Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Invitasjon - satsing på innlandsfiske

Reiselivet er ei viktig næring i innlandet, men potensialet innan naturbaserte opplevingar er mykje større enn dagens nivå.
Gjennom forskning, kompetanseoverføring, nettverk og produktutvikling, er det mogleg å gjere innlandet nasjonalt leiande innan fisketurisme, med auka lokal verdiskaping som målsetjing.

Det er sett i gang eit treårig prosjekt der fire fylker deltek: Hedmark, Buskerud, Oppland og Sør-Trøndelag. Prosjektet er innvilga støtte frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Du kan lese meir om prosjektet og invitasjonen her.