Ål kommune

- kulturkommunen

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Lydfiler frå kommunestyre

Kommunestyremøte 15.06.2017

Orientering frå ungdomsrådet - resultat Ungdata-undersøkinga.mp3

Orientering om utbygginga ved Ål kulturhus.mp3

Sak 28-17 - Årsemelding og rekneskap Ål Kraftverk 2016.mp3

Sak 29-17 - Kleivi næringspark årsrekneskap og årsmelding 2016.mp3

Sak 30-17 - Revisjon av vedtekter - Kleivi Næringspark.mp3

Sak 31-17 - Organisering av NAV-kontorene i Hallingdal.mp3

Sak 32-17 - Forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim i Ål kommune.mp3

Sak 34-17 - Revidering av avfallsforskrifta.mp3

Sak 35-17 - Vedtak - detaljregulering for Haga - Torpo PLID 2016003.mp3

Sak 36-38-17 - Stortingsval 2017 - røystestyre Nedre-Ål- Leveld- og Torpo krins.mp3

Sak 39-17 - Val av ny leiar og fast medlem i sakkunnig takstnemnd for eigedomsskatt.mp3

Sak 40-17 - Meldingar.mp3

 

Kommunestyremøte 18.05.2017

Orientering om strategikonferansane i april.mp3

Sak 22-17 - Rekneskap og årsmelding for Ål kommune 2016.mp3

Sak 23-17 - Budsjettjustering 2017.mp3

Sak 24-17 - Forvaltningsrevisjonsrapport IKT Hallingdal.mp3

Sak 25-17 -Årsmelding - Kontrollutvalet i Ål 2016.mp3

Sak 26-17 - Slam og tømmesyklus.mp3

Sak 27-17 - Meldingar.mp3

Referatsaker.mp3

Interpelleasjon - utbygging Ål kulturhus og politisk handsaming.mp3

Interpellasjon gangveg - Hallingdal Feriepark - stasjonsbrue.mp3

 

Kommunestyremøte 20.04.2017

Sak 13-17 - Vurdering av vass- og avløpsledning frå Leveldåsen til Leveld.mp3

Sak 14- 17 - Gågate Myren - søknad om endra køyremønster sumaren 2017.mp3

Sak 15-17 - Tilstandsrapport 2016 for oppvekstsektoren.mp3

Sak 16-17 - Kommunal planstrategi for Ål 2017-2020.mp3

Sak 17-17 - Fastsetting av ramme for næringstilskotsdselen av næringsfondet 2017.mp3

Sak 18-17 - Endring av takst- og rabattsystemet for Sokna - Ørgenvika.mp3

Sak 19-17 - Suppleringsval - Vara til kommunestyret.mp3

Sak 20-17 - Fritak frå politiske verv - Ingunn Slåtten.mp3

Sak 21-17 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

Interpellasjon frå Nils Ove Svendsgård.mp3

Kommunestyremøte 16.02.2017

7-17 - Vurdering av vass- og avløpsledning frå Leveldåsen til Leveld.mp3

8-17 - Fastsett av påkoblingsavgift for vatne og avløp sjukestugu og Ål helsesenter.mp3 

9-17 - Vedtak - Detaljregulering Syningen.mp3

10-17 - Brannsamarbeid i Hallingdal.mp3

11-17 - Prosjekt effektivisering - omstilling - Godkjenning av prosjektplan og mandat.mp3

12 - 17 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

Spørsmål frå Anne Vettern Grøthe.mp3

 

Kommunestyremøte 19.01.2017

Sak 4-17 utgår

1-17 - Uttale til revisjonsdokument frå E-CO om Holsreguleringa.mp3

2-17 - Eventuell kommunal overtaking av veg forbi Ål skisenter.mp3

3-17 - Sjukesignalanlegg - den gamle delen av Ål helsesenter.mp3

5-17 - Lokal handlingsplan for Hallingdal mot radikalisering og valdeleg ekstremisme.mp3

6-17 - Meldingar.mp3

Spørsmål om middagstidspunkt ved Ål bu-og behandlingssenter.mp3

 

2016

Kommunestyremøte 15.12.2016

Sak 63-16 - Mogleg utviding av alminneleg eigedomsskatt.mp3

Sak 64-16 -Budsjett for Kontrollutvalet i Ål 2017.mp3

Sak 65-16 - Betalingssatsar-betalingsreglement i barnehage frå 01-01-17.mp3

Sak 66-16 - Betalingssatsar-betalingsreglement - SFO frå 01-01-17.mp3

Sak 67-16 - Betalingssatsar Utviklingsavdelinga 2017.mp3

Sak 68-16 - Gebyr - Vatn 2017.mp3

Sak 69-16 - Gebyr - Slam 2017.mp3

Sak 70-16 - Gebyr - Avløp 2017.mp3

Sak 71-16 - Gebyr - Feiing 2017.mp3

Sak 72-16 -Gebyr - Renovasjon 2017.mp3

Sak 73-16 - Betalingssatsar 2017 - Kommunal brøyting og kosting av private område.mp3

