Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Stenging av verksemder

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer

For å stoppe spreiing av Covid-19 og bidra til å oppretthalde naudsynte helse- og omsorgstenester fattar Helsedirektoratet med dette etter smittevernlova §4-1 andre ledd, jf.første ledd bokstac a og b vedtak om stenging av fylgjande verksemder i offentleg og privat regi utanfor spesialistehelsetenesta, med mindre verksemda kan ivareta helsemydigheitene sine pålegg om smittevern.

Dette gjeld:

  • Fysioterapeutar, herunder manuellterapeutar
  • Kiropraktorar
  • Optikarar
  • Fotterapeutar
  • Logopedar
  • Psykologar
  • Verksemder som utfører komplementær og alternativ medisin
  • Andre verksemder utanfor spesialisthelsetenesta som tilbyr tenester som ikkje vert å ansjå som naudsynt helsehjelp der tenesta involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med med varigheit over 15 minutt, herunder aktivitørar, tannpleiarar mv.

Du finn heile vedtaket her.