Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Raud beredskap

Folkehelseinstituttet har laga ein trafikklysmodell med grønt, gult og raudt nivå som syner kva for smitteverntiltak barnehagar og skular skal følgje.

Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjer nivået som skal bli fylgd. 
Felles for alle nivå er at ingen skal møte i barnehagen eller skulen om dei er sjuke. Viktig å ha god hand- og hostehygiene.
Ved raud beredskap barnehage, blir raudt trafikklys i smittevernveileder fra Udir og kommunal beredskapsplan fylgd.
Opningstid: 08.00 – 15.00
Beredskapsbarnehage: 07.30 – 08.00 og  15.00 – 15.30

Forutsetningar for å få plass i beredskapsbarnehage      
Føresette med samfunnskritisk jobb (kategori 1), jf. https://www.dsb.no og www.regjeringen.no
  1. Begge føresette må ha samfunnskritisk jobb/ den som er aleineforsørgjar har samfunnskritisk jobb/ ved delt omsorg er det den med samfunnskritisk jobb som får 
  2. Det må vere eit reelt behov for beredskapsbarnehage 
  3. Arbeidsgjevar må på spørsmål kunne bekrefte at føresett er personell i kritisk eller viktig samfunnsfunksjon og/eller har verksemdskritisk oppgåve 
  4. Vaktplan må bli vist som syner behovet før kl. 07.30 / etter 16.30 
  5. Styrar godkjenner eller avslår søknaden
Utsette/sårbare barn (kategori 2): 
  1. Styrar tildeler plass til barn som han/ho kategoriserer som «utsette barn og unge» jf. www.udir.no