Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

RMF Ål

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Ål

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne (RMF) på Ål gjev blant anna råd, drøftar saker, informerar og samordnar, samt medverkar til å gje funksjonshemma ein betre kvardag.

 

Me arbeider for:

  • at synspunkta og behova til personar med nedsett funksjonsevne vert teke omsyn til i Ål kommune.
  • ein organisert og strukturert medverknad i saker som har stor verdi for personar med nedsett funksjonsevne.

Sjå elles: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-58

 

Har du som innbyggjar innspel til saker me kan drøfte og arbeide med framover?

Ta kontakt med RMF på e-post:

postmottak@aal.kommune.no

eller med leiar Tore Arnegard  torearnegard@hotmail.com, mobtlf: 911 50 344)