Sak 74-16 - Prioritering av spelemidlar 2017.mp3

Sak 75-16 - Budsjett og økonomiplan 2017-2020.mp3

Sak 76-16 - Endring i selskapsavtale i Vestviken 110 IKS.mp3

Sak 77-16 - Fritak frå politiske verv - Sunniva Vikøy.mp3

Sak 78-16 - Fritak frå politiske verv - Råd for menneske med nedsett funksjonsevne.mp3

Sak 79-16 - Permisjon frå politiske verv - Lene Prestegard.mp3

Sak 80-16 - Fritak frå politiske verv - Villreinnemnda.mp3

Sak 81-16 - Fritak frå politiske verv - nytt medlem i Næringsstyret.mp3

Sak 82-16 -Meldingar og orienteringssaker.mp3

 

Kommunestyremøte 17.11.2016

Sak 53-16 - Strategisk næringsplan 2017-2020

Sak 54-16 - Budsjett Ål kraftverk KF

Sak 55-16 - Framtida for varmesentralen

Sak 56-16 - Nye prinsipp for utleige av Ål kulturhus

Sak 57-16 - Høyringsuttale konseptvalutgreiing (KVU) Rv.7 og Rv.52 Gol - Voss

Sak 58-16 - Busetjing av flyktningar 2017

Sak 59-16 - Val av møtefullmektig til forliksrådet 2017-2020

Sak 60-16 - Val av nye medlemmer i 17. mai-nemnd

Sak 61-16 - Meldingar og orienteringssaker til kommunestyret 17.11.2016

Sak 62-16 - Oppfølging av evalueringsrapport - Hallingdal barnevernteneste

 

Kommunestyremøte 20.10.2016

Sak 43-16 -Utbetring av Oppsjø bru - søknad om tilleggsløyving.mp3

Sak 44-16 - Godkjenning av utbygging tilbygg administrasjon avdeling miljøterapi på Prestegardsjordet.mp3

Sak 45-16 - Ål helsetun - flytting av budsjettmidlar og opptak av lån.mp3

Sak 46-16 - Endringar i alkohollova §1-8.mp3

Sak 47-16 - FIG-lager for alle hallingdalskommunane lokalisert på Torpomoen.mp3

Sak 48-16 - Framlegg til kandidatar til Dyrevernnemnda for 2017-2020.mp3

Sak 49-16 -Stortingsval og sametingsval 2017- ein ellert todagars val.mp3

Sak 50-16 - Elektronisk avkryssing i manntalet.mp3

Sak 51-16 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

Sak 52-16 -Tilleggssak - Uttale Hallingting - Konseptvalutgreiing (KVU) Rv.7 og Rv.52 Gol-Voss.mp3

 

Kommunstyremøte 15.09.2016

Sak 34-16 - Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2020.mp3

Sak 35-16 - Disponering av tilbakeførte midlar frå prosjekt Sør-Norsk natur og Miljøsenter.mp3

Sak 36-16 - Betre læring i Ål kommune.mp3

Sak 37-16 - Plan for helse- og omsorgstenester 2017-2020 - Framlegg til politisk handsaming.mp3

Sak 38-16 - Utviklingssenter for sjukeheimar i Buskerud.mp3

Sak 39-16 -Søknad om tilkopling til kommunalt avløpsanlegg - Fire husstandar i Kleivi.mp3

Sak 40-16 - Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg - delegering av mynde til rådmann.mp3

Sak 41-16 - Framlegg til endringar i konsesjonslov, jordlov og odelslov - høyring.mp3

Sak 42-16 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

 

Kommunestyremøte 16.06.2016

Sak 26-16 -Årsmelding og reknesakap Ål Kraftverk 2015.mp3

Sak 27-16 - Utbygging Ål kulturhus.mp3

Sak 28-16 -Selskapsavtale for IKA Kongsberg - endringar.mp3

Sak 29-16 - Val av forliksrådsmedlemmer og møtefullmektig 2017-2020.mp3

Sak 30-16 - Val av særskilt utval for jordskiftesaker 2017-2020.mp3

Sak 31-16 - Val av lagrettmedlemmer og meddomarar Borgarting lagmannsrett 2017-2020.mp3

Sak 32-16 - Val av meddomarar til Hallingdal tingrett 2017-2020.mp3

Sak 33-16 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

Interpellasjon.mp3

 

Kommunestyremøte 19.05.2016

Sak 19-16 - Eigedomsskatt - alminneleg taksering og retningsliner for fritak.mp3

Sak 20-16 - Avløpsløysing for del av Leveld - tilkopling til kommunal kloakk eller private løysingar.mp3

Sak 21-16 - Rekneskap og årsmelding - Ål kommune 2015.mp3

Sak 22-16 - Rekneskap og årsmelding - Kleivi næringspark 2015.mp3

Sak 23-16 - Budsjettjustering 2016.mp3

Sak 24-16 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

Sak 25-16 - Kommunereforma - evt samanslåing med Hol kommune.mp3

 

 

Kommunestyremøte 21.04.2016

Sak 12 -Tilstandsrapport for oppvekstsektoren 2015.mp3

Sak 13 -Alkoholpolitiske retningsliner -endringar i alkohollova.mp3

Sak 14 - Næringstilskot nydyrkingssaker 2016.mp3

Sak 15 - 2 gangs handsaming - Bjørnestølen.mp3

Sak 16 - Suppleringsval til styrer nemnder og råd 2015-2019.mp3

Sak 17 - Val av forslag til skjønnsmedlem for perioden 2017-2020.mp3

Sak 18 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

Spørsmål frå Helling Bergaplass.mp3

 

Kommunestyremøte 18.02.2016

Sak 6-16 Utbygging av ÅL kulturhus.mp3

Sak 7-16 Avsetning av midlar frå næringsfondet til næringstilskot 2016.mp3

Sak 8-16 Lokal folkerøysting - kommunesamanslåing Holog Ål.mp3

Sak 9-16 Endring av vedtekter - aksjonæravtale - Vinn AS Hallingdal.mp3

Sak 10-16 Kommunerevisjon IKS - Endring av selskapsavtalen.mp3

Sak 11-16 Meldingar og orienteringssaker.mp3

 

 

2015

Kommunestyremøte 17. desember

Sak 88-15 - Landsdelsscene for dans.mp3

Sak 89-15 -Ungdomsavdeling - Ål bibliotek.mp3

Sak 90-15 - Samordna drift av skulane Skattebøl og Nedre-Ål - endring av vedtak.mp3

Sak 91-15 - Vudering av innføring av eigedomskatt i Ål.mp3

Sak 92-15 - Gebyr renovasjon 2016.mp3

Sak 93-15 - Gebyr feiing 2016.mp3

Sak 94-15 - Gebyr avløp 2016.mp3

Sak 95-15 - Gebyr vatn 2016.mp3

Sak 96-15 - Gebyr slam 2016.mp3

Sak 97-15 - Betalingssatsar 2016 for kommunal brøyting mv av private område.mp3

Sak 98-15 -Betalingssatsar utviklingsavdelinga 2016.mp3

Sak 99-15 - Betalingssatser-betalingsreglement i barnehage.mp3

Sak 100-15 - Justering av festeavgift gravplassar.mp3

Sak 101-15 - Prioritering av spelemidlar 2016.mp3

Sak 102-15 - Budsjett Ål kraftverk KF 2016.mp3

Sak 103-15 - Budsjett og økonomiplan med sparekatalog 2016-2019.mp3

Sak 104-15 - Sakkunnige nemnder for eigedomsskatt.mp3

Sak 105-15 - Vilt og innlandsfiskenemnda.mp3

Sak 106-15 - Styrer nemnder og råd 2015-2019.mp3

Sak 107-15 - Valg av nemnder kultur 2015-2019.mp3

Sak 108-15 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

 

Kommunestyremøte 19. november

Lydfiler 19.11.2015

Kommunestyremøte 27. august

Sak 48-15 - Rullering av Betre læring, handlingsplan 2011-2015, versjon 5.mp3

Sak 49-15 - VINN AS Hallingdal - Endring av vedtekter, aksjonæravtale.mp3

Sak 50-15 - Privat deltaljreguleringsplan Nystølsameiga F6-10B-planid 2013002 - til endeleg vedtak.mp3

Sak 51-15 - Meldingar og orienteringssaker.mp3

Sak 52-15 - Investeringsprosjekt 093 verkstad Oppsjø - omprioritering av midlar budsjett 2015.mp3

Sak 53-15 - Sal av alkoholhaldig drikk i gruppe 1 i butikk på valdagen.mp3

Kommunestyremøte 17. september

Sak 54-15 - Plan for helse og omsorg 2016-2019

Sak 55-15 - Selskapskontroll - Retura Val-Hall AS

Sak 56-15 - Meldingar og orienteringssaker