)

Kr        186,- pr. mnd

2 - 3G

(176.741 -  265.110)                        

Kr        623,- pr. mnd

3 - 4G

(265.111 -  353.480)

Kr     1 055,- pr. mnd

4 - 5G      

(353.481 -  441.850)

Kr     1 549,- pr. mnd

Over 5G  

(441.851 -  530.220)

Kr     2014,- pr. mnd

Betalinga gjeld f.o.m. den første t.o.m. den siste i kvar månad. Frå 01.05.14 vart grunnbeløpet (G) sett til 88.370 kroner.

3.Timepris er kr 186,- for heimehjelp / praktisk bistand / buveiledning eller heimevaktmeistertenester dersom abonnementspris overstig sjølvkost for mottatte tenester pr månad.

4. De kan søkje om fritak for betaling for ovannemnde tenester eller om redusert eigenbetaling. 
Det blir brukt same kriterium som ved tildeling av sosialhjelp, og kommunalsjef har fullmakt til å fråkreve krav om eigenbetaling eller endre betalingssatsar.

Betaling for opphald i institusjon og avlasting i heime

Betalingssatsane i pkt 1, 2, 3 og 4 er fastsette av sentrale myndigheiter jf “Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester” av 16.12.2011 og omfattar ikkje kommunalt vedtak om betalingssatsar.

 1. Inntil 60 døgn pr år:  Kr 147,- pr døgn.  I tillegg betaling for heimehjelp, avgrensa til sjølvkost for mottatte tenester pr månad.

 2. Dagopphald / nattopphald:  Kr 77,- pr døgn.  I tillegg betaling for heimehjelp, avgrensa til sjølvkost for mottatte tenester pr månad.  Dagopphald ved ergoterapien og dagsenter for eldre med hukommelsessvikt er gratis.  Brukar skal berre betale for evt. mat.

 3. Over 60 døgn pr. kalenderår:
  Vederlag etter forskrift av 16.12.11, d.v.s.:
  * 75 % av grunnbeløp i folketrygda etter fråtrekk av fribeløp
  * 85 % av inntekter utover grunnbeløp i folketrygda etter fråtrekk av utlikna skatt
  * evt. frådrag dersom heimebuande ektefelle eller mindreårige barn, eller forsørgjar   for barn over 18 år.
 4. Legebestemt innlegging i institusjon som øyeblikkeleg hjelp er fritatt eigendel (maks 3 dagar).

 5. Etteroppgjer innan 1.10 kvart år.  For lite eller for mykje innbetalt blir fakturert / godskrive konto i oktober månad.

 6. Kommunen sin sjølvkost pr sjukeheimsplass er kr 2 167,- pr døgn. 

  Betaling for hybel ved Ål bu- og behandlingssenter

  K-sak  14/01737 

  Husleige for hybel ved Ål bu- og behandlingssenter:  Kr 3 025,- pr mnd inkl. straum    
  +evt. kr 3698,- pr mnd for alle måltid                                                               
                                                                                                                               

Betaling for matombringing og middag i kafeteriaen

Matombringing: 
Liten porsjon kr 58,-     
Stor porsjon kr 68,- 
Ekstra stor posjon kr 73,-

Kafeteriaen:        
Stor porsjon med dessert og kaffe kr 70,- 
Liten porsjon med dessert og kaffe kr 60,- 

Betaling for vaktmeistartenester utanom abonnementsordninga

Dersom brukaren ikkje er innlemma i abonnementsordninga, gjeld timepris kr 186,- pr time.
Klypping av gras blir ikkje utført av heimevaktmeistar.

Betaling for legetenester
Prisar skal vera fastsette i samsvar med gjeldande forskrifter.

Betaling for fysioterapitenester
Takstar i samsvar med gjeldande forskrifter. 

Betaling for bruk av behandlingsbassenget

K-sak 81/13

Pr pasient / time:  Kr 87,00

Betaling for bruk av tryggingsalarm

K-sak 14/01737

Ål kommunestyre har vedtatt eigenbetaling for tryggingsalarm på  kr 263,- pr.mnd..  Brukarane må søkje om tenesta som skal behovsprøvast.

Om ein blir einige om at det er føremålstenleg med røykvarslar tilknytt, kostar det kr 53,- pr månad pr røykvarslar. 

Betaling for støttekontakt, avlasting og omsorg

Ingen vederlag. 

Betaling for psykiatrisk sjukepleie

Gratis teneste. 

Betaling for bruk av Kårstugu / kafeteria

K-sak 14/01737 

 

1. Lag og organisasjonar tilhøyrande i Ål kommune som arbeider for tiltak / velferd for eldre og funksjonshemma, får låne Kårstugu utan vederlag.  Det same gjeld dei som bur på institusjonen, og gravferd etter dei som har budd der.Ved andre arrangement er prisen:

-  355 kroner for berre Kårstugu
-  493 kroner for både Kårstugu og kafeteriaen.

2. Tilsette ved pleie- og omsorgskontoret avgjer kva kategori arrangementet kjem under og fakturerer.

3. Vedr mat må leige-/ låntakar sjølv gjera avtale med kafeteriaen v. dagleg leiar eller andre. Leigetakar tek sjølv oppvasken.

4. Dersom leigetakar må ha hjelp eller orientering frå husøkonom eller vaktmeistar, skal det bli teke betaling for medgått tid til ein timepris på kr 180,-.
5. Inntektene skal bli inntektsførte på kto 16000.3000.2341.

Betaling for leige av legekontor
K-sak 14/01737
Kr 81,- pr pasient.

 1. Betaling gjeld for anna verksemd enn det som er heimla i fastlegeavtala mellom lege og kommune. 

 2. Eigenbetaling frå pasientar skal vera den same som fastsett i forskrifter.

 3. Leige av legekontoret innbefattar ikkje hjelpepersonell og forbruksmateriell.

 4. Leige av legekontoret skal vera avtala med avdelingsleiar.

  Inntekter skal gå til innkjøp av forbruksmateriell, drift og vedlikehald av utstyr og dataanlegg, og skal bli inntektsførte på kto. 16300.3020.2411.

  Betaling for leige av fysikalsk avdeling

  K-sak 14/01737

  Kr 81,- pr pasient.

  1. Betaling gjeld for anna verksemd enn den kommunale fysioterapiverksemda.

  2. Eigenbetaling frå pasientar skal vera den same som fastsett i forskrifter.

  3. Leige av legekontoret skal vera avtala med avdelingsleiar.

  Inntekter skal gå til innkjøp av forbruksmateriell, drift og vedlikehald av utstyr og dataanlegg, og skal bli inntektsførte på kto. 16300.3030.2413. Bruk av treningssal til oppfølging av treningsopplegg ved fysikalsk avdeling:

    * administrert av fysikalsk avd.
    * kr 79,- pr pasient pr time
    * inntekter kto. 16300.3030.2413