Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Elevråd

I elevrådet ved Ål ungdomsskule sit det representantar frå kvar klasse ved skulen. Dei velgjer leiar, nestleiar og skrivar. Desse elevane møtes jamleg saman med ein lærar som bistår dei i arbeidet. Elevane i elevrådet har med seg saker frå klassemøter til elevrådet. Leiar og nestleiar møter i Samarbeidsutvalet (SU) og Skulemiljøutvalet (SMU).

Elevråd
Alle skular skal ha elevråd, jf. opplæringslova § 11-2 og § 11-6. (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_13#KAPITTEL_13)
I barneskulen skal det vere med elevar frå 5., 6. og 7. trinn i elevrådet, yngre elevar kan også bli valt. I ungdomsskulen skal det vere med elevar frå alle trinn. Kommunen fastsett talet på elevrådsrepresentantar, og dei skal bli valt seinast tre veker etter skulestart om hausten. Elevrådsrepresentanten tek opp saker frå klassa som ein tek vidare med til elevrådet og rektor.
Elevrådet ved skulen skal ha ein elevrådskontakt. Elevrådskontakten er ein tilsett ved skulen, som skal hjelpe elevrådet i sitt arbeid. Elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet.
Elevrådet si oppgåve er å fremje fellesinteresser til elevane ved skulen og arbeide for å skape eit godt lærings- og skulemiljø. Rådet representerer elevane overfor rektor og andre som bestemmer på skulen. Elevrådet skal også kunne uttale seg i og kome med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.
Døme på oppgåver for elevrådet:

  • Vere med å bestemme reglar på skulen
  • Seie ifrå viss det er dårleg luft, sanitærtilhøve eller andre materielle ting 
  • Fortelje lærarane om kva ein synes om undervisninga på ei sakleg måte. 


Elevorganisasjonen