Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

SMIL-midlar

Særskilte miljøtiltak i landbruket. Søknadsfrist 1. oktober

Frist for å søkje tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket er 1. april og 1. oktober  kvart år. 

Ein kan søkje om støtte til tiltak for å ta vare på natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet, t.d. rydding av beite og istandsetting av gamle bygningar, til gjennomføring av tiltak som tek vare på spesielle artar i kulturlandskapet eller til prosjekt som gjer kulturlandskapet meir tilgjengeleg for alle.

Du finn meir informasjon her.

Foto: Jørn Jensen - Gurigard Leveld