Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Helsestasjon

 Ål helsestasjon

Besøksadresse: Sundrevegen 95-97

Opningstid: Kl. 09.00 - 15.00

Telefon: 32 08 52 90
Mobiltelefon: Helsesøster barne- og ungdomsskulen: 992 87 891.
Mobiltelefon: Helsesøster videregåande: 992 87 853.
Mobiltelefon: Helsestasjonen/ungdomshelse: 951 967 99

Jordmor- , helsestasjon- og skulehelsetenesta har som mål å fremje god helse hos gravide, barn og unge.

Ressursteamet

Ressursteamet står for lett tilgjengeleg hjelp når du som forelder, lærar, venn etc. er bekymra for eit barn eller ein ungdom.Ressursteam er eit adhoc-team som kjem saman når ein er bekymra for eit barn eller ungdom.
Du finn meir informasjon om ressursteamet her
 

Ressursteam for asylsøkjarar

Helseteamet i Ål koordinerer og utfører helsetenester for asylsøkarar ved Ål statlege mottak. Helseteamet  har:  20% stilling lege og 100% stilling koordinator/sjukepleiar.  Vi bestiller tolk til det språk som er aktuelt for den einskilde brukar.

Tilbod Helsestasjonstenester jfr. helsestasjonsprogrammet screeningsundersøkingar smittevern

Helseteamet samarbeider med mellom anna:

 • psykisk helse
 • barnevern
 • PPT
 • fysikalsk avd.
 • barnehage
 • skule

Helseteamet har møte ca. ein gong pr. mnd. i samarbeid med Ål statlege mottak. Tenestene er gratis.

Skulehelsetenesta

Dei som er med i teamet i skulehelsetenesta er: Helsesøster, fysioterapeut og lege. Psykiatrisk sjukepleiar vert med etter behov.

Tilbod

 • Helseundersøkingar
 • Oppfølging av elevar ved behov.
 • Helseopplysning/rettleiing einskildvis eller i grupper.
 • Vaksinering.
 • Ope kontor på skulen der elevane kan ta kontakt ved behov  

Barneskulen
Helsesøster har kontor ved dei ulike skulane i kommunen. Dagar for når helsesøster og fysioterapeut er til stades blir opplyst på kvar skule.

Ungdomsskulen
Helsesøster og fysioterapeut er til stades torsdagar frå kl. 09.00-13.00.

Vidaregåande skule
Oppslag på skulen over når skulehelsetenesta er å treffe (vanlegvis tysdagar).

Helsesøster, representant frå barnevern og PPT deltek i tverrfagleg team i barne- og ungdomsskulen.

Influensavaksine

Influensavaksine vert gjeve kvar haust. Sjå annonse i Hallingdølen

Smittevern

Dersom du har vore utom Vest Europa  og USA meir enn 3 mnd. må ta tuberkulintest når du kjem heim dersom du arbeider innan helse, barnehage og skule, før du tek til i arbeidet att, etter ferien

Reisevaksine

Torsdagar frå kl. 09-14. 
Du må bestille time på tlf. 32 08 52 90.
Vi gir rettleiing og råd for reiser utanom Vest-Europa. 
Ta kontakt i god tid før avreise, minst  ein månad på førehand . 
Sjå også Vaksine, www.folkehelsa.no 

Helsestasjon for ungdom

Open kvar måndag mellom kl. 14.30-16.30, tilbod til ungdom mellom 13 og 24 år.

I sommar   har vi ingen fast opningstid.
Ring tlf. 32 08 52 90 for å få en avtale eller kom innom ved behov.


Vi har kontor på helsestasjonen, og du kan treffe lege, helsesøster eller jordmor.
Vi har eit nært samarbeid med psykisk helsevern.
Du kan snakke med oss om: Helse, trivsel,mistrivsel, kosthald, psykiske problem, mobbing, spiseforstyrring, forelsking, sex. samliv, prevensjon, kjønnssjukdom, hiv, rusmidlar osb.

Vi kan også hjelpe deg med resept på p-piller, graviditetstest, undersøking ved mistanke om infeksjon osb

Vi har taushetsplikt Ingen timebestilling, og tilbodet er gratis.  - og du er alltid velkommen.  Kan du ikkje koma måndagar mellom kl. 14.30 og 16.30, kan du ringe tlf. 32 08 52 90 eller 992 87 853 for å få ein avtale. 

Helsestasjon for spe- og småbarn  

Heimebesøk til førstegongsfødande, andre ved behov. Helsesøster tek kontakt i løpet av dei to første vekene etter fødsel. 
Du kan og sjølv ta kontakt med helsestasjonen om du raskt ønsker besøk/kontakt. Helsestasjonen gir rettleiing, råd og støtte i samband med barn og det å vera foreldre.

Tilbod Helseundersøkingar og  rutinekontrollar på helsestasjonen med helsesøster og helsestasjonslege. Rettleiing og råd vedr. amming, kost, søvn, grensesetting osb.  Oppfølging av barnet sin vekst og utvikling.  Støtte og rettleiing på foreldrerolla. Tilbod om vaksinering etter det nasjonale vaksineprogrammet. Sjå www.folkehelsa.no   Oppfølging av barn og familiar med spesielle behov (kroniske sjukdomar, usikker utvikling, psykososiale problem m.m.).  Individuell oppfølging hos fysioterapeut ved behov.

Helsesøster tek del i tverrfagleg samarbeidsgruppe med barnehage, pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) og barnevernstenesta.

Helsesøster/helsestasjonslege henviser vidare til andre hjelpetenester/spesialist/sjukehus ved behov.

Jordmortenesta

Jordmorvakt / følgeteneste til sjukehus

Det er vaktsamarbeid mellom jordmødrene i Hemsedal, Gol, Ål og Hol.
Vakthavande jordmor kan nåast på 90671090. 
Jordmor er tilgjengeleg 24t i døgnet. Viss du likevel ikkje får kontakt med jordmorvakta, ta kontakt med legevakt på 116117.

Alle gravide får tilbod om undersøking og rettleiing gjennom svangerskapet.  

Svangerskapsomsorga i Ål kommune er eit samarbeid mellom jordmor og lege.  Desse har faste kontrollar som vert tilpassa det kvar einskild treng.  Vi tek utgangspunkt i statlege retningsliner og samarbeider med den einskildes fastlege.

Målgruppe Gravide og dei som søker prevensjonsrettleiing.

Pris Gratis.  Svangerskapskontrollane og ein kontroll etter fødsel vert dekka av NAV.

Timebestilling Er du gravid, bestiller du den første svangerskapskontrollen hos fastlegen tlf. 32 08 53 50 eller hos jordmor på helsestasjonen tlf. 32 08 52 90.

Temakveldar vert arrangert 2-3 gonger i året i samarbeid med Hol kommune.  Vi tek opp fylgjande tema:  fødsel, tida etter fødsel og rettleiing med fysioterapeut.

Tilbod

Svangerskapskontrollane vert  lagt opp slik den einskilde treng.  Jordmor eller fastlege tinger ultralyd-screening i veke 17-19 i svangerskapet. Tilbod om akupunktur frå veke 38. Familieplanlegging/prevensjonsveiledning Heimebesøk. Samtaler

Ungdom i Ål

Ungdom i Ål

 

 

Helsestasjon

Besøksadresse:

Familiens hus, Sundrevegen 95
3570 Ål

Posadresse:

Sundrevegen 95
3570 Ål

Telefon: 3208 5290