Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Risiko ved spreiing i Norge

Covid 19 foto frå Pixabay Miguel A Padrinan

Informasjon frå Folkehelseinstituttet.

2.3 Risiko ved spredning i Norge
Risiko
Vi fanger nå opp mange importtilfeller tidlig og før de rekker å smitte videre. Siden
infeksjonen kan være svært mild, og også milde og asymptomatiske tilfeller noen ganger kan smitte videre, blir det vanskelig å oppdage alle importtilfeller. Dermed vil det også kunne bli vanskelig å hindre lokal spredning. Sannsynligheten for at vi skal klare å oppdage alle tilfellene, også de milde, synker over tid, særlig hvis også antallet smittede som ankommer Norge fra en rekke land, øker.

Noen få importerte og uoppdagede tilfeller er nok til å starte en epidemi i en norsk
kommune, men det vil ta mange uker med ukontrollert spredning før antallet tilfeller når noen hundre og utbruddet uansett oppdages ved at alvorlige tilfeller dukker opp i
sykehusene.

Når først lokal spredning er i gang i Norge, regner vi det som umulig å fjerne viruset fra landet. Uten tiltak vil en stor del av befolkningen rammes, og toppen av hovedbølgen vil etter disse modellberegningene nås etter noen måneder. Smitteverntiltak vil kunne bremse spredningen noe, avflate toppen og føre til at færre rammes.

Helsetjenesten vil kunne få betydelige belastninger. Vi anser det som lite sannsynlig at
epidemien kommer samtidig med årets influensasesong. Hvis sesongvariasjon får
betydning, noe som vi anser som lite sannsynlig, kan epidemien kanskje komme samtidig med neste influensasesong.

Konklusjon om risiko for spredning i Norge:
• Sannsynligheten for spredning i Norge vurderes nå som høy, og sannsynligheten
vil bli svært høy.
• Konsekvensene av spredning i Norge vurderes nå som svært store.
• Risikoen ved spredning i Norge vurderes derfor nå som svært høy.

Faser
Vi anslår at epidemiens spredning i Norge kan deles i faser selv om det ikke er tydelige overganger mellom fasene. Vi utvider her ECDCs faseinndeling10 og tilpasser denne norske
forhold. Tidsangivelsene er usikre.

1.Fase og tid 
Importtilfeller og lite videre smitte
Til medio mars
Enkelte importtilfeller og smitte i ett eller to ledd fra dem, men så å si alle
tilfeller lar seg spore tilbake til kjent smittekilde i Norge eller eksponering i
utlandet. Det kommer smittede personer til Norge fra land med mer smitte i samfunnet, særlig hjemvendte nordmenn fra vinterferie i
Alpene. De vil fortsatt komme fra land med stor norsk reisevirksomhet, som Italia og
sannsynligvis etter hvert også Frankrike, Spania og kanskje Thailand.

2 Fase

Lokal, vedvarende smitte
Mars - april
Stadig flere importtilfeller, men de fleste nye tilfellene er smittet i Norge, og det
finnes flere klynger med minst tre ledd av innenlands smitte, mens andre deler
av landet ennå ikke er affisert.
Vi antar at denne fasen nå er begynt. De lokale klyngene er til en viss grad under
kontroll, og viruset spres ikke ukontrollert i samfunnet.
Mot slutten av denne fasen kan det dukke opp alvorlige tilfeller som har
helt ukjent smittekilde og ikke har vært i utlandet.
Dette er tegn på innenlands
spredning «under radaren».

3. Utstrakt, vedvarende spredning
Mars - april?
I denne fasen begynner lokale utbrudd å gå over i hverandre og det er vanskelig å knytte nye tilfeller til kjente tilfeller. Epidemien er økende. Helsetjenesten opplever økende press. Vi gjetter at denne fasen begynner i vår eller tidlig sommer. Vi vil se økende antall alvorlige tilfeller, mange uten kjent sammenheng med andre tilfeller.

4. Full epidemi
Mai – oktober?
I denne fasen er epidemien i full gang, når etter hvert toppen og snur så.
Helsetjenesten risikerer overbelastning.
Vi gjetter at denne fasen varer gjennom
sommeren.

5. Epidemi på retur
August – desember?
I denne fasen er hovedbølgen av epidemien over toppen og det blir etter
hvert færre tilfeller. Situasjonen blir noe lettere for helsetjenesten.
Vi gjetter at denne fasen varer utover høsten