Ål kommune

- kulturkommunen

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Oljefyr og oljetankar

Siste frist for tilskot før forbod vert innført

Fjerning av oljefyr og oljetankar som ikkje er i bruk - siste frist for tilskot før forbod vert innført

Inntil kr 50 000 i tilskot frå Enova i 2018 viss du erstattar oljefyring med varmepumpe eller biokjel (ved, pellets eller flisfyrt). Tilskotssummen vert halvert frå 2019, som er siste året før tilskotet heilt blir borte.
Frå og med 2020  er det forbode å bruke olje til oppvarming av bustader.    

https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/fjerne-fossil-oppvarming/fjerning-av-oljefyr-og-tank/ 

Kommunane skal føre tilsyn med at  tankar som ikkje lenger er i bruk, er tømte og grave opp.   

Meir info om reglane:

http://www.regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Oljeholdig-avlopsvann-og-vaske--og-avfettingsmidler/Nedgravde-oljetanker--melding-og-kontroll/ 

Hallingdalskommunane vurderer å innføre likelydande lokal forskrift slik at reglane om å grave opp tankar som ikkje er i bruk, også gjeld for  mindre nedgrave tankar. Grunnjevinga er at eit lite utslepp av olje kan ureine tusenvis av liter reint vatn